Top

Recurs –Reducere pensie întreţinere

Dosar nr. 5139/327/2008

DECIZIA CIVILĂ NR.120

Şedinţa publică din 11 februarie 2009

Prin cererea adresată Judecătoriei Tulcea şi înregistrată sub nr. 5139/327/27.10.2008 reclamantul ……….. a chemat în judecată pe pârâta ……….. pentru ca în contradictoriu cu aceasta, prin hotărârea ce se va pronunţa să se reducă pensia de întreţinere în sensul de a se stabili pensia pentru cei doi copii rezultaţi din căsătoria părţilor, la veniturile sale salariale.

În motivare reclamantul a arătat că prin sentinţa civilă nr. 1640 din 13 iunie 2008 pronunţată de Judecătoria Tulcea s-a dispus majorarea pensiei de întreţinere în favoarea minorilor ……….. şi ……….. de la suma de 114 lei la suma de 583 lei lunar, câte 291,5 lei pentru fiecare minor în parte.

Mai arată reclamantul că în realitate veniturile nete pe care le realizează sunt de 1257 lei lunar şi pe cale de consecinţă solicită diminuarea până la cuantumul de o treime prevăzut de art. 94 al 3 Codul Familiei pentru cei doi copii.

Prin sentinţa civilă nr.3447 din 11 decembrie 2008 Judecătoria Tulcea a admis acţiunea şi a redus de la câte 291,5 lei lunar (în total suma de 583 lei lunar) la câte 90 lei lunar (în total suma de 180 lei lunar) pensia de întreţinere datorată de reclamant în favoarea minorilor ……….. născut la data de 05.08.2005 şi ……….. născută la data de 30.04.2002 începând cu data de 01.11.2008 şi până la majoratul fiecărui minor in parte.

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut că prin sentinţa civilă nr. 1640 din 13 iunie 2008 a Judecătoriei Tulcea reclamantul a fost obligat la plata unei sume de 583 lei lunar, cu titlu de pensie de întreţinere în favoarea minorilor ….., născut la 05.08.2005 şi ….. născută la 30.04.2002, câte 291,5 lei pentru fiecare minor în parte, începând cu data introducerii acţiunii şi până la majoratul minorilor.

Împotriva acestei sentinţe civile, în termen legal, a declarat recurs ……….., fără însă a-l motiva.

Examinând cauza în recurs, tribunalul constată următoarele:

Potrivit disp.art.303 al.1 cod proc.civ. recursul se motivează prin însăşi cererea de recurs sau înlăuntrul termenului de recurs.

Conform art.306 Cod proc.civilă recursul este nul dacă nu a fost motivat în termen legal, cu excepţia situaţiei motivelor de ordine publică ce pot fi invocate din oficiu de instanţa de recurs.

În raport de aceste considerente şi văzând dispoz. art.306 Cod proc.civilă, urmează a se constata nul recursul.

Etichete: