Top

Recurs –Plângere contravenţională –Calitate procesuală activă

Dosar nr.451/253/2008

DECIZIA CIVILĂ NR.86

Şedinţa publică din data de 05 februarie 2009

Asupra recursului civil, deliberând în condiţiile art. 256 Cod proc. civ., tribunalul reţine următoarele:

Prin Sentinţa civilă nr. 606 din 9 octombrie 2008, Judecătoria Măcin – Judeţ Tulcea a admis excepţia lipsei calităţii procesuale active a petentului …… şi a respins plângerea contravenţională ca fiind introdusă de o persoană fără calitate procesuală.

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut că prin procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria CT nr. 0005314 din24 ianuarie 2008, întocmit de agentul constatator B.R.M.L – D.R.M.L. Constanţa – Serviciul Judeţean de Metrologie Legală – Tulcea, S.C. …… a fost sancţionată pentru săvârşirea contravenţiei prevăzută de art. 24 alin. 2 din O.G. nr. 20/1992.

S-a mai reţinut că a utilizat în tranzacţiile comerciale două bascule române care nu aveau marcajele metrologice obligatorii în termenul de valabilitate.

Instanţa din oficiu, analizând plângerea şi procesul-verbal contestat a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active a petentului ……, excepţie care a fost întemeiată pentru următoarele considerente: calitatea procesuală activă presupune existenţa unei identităţi între persoana reclamantului şi cel care ar fi titular al dreptului afirmat.

Ori, procesul-verbal a fost încheiat S.C. ……, societatea având calitatea de contravenient şi numai S.C. ……. fiind singura în măsură să o conteste.

Cu toate acestea, plângerea a fost formulată nu de persoana juridică prin reprezentantul său (caz în care cererea de chemare în judecată trebuie să poarte ştampila societăţii şi semnătura administratorului), ci de ……, persoană juridică, fără a rezulta măcar (chiar şi în lipsa ştampilei societăţii) că a formulat-o în numele şi ca reprezentant legal al societăţii, cu atât mai mult cu cât în cuprinsul plângerii s-a invocat faptul că S.C. ……. avea doi asociaţi, petentul şi numitul ……, iar în motivare a făcut referiri la culpa sa, ca persoană fizică.

Impotriva acestei hotărâri, în termen legal, a declarat recurs petentul …… care a criticat hotărârea pentru netemeinicie şi nelegalitate, arătând că a formulat plângerea în calitate de administrator al S.C. ……., din conţinutul plângerii rezultând clar că este contestat procesul verbal de contravenţie prin care aplică sancţiuni S.C. ……., că petentul este unul dintre asociaţii acestei societăţi.

A mai arătat petentul recurent că instanţa de fond reţine că în motivarea plângerii se fac referiri la culpa sa ca persoană fizică, aspect faţă de care a invocat dispoziţiile art. 35 alin. 1 din Decretul nr. 31/1959, dispoziţii din care reiese faptul că persoana juridică există ca entitate, iar culpa persoanei juridice este culpa organelor împotriva cărora persoana juridică are dreptul de regres.

Petentul recurent a susţinut că procesul verbal de contravenţie este semnat de el atât cu numele întreg cât şi cu semnătură indescifrabilă, dar din omisiune nu a fost aplicată ştampilă, context în care a făcut precizarea că a formulat plângerea în calitate de administrator al societăţii, motiv pentru care a solicitat admiterea recursului pentru a i se da posibilitatea de a proba faptul că cele înscrise în procesul verbal de contravenţie nu reflectă situaţia de fapt.

Examinând temeinicia şi legalitatea sentinţei civile atacate, în raport de criticile formulate, cât şi sub toate aspectele, tribunalul constată că recursul nu este întemeiat.

In mod corect prima instanţă a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active a petentului …….

Deşi prin procesul verbal de contravenţie contestat a fost sancţionată persoana juridică, plângerea a fost formulată de o persoană fizică. Chiar dacă în recurs petentul a dovedit cu statutul societăţii comerciale şi cu certificatul contestator eliberat de O.R.C. că face parte din structurile persoanei juridice, fiind asociat şi administrator al S.C. ……, tribunalul apreciază că soluţia respingerii plângerii datorită lipsei calităţii procesuale active se impune şi în acest caz.

Intr-adevăr, în contenciosul contravenţional, au calitate procesuală activă persoanele ale căror interese au fost vătămate prin procesul verbal de contravenţie, aspect reţinut în mod corect de judecătorie.

Tribunalul constată că dispoziţiile art. 35 alin. 1 din Decretul nr. 31/1954 invocate de recurent nu au relevanţă în speţă.

Constatând că soluţia adoptată de instanţa de fond este legală şi temeinică, urmează a respinge recursul ca nefondat.

Etichete: