Top

Recurs- Plângere contravenţională – Contravenţie la regimul circulaţiei

Dosar nr. 840/327/2008

DECIZIA CIVILĂ NR. 101

Şedinţa publică din 11 februarie 2009

Asupra recursului civil de faţă;

Prin procesul verbal de contravenţie seria CC nr.0119189 din 20.07.2008 de către I.P.J. – S.P.R. Tulcea , s-a reţinut că petentul ……. în ziua sus menţionată a condus autoturismul cu nr. de înmatriculare ……. pe relaţia Topolog – Saraiu cu o viteză de 148 km/h.

Apreciindu-se că fapta întruneşte trăsăturile constitutive ale contravenţiei prev.de disp.art.121 al.1 din HG nr.131/2006 s-a dispus sancţionarea petentului cu 450 lei amendă , 9 puncte amendă în valoare de 450 lei şi reţinerea permisului de conducere .

Prin plângerea formulată ……. a solicitat anularea ca nelegal şi netemeinic a procesului verbal de contravenţie.

S-a motivat că în momentul în care a fost oprit de organele de poliţie vitezometrul de la bordul autovehiculului pe care-l conducea indica o viteză mult mai mică decât cea măsurată de aparatul radar .

Prin sentinţa civilă nr.702/30 septembrie 2008 pronunţată de Judecătoria Babadag, judeţul Tulcea a fost respinsă plângerea formulată de petent împotriva procesului verbal de contravenţie emis de IPJ Tulcea – SPR.

S-a reţinut de către instanţă că din examinarea înscrisurilor sus menţionate rezultă că susţinerile petentului cu privire la viteza pe care o avea autovehiculul condus de către acesta nu sunt întemeiate .

Astfel fotografiile efectuate de către agenţii poliţiei rutiere , depuse la dosar , relevă că ……. a circulat cu o viteză de 148 km/h pe relaţia Topolog – Saraiu .

Potrivit buletinului de verificare metrologică nr.0099420/06.09.2007 rezultă că cinemometrul de control rutier tip Python II folosit la măsurarea vitezei autovehiculului a fost verificat de Institutul de specialitate , iar această verificare avea o valabilitate de 1 an , termen în care se încadrează şi data la care aparatul a fost folosit pentru măsurarea vitezei autoturismului condus de petent .

De asemenea din adresa nr.32157/11.01.2007 a Serviciului Poliţiei Rutiere Tulcea rezultă că agentul constatator ……. era autorizat să desfăşoare activităţi de utilizare şi exploatare a aparatului radar .

Pentru aceste considerente s-a reţinut că organul constatator a reuşit să facă dovada situaţiei de fapt înscrise în procesul verbal de contravenţie .

Împotriva acestei hotărâri, în termen legal a formulat recurs petentul ……., criticând hotărârea ca nelegală sub aspectul aplicării greşite a disp. art.254 alin.2 din Regulamentul de aplicare a OUG nr.195/2002, aprobat prin HG nr.85/2003.

În esenţă, petentul a susţinut că în fotografia depusă la dosar de către agentul constatator, apar trei autoturisme, astfel încât nu se putea măsura viteza de deplasare cu privire la fiecare dintre ele şi cu atât mai puţin viteza de 148 km/h a autoturismului său, astfel încât constatarea contravenţiei nu a fost probată conform dispoz. legale.

Examinând recursul, în raport de motivul de nelegalitate invocat, tribunalul consideră că acesta este nefondat.

Din fotografiile reflectate cu aparatul radar depuse la dosar (fila 16), se constată că autoturismul BMW cu nr. de înmatriculare ….., condus de petent, a fost înregistrat în prima imagine cu viteza de 148 km/h, la orele 15:33:19, iar în imaginile următoare a fost surprins acelaşi autoturism, la diferenţă de câteva secunde după apropierea de loculo în care se afla aparatul radar şi reducerea vitezei de deplasare de la 148 la 107 şi respectiv 69 km/h, ca urmare a semnalului de oprire al ofiţerului de poliţie.

Această situaţie este dovedită prin coroborarea fotografiilor radar cu raportul agentului de poliţie ……. şi cu celelalte înscrisuri care atestă legalitatea operaţiunilor radar efectuate.

Pentru aceste considerente, în temeiul art.312 Cod proc.civilă, se va respinge recursul formulat ca nefondat şi se va menţine hotărârea primei instanţe ca temeinică şi legală.

Etichete: