Top

Comercial –deschidere procedură insolvenţă

Dosar nr. 517/88/2008 R O M Â N I A TRIBUNALUL TULCEA SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV Sentinţa civilă Nr. 201 Şedinţa publică de la 06 Februarie 2009 Prin cererea adresata acestei instanţe la data de 11.03.2008 şi înregistrata sub nr. 517/88/2008, iar la judecătorul sindic sub nr. 58/2008, reclamanta creditoare SC ES SRL Bucureşti a chemat in judecata pe parata debitoare SC DD SRL cu sediul în Tulcea, str. …………., pentru deschiderea procedurii insolvenţei în temeiul art.31 din Lg. 85/2006. În motivarea cererii, reclamanta creditoare a precizat că a încheiat cu pârâta debitoare contractul nr. 180/03.10.2006 de utilizare a programelor de calculator, obiectul contractului constând în cumpărarea de către debitoare a dreptului de utilizare exclusiv şi netransmisibil al programului de calculator Proiectare Tâmplărie din PVC Veka la preţul de 2250 euro. Mei precizează că în urma contractului încheiat a fost emisă factura fiscală nr. 1000021/31.03.2007 în cuantum de 9103,5 lei, care nu a fost achitată de pârâta debitoare. Menţionează că la debitul principal de 9103,5 lei se adaugă şi 2731,05 lei penalităţi de întârziere, calculate conform art. 3 din contractul încheiat, creanţa totală fiind de 11834,55 lei. In sustinere, reclamanta creditoare a depus la dosar, în copie, contractul de utilizare a contractului de utilizare a programelor de calculator nr. 180/03.10.2006 şi factura fiscală nr. 1000021/31.03.2007. In temeiul art. 33 al. 1 din Lg. 85/2006, cererea creditoarei a fost comunicată debitoarei la sediul social al acesteia. Parata debitoare S.C. DD SRL TULCEA, jud. Tulcea nu a formulat contestatie în temeiul art.33 alin.2 din legea 85/2006. Examinând cererea, în raport cu probele administrate, judecătorul sindic reţine că debitoarea S.C. DD SRL TULCEA, jud. Tulcea datorează creditoarei SC ES SRL Bucureşti suma de 11834,55 lei reprezentând factură fiscală şi penalităţi de întârziere în urma încheierii contractului de utilizare a programelor de calculator nr. 180/03.10.2006 pe care debitoarea nu a achitat-o cu fondurile băneşti disponibile la data scadenţei, termenele de plată fiind expirate, este prezumată a fi în insolvenţă, conform art.3 alin.1 pct.1 lit.a din Lg.85/2006, impunându-se, în consecinţă, deschiderea faţă de aceasta a procedurii insolvenţei. Aşa fiind, urmează a se admite cererea şi a se dispune deschiderea procedurii de insolvenţă în forma simplificată faţă de debitoarea S.C. DD SRL TULCEA, judeţul Tulcea. Având în vedere ofertele depuse la dosar de către practicienii în insolvenţă, faptul că prin cererea formulată creditoarea nu a solicitat expres numirea unui lichidator judiciar, în cauză va fi desemnat, în calitate de administrator judiciar CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ ……….., punct de lucru Tulcea, care s-a şi remarcat prin eficienţă în alte dosare având şi o ofertă cu remuneraţia cea mai convenabilă, care va exercita atribuţiile prev.de art.20 din Lg.85/2006 şi pe cele care îi vor fi stabilite de judecătorul sindic, precum şi orice alte atribuţii care îi revin şi pentru care se va stabili o remuneraţie fixă în cuantum de 900 lei pentru activitatea premergătoare efectuării lichidării şi o remuneraţie în procent de 7% din fondurile obţinute din lichidarea bunurilor ce compun averea debitoarei şi din recuperarea de creanţe. Potrivit art.42 alin.1 din Legea nr.85/2006 se va interzice administratorilor debitoarei, sub sancţiunea nulităţii, să înstrăineze, fără acordul judecătorului sindic, părţile sociale sau de interes ori acţiunile deţinute de debitoarea în cauză. În temeiul art.42 alin.2 din Legea nr.85/2006 se va dispune indisponibilizarea acţiunilor ori a părţilor sociale sau de interes potrivit art.42 alin.1, în registrele speciale de evidenţă ori în conturile înregistrate electronic. Conform art.44 din Legea nr.85/2006 debitoarea are obligaţia de a pune la dispoziţia lichidatorului toate informaţiile cerute de acesta, precum şi toate informaţiile cerute de acesta, precum şi toate informaţiile apreciate ca necesare, cu privire la activitatea şi averea sa, precum şi lista cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale făcute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii. Conform art.3 pct.26 din Legea nr.85/2006 lichidatorul va convoca, pentru desemnarea administratorului special, în termen de 20 zile de la deschiderea procedurii, asociaţii. Conform art.2 alin.1 din Legea nr.85/2006 la fiecare termen de continuare a procedurii se va prezenta judecătorului sindic de către lichidator un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, precum şi o justificare a cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului. În temeiul art.48 alin.1 din Legea nr.85/2006 se va dispune ca toate băncile la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al lichidatorului. Se va fixa termen pentru depunerea de către lichidator a raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au condus la apariţia insolvenţei debitorului, prevăzut de art.59 alin.1, la data de 3 aprilie 2009. Lichidatorul va notifica conform codului de procedură civilă intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitorului şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea menţiunii, notificare ce va cuprinde şi următoarele termene: termen limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei la 1 aprilie 2009; termenul de verificarea creanţelor, întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe la 10 aprilie 2009, termenul de depunere a contestaţiilor la 13 aprilie 2009, termenul de întocmire şi depunere a tabelului definitiv consolidat la 23 aprilie 2009, locul, data şi ora primei şedinţe a adunării generale a creditorilor, notificare ce se va publica şi într-un ziar de largă circulaţie şi în buletinul procedurilor de insolvenţă, conform art.61 alin.3 din Legea nr.85/2006. Lichidatorul desemnat va întocmi şi prezenta judecătorului sindic, în temeiul art.122 alin.1 din Legea nr.85/2006, programul de administrare al lichidarii, în termen de 30 zile de la numire.

Etichete: