Top

Recurs –sechestru asigurător

Dosar nr. 5693/327/2008

DECIZIA CIVILĂ NR.74

Şedinţa publică din data de 2 februarie 2009

Asupra recursului civil de faţă;

Sub nr.5693/327/2008 din 25.11.2008, s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Tulcea cererea formulată de către reclamanta SC …… cu sediul în ….. împotriva pârâtei SC ……, cu sediul în ……, având ca obiect sechestru asigurător.

Prin încheierea din 28 noiembrie 2008 Judecătoria Tulcea a admis cererea formulată de reclamantă şi a dispus înfiinţarea unui sechestru asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale debitoarei S.C. …….

A fixat cauţiune în sumă de 5000 de lei şi a stabilit un termen de 10 zile pentru achitarea acesteia de către reclamanta S.C. ……., termen ce curge de la rămânerea irevocabilă a prezentei încheieri.

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut că sunt întrunite cerinţele art.591 C.proc.civ., pentru instituirea sechestrului asigurător. Astfel, creanţa pretinsă de către reclamantă este constatată printr-un act scris – facturile fiscale depuse la dosar – şi este exigibilă.

De aceea, este justificată instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale debitoarei, bineînţeles doar în limita debitului de 28445,41 lei.

De asemenea, instanţa a apreciat că este necesar ca societatea reclamantă să fie obligată la plata unei cauţiuni în sumă de 5000 lei, rolul cauţiunii fiind acela de a garanta că acţiunea de instituire a unui sechestru asigurător nu urmăreşte şicanarea debitoarei.

Având în vedere aceste considerente, instanţa a admis cererea şi a dispus înfiinţarea unui sechestru asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale debitoarei S.C. …….

A fixat cauţiune în sumă de 5000 de lei şi a stabilit un termen de 10 zile pentru achitarea acesteia de către reclamanta S.C. ……., termen ce va curge de la rămânerea irevocabilă a prezentei încheieri.

Împotriva acestei încheieri din data de 28 noiembrie 2008 pronunţată în dos.nr.5693/327/2008 a formulat recurs pârâta S.C……., criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate.

Arată în esenţă recurenta că, în cauză, nu sunt îndeplinite condiţiile pentru înfiinţarea unui sechestru asigurator, în sensul că reclamanta intimată nu a făcut dovada unei creanţe exigibile şi nici că debitorul, adică recurenta, şi-a micşorat sau este în pericol să-şi risipească averea.

Mai mult, susţine recurenta că, intimata solicită o sumă de bani pe care i-a achitat-o, aspect care rezultă din procesul verbal din data de 6 mai 2008 încheiat în dosarul de executare nr.164/2008, prin care se recunoaşte inclusiv plata cheltuielilor de executare.

Totodată, instanţa de fond a instituit la modul general sechestrul asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile ale recurentei, fără însă a dispune până la ce sumă.

În dovedire, anexează în copie: procesul verbal din 6.05.2008, somaţia nr.164/14.03.2008, încheierea din 11 nov.2008 pronunţată de Judecătoria Tulcea în dos.nr.3472/327/2008, facturile nr.6020540, 6020260,6020548,6020547/2008, cereri modificatoare ale acţiunii în dos.nr.3472/327/2008.

Intimata reclamantă S.C……. a formulat întâmpinare, solicitând respingerea recursului ca nefondat şi arătând că sunt îndeplinite condiţiile prev.de art.591 C.proc.civ. pentru instituirea sechestrului asigurator.

Examinând hotărârea atacată, sub aspectul motivelor de recurs invocate, cât şi din oficiu, se reţine că recursul este întemeiat.

Astfel, din probele administrate în cauză, se reţine că sunt îndeplinite cerinţele art.591 C.proc.civ. privind instituirea sechestrului asigurator în sensul că, creanţa pretinsă de către intimata reclamantă este constatată printr-un înscris, facturile fiscale depuse la dosar şi de asemenea este exigibilă.

Mai mult, pe rolul Judecătoriei Tulcea se află dos.nr.3472/327/2008 având obiect pretenţii, în sumă de 28.445,41 lei rezultate din facturile fiscale aflate la dosarul cauzei.

Susţinerea recurentei că a achitat debitul, nu poate fi primită atâta timp cât procesul verbal din data de 6 mai 2008 se referă la dosarul de executare nr.164/2008, altul decât cel care face obiectul sechestrului în cauză, respectiv dos.nr.489/2008.

Deşi instanţa de fond în considerentele încheierii a precizat justificarea instituirii sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile ale debitoarei doar în limita debitului de 28.445,41 lei, în dispozitiv nu a dispus până la concurenţa cărei sume se înfiinţează sechestrul asigurator.

Pentru aceste considerente, văzând şi disp.art.312 C.proc.civilă, urmează a admite recursul şi a modifica în parte încheierea atacată, în sensul că se dispune înfiinţarea sechestrului asigurator până la concurenţa sumei de 28.445,41 lei asupra bunurile mobile şi imobile ale recurentei debitoare S.C……..

Se vor menţine celelalte dispoziţii ale încheierii ca fiind legale şi temeinice.

În temeiul art.274 C.proc.civ., va fi obligată intimata la plata sumei de 2005,3 lei cu titlu de cheltuieli de judecată către recurentă.

Etichete: