Top

Comercial –deschidere procedură insolvenţă

Dosar nr.6/2009js CDA

(37/88/2009)

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA – JUDEŢUL TULCEA

Sentinţa civilă nr.207

Şedinta publica din data de 06 februarie 2009

Asupra cauzei de faţă:

Prin cererea adresată acestei instanţe la data de 09 ianuarie 2009 şi înregistrată sub nr.37/88/2009 şi la judecătorul sindic sub nr.6/2009, debitoarea SC G SRL Tulcea prin lichidatorul RN I.P.U.R.L. Tulcea, desemnat prin încheierea nr.1360 din 17.04.2006 a judecătorului delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea, a solicitat intrarea în faliment prin procedura simplificată.

În motivarea cererii, a arătat că societatea S.C. G S.R.L. Tulcea este o societate dizolvată de drept în baza dispoziţiilor Legii nr.359/2004 modificată şi completată, iar starea de insolvenţă rezultă din faptul că societatea nu dispune de fonduri băneşti, pentru plata datoriilor exigibile.

De asemenea, se arata ca au fost notificati creditorii bugetari şi din relaţiile ce au fost comunicate a reieşit că societatea figurează cu creaţe la D.G.F.P. Tulcea.

Suma totala a creantelor până la această dată este de 778,40 lei.

Se mai arată că nu au fost găsite acte originale ale societăţii ce trebuiau depuse la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea şi nu se poate continua procedura de lichidare conform Legii nr.359/2004 modificată şi completată cu O.U.G. nr.75/2004 deoarece nu se pot stinge debitele faţă de instituţiile statului în vederea obţinerii unui Certificat fără datorii necesare a se depune la O.R.C. în vederea publicării în M.O.

Creanţele debitoarei, înregistrate până la această dată sunt certe, lichide şi exigibile, motiv pentru care lichidatorul a înţeles să solicite deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplificată, în temeiul Legii 85/2006.

În dovedirea cererii, au fost depuse, în copie, la dosar următoarele acte: Incheierea de numire în calitate de lichidator, declaraţia de creanţă a Direcţiei Generală a Finanţelor Publice Tulcea, copie notificare debitor, adresa nr.113986/13.12.2007 emisa de Primăria municipiului Tulcea – Serviciul taxe şi impozite, adresa nr.10660/14.01.2008 emisă de I.T.M. Tulcea şi adresa nr.15072/14.05.2008 emisă de Primăria municipiului Tulcea – Serviciul taxe şi impozite.

Examinând cererea, în raport de probele administrate judecătorul sindic reţine că S.C. G S.R.L. Tulcea, a fost dizolvată de drept prin încheierea nr.1360 din data de 17.04.2006 a judecătorului delegat de pe lângă Tribunalul Tulcea.

Conform art. 2701 din Lg. 31/1991, în cazul în care societatea aflată în lichidare este în stare de insolvenţă, lichidatorul este obligat să ceară deschiderea procedurii insolvenţei.

Art. 3 alin. 1 pct. 1 din Lg. 85/2006 defineşte insolvenţa ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

Cum din înscrisurile aflate la dispoziţia lichidatorului a rezultat că societatea nu dispune de fonduri băneşti pentru achitarea creanţelor în sumă de 778,40 lei, conform declaraţiei de creanţă depuse până la sesizarea instanţei, conform dispoziţiilor legale arătate, aceasta se află în stare de insolvenţă.

Aşa fiind, având în vedere cele prezentate judecătorul sindic, urmează a admite

cererea lichidatorului Rovi Now I.P.U.R.L.Tulcea şi va dispune intrarea societăţii debitoare în procedura falimentului şi va fi desemnat în calitate de lichidator RN I.P.U.R.L. Tulcea care va exercita atribuţiile prev.la art.24 şi 25 din Lg.85/2006 şi pe cele care îi vor fi stabilite de judecătorul sindic, fiind şi lichidatorul desemnat pentru societatea debitoarei şi în baza Legii nr.31/1990 şi totodată cel propus prin cererea de deschidere a procedurii insolvenţei.

Urmează a stabili pentru lichidator o remuneraţie fixă în cuantum de 2000 RON pentru activitatea premergătoare efectuării lichidării şi o remuneraţie în procent de 7% din fondurile obţinute din lichidarea bunurilor din averea debitoarei precum şi din recuperarea de creanţe.

În temeiul art.47 alin.4 din lege, se va constata încetarea de drept a dreptului de administrare al debitoarei, urmând a se dispune interzicerea înstrăinărilor de părţi sociale sau de interes ori a acţiunilor deţinute de debitoare, de către administratorii acesteia, fără acordul judecătorului sindic; obligarea debitorului să pună la dispoziţia lichidatorului toate informaţiile cerute de acesta, precum şi toate informaţiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea şi averea sa, precum şi lista cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale făcute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii; obligarea tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al lichidatorului; obligarea debitorului să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile prev.de art.28 alin.1.

Se va fixa termen pentru depunerea de către lichidator a raportului asupra

cauzelor şi împrejurărilor care au condus la apariţia insolvenţei debitoarei prev.de art.59 alin.1 din lege la data de 27 martie 2009.

Faţă de dispoziţiile art.33 alin.7 raportat la art.108 şi 109 din Lg.85/2006, se va dispune ca lichidatorul să notifice conform codului de procedură civilă intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitoarei şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea menţiunii, notificare ce va cuprinde şi următoarele termene: termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţei asupra averii debitoarei la 27 martie 2009, termenul de verificare a creanţelor, întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe la 31 martie 2009, termenul de intocmire si depunere a tabelului definitiv consolidat la 3 aprilie 2009.

Urmează ca lichidatorul să publice notificarea într-un ziar de largă circulaţie şi în buletinul procedurilor de insolvenţă şi să întocmească şi să prezinte judecătorului sindic programul de administrare a lichidării, în termen de 30 de zile de la numire. Urmează a fixa termen termen pentru analiza activităţii lichidatorului la data de 10 aprilie 2009.

Etichete: