Top

Comercial –închidere procedură insolvenţă

Dosar nr. 190/2008js CDA 2077/88/2008-TT R O M A N I A TRIBUNALUL TULCEA JUDETUL TULCEA SENTINŢA CIVILĂ nr.205 Sedinţa publică din data de 06 februarie 2009 Relativ la propunerea de închidere, judecătorul sindic reţine că : La data de 28 iulie 2008 SC O SRL prin lichidator AS, a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei. Prin sentinţa civilă nr.1904 din 29.08.2008 pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosarul cu nr.190/2008 js CDA(2077/88/2008), s-a admis cererea formulata şi s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplificată în conformitate cu Lg. 85/2006. Prin aceiaşi sentinţă a fost desemnat în calitate de lichidator al debitoarei Cabinet Individual de Insolvenţă CD – Constanţa. Din verificările făcute de către lichidatorul judiciar a rezultat că debitoarea nu deţine bunuri în avere şi nici alte sume de încasat nu sunt pentru recuperarea creanţei creditorilor înscrişi în cauză. Lichidatorul a arătat că în data de 07.11.2008 a reuşit să intre în posesia documentelor financiar-contabile ale societăţii debitoare . Analizând documentele financiar-contabile preluate, reiese că debitoarea nu mai desfăşoară activitate comercială din anul 2004, ultima balanţă de verificare fiind în luna iunie 2004 şi analizând indicatorii financiari ai contului de profit şi pierdere a reieşit evoluţia descendentă în ritm accelerat atât a cifrei de afaceri, cât şi a profitului obţinut. S-a mai arătat de către lichidatorul judiciar că una din principalele cauze care a determinat apariţia stării de insolvabilitate a debitoarei a reprezentat-o reducerea drastică a volumului de activitate a societăţii care a generat reducerea fluxului de încasări, respectiv venituri insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor. Pierderea înregistrată în anii precedenţi nu a putut fi acoperită şi a continuat să crească datorită majorărilor şi penalităţilor de întârziere, în condiţiile în care fostul administrator al societăţii şi-a mutat domiciliul la Bucureşti. În patrimoniul societăţii a fost înregistrat un bun imobil format din două locuinţe în comuna M , sat ……………….., judeţul Tulcea, în suprafaţă de 98,50 m.p., respectiv 58,32 m.p. şi teren aferent. Acest imobil a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.670/16.03.2004 şi analizând actul de vânzare, lichidatorul judiciar a ajuns la concluzia că acesta nu poate face obiectul unei acţiuni în anulare deoarece înstrăinarea nu s-a făcut în ultimii trei ani anteriori deschiderii procedurii, iar preţul de 25.000 USD reprezintă un preţ real al vânzării. Din aceste motive lichidatorul a concluzionat că nu sunt îndeplinite condiţiile pentru atragerea răspunderii personale a fostului administrator, în baza art.138 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei şi nu va promova o acţiune în atragerea răspunderii organelor de conducere ale societăţii. Având în vedere că în averea debitoarei nu se găsesc bunuri mobile sau imobile, şi nu sunt nici alte sume de recuperat, pentru acoperirea creanţelor, urmează a admite cererea lichidatorului. În temeiul art. 131 din Legea 85/2006 urmează a se dispune închiderea procedurii insolvenţei, faţă de debitoarea S.C. O SRL Tulcea şi radierea acesteia din evidenţele Oficiului Registrului Comerţului unde este înmatriculată. Urmează ca în temeiul art.4 alin.4 din Legea nr.85/2006 sa dispună notificarea hotărârii D.G.F.P. Tulcea şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea pentru efectuarea menţiunii. Cum în cauză nu au existat bunuri şi nici recuperări de sume, se impune a se acoperi cheltuielile procedurale ocazionate cu derularea procedurii insolvenţei şi care au fost avansate de către lichidatorul judiciar, precum şi onorariul acestuia stabilit în procedură prin hotărârea de deschidere a procedurii insolvenţei, astfel că în temeiul art.4 alin 4 din Lg. 85/2006, urmează a autoriza plata acestora din fondul de lichidare, respectiv 2270,88 lei din care suma de 2000 lei reprezintă onorariu lichidator, iar suma de 270,88 lei constituie cheltuieli de procedură.

Etichete: