Top

Comercial –deschidere procedură insolvenţă

Dosar nr.2640/88/2008

284/2008 – JS – BE

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 278

Şedinţa publică de la 20 februarie 2009

Asupra cauzei de faţă:

Prin cererea adresată acestei instanţe la data de 23 octombrie 2008 şi înregistrată sub nr. 2640/88/2008 şi la judecătorul sindic sub nr. 284/2008, debitoarea SC (…) SRL TULCEA prin lichidatorul Cabinet Individual de Insolvenţă “ILIE ION” , desemnat la debitoare prin Incheierea 1681 din 15.05.2006 a judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Tulcea, a solicitat intrarea în faliment prin procedura simplificată.

În motivarea cererii, a arătat că debitoarea este o societate care nu şi-a schimbat certificatul de înmatriculare conform prevederilor Legii 359/2004, fiind dizolvată de drept.

S-a arătat de asemenea, că, în ciuda demersurilor efectuate, lichidatorul nu a reuşit să intre în posesia actelor contabile ale societăţii (…) SRL Tulcea, societate care are asociat unic pe Constantin Doru.

S-a mai susţinut prin cerere de către lichidatorul judiciar că administratorul societăţii a dispus de bunurile societăţii şi nu justifică suma de 20431 lei, reprezentând, conform bilanţului, active circulante şi creanţe la bugetul de stat în sumă de 570 lei, creanţe care consideră că sunt certe lichide şi exigibile.

Lichidatorul îşi întemeiază cererea pe dispoziţiile art. 2701 din Legea nr. 31/1990, republicată, în temeiul căruia “în cazul în care societatea aflată în lichidare este în stare de insolvenţă, lichidatorul este obligat să ceară deschiderea procedurii insolvenţei”.

De asemenea, lichidatorul invocă dispoziţiile art. 27 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, coroborat cu art. 28 alin. (2) şi cu art. 1 din aceeaşi lege.

În dovedirea cererii, au fost depuse, în copie, la dosar următoarele acte: încheierea de numire a lichidatorului judiciar a judecătorului delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea, notificări adresate asociaţilor societăţii şi dovezile de primire, respectiv returnare a acestora, precum şi bilanţuri contabile, declaraţii de creanţă.

Examinând cererile, în raport de probele administrate judecătorul sindic reţine că S.C. (…) SRL TULCEA a fost dizolvată de drept prin încheierea nr. 1681/15.05.2006 a judecatorului delegat de pe langa Tribunalul Tulcea.

Conform art. 271 din Lg. 31/1991, în cazul în care societatea aflată în lichidare este în stare de insolvenţă, lichidatorul este obligat să ceară deschiderea procedurii insolvenţei.

Art. 3 alin. 1 pct. 1 din Lg. 85/2006 defineşte insolvenţa ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

Aşa fiind, având în vedere cele prezentate, judecătorul sindic urmează a admite cererea lichidatorului Cabinet Individual de Insolvenţă “Ilie Ion” Tulcea şi va dispune intrarea societăţii debitoare în procedura falimentului şi va fi desemnat în calitate de lichidator CC INSOL IPURL, care va exercita atribuţiile prev.la art.24 şi 25 din Lg.85/2006 şi pe cele care îi vor fi stabilite de judecătorul sindic.

Urmează a stabili pentru lichidator o remuneraţie fixă în cuantum de 2000 lei RON pentru activitatea premergătoare efectuării lichidării şi o remuneraţie în procent de 7 % din fondurile obţinute din lichidarea bunurilor din averea debitoarei precum şi din recuperarea de creanţe.

În temeiul art.47 alin.4 din lege, se va constata încetarea de drept a dreptului de administrare al debitoarei, urmând a se dispune interzicerea înstrăinărilor de părţi sociale sau de interes ori a acţiunilor deţinute de debitoare, de către administratorii acesteia, fără acordul judecătorului sindic; obligarea debitorului să pună la dispoziţia lichidatorului toate informaţiile cerute de acesta, precum şi toate informaţiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea şi averea sa, precum şi lista cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale făcute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii; obligarea tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al lichidatorului; obligarea debitorului să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile prev.de art.28 alin.1.

Se va fixa termen pentru depunerea de către lichidator a raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au condus la apariţia insolvenţei debitoarei prev.de art.59 alin.1 din lege la data de 17 APRILIE 2009.

Faţă de dispoziţiile art.33 alin.7 raportat la art.108 şi 109 din Lg.85/2006, se va dispune ca lichidatorul să notifice conform codului de procedură civilă intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitoarei şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea menţiunii, notificare ce va cuprinde şi următoarele termene: termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţei asupra averii debitoarei la 17 APRILIE 2009, termenul de verificare a creanţelor întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe la 04 MAI 2009, termenul de depunere a contestaţiilor la data de 08 MAI 2009, termenul de definitivare a tabelului consolidat creanţelor la 29 MAI 2009.

Tags: