Top

Recurs – Plângere contravenţională

Dosar nr. 4947/327/2008

DECIZIA CIVILĂ Nr. 143

Şedinţa publică de la 13 Februarie 2009

Referitor la recursul declarat de intimata PRIMĂRIA MUN. TULCEA – DIRECŢIA POLIŢIE COMUNITARĂ, cu sediul în Tulcea, împotriva sentinţei civile nr. 3302 din 02 decembrie 2008, pronunţată de Judecătoria Tulcea în dosarul cu nr. 4947/327/2008, tribunalul reţine următoarele :

Cu adresa nr. 34328/15.10.2008, Primăria Municipiului Tulcea a înaintat Judecătoriei Tulcea spre competentă soluţionare plângerea formulată de ………, împotriva procesul verbal de contravenţie seria AA nr. 03156 din data de 23.08.2008, aceasta fiind înregistrată pe rolul instanţei cu numărul 4947/327/2008.

În motivarea plângerii, petentul a arătat că potrivit contractului de novaţie nr. 37210 N din data de 13.02.2007, autoturismul Daewoo Cielo cu nr. de înmatriculare ……… care efectuează transport de persoane în regim taxi, nu se mai află în patrimoniul ………, bunul fiind înstrăinat către S.C……….

În dovedirea plângerii, petentul a depus la dosarul cauzei în copie: procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria AA nr. 03156 din data de 23.08.2008 (f. 5), contract de novaţie nr. nr. 37210 N din data de 13.02.2007 (f. 8-10), anexa D privind protocolul de recepţie (f. 11), anexa A (f. 12), certificat de înmatriculare (f. 13).

La data de 26.11.2008, intimata a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii contravenţionale ca nefondată.

În motivarea întâmpinării, intimata a arătat faptul că în urma controlului de monitorizare video efectuată data de 23.08.2008 a fost surprinsă staţionarea neregulamentară în parcarea din faţa barului Argentina, cu lampa verde aprinsă, în aşteptare de clienţi a taxiului cu nr. de înmatriculare …….., parcare ce nu face parte din lista nominală a amplasamentelor special amenajate de aşteptare pentru taxiuri.

Intimata a mai precizat faptul că în urma verificărilor efectuate în cadrul Compartimentului Transport Local al Direcţiei Administraţie Publică Locală, s-a constat că autoturismul cu nr. de înmatriculare …….. este proprietatea ………, modificarea privind societatea utilizatoare fiind ulterioară eliberării autorizaţiei Taxi şi nedeclarată, fapt ce a dus la starea de confuzie privind utilizatorul autotaximetrului la data aplicării sancţiunii.

În drept, s-au invocat disp. art. 20 alin. 2 lit. a din Hotărârea Consiliului Local nr. 56/2006, art. 17 din Ordonanţa Guvernului 2/2001.

În dovedirea întâmpinării, intimata a depus în copie planşe foto (f. 7), raport din data de 26.09.2008 (f. 6).

Prin sentinţa civila nr. 3302 din 02 decembrie 2008, pronunţată de Judecătoria Tulcea în dosarul cu nr. 4947/327/2008 a fost admisa plângerea formulată ……… Tulcea, împotriva procesului verbal seria AA nr. 03156 din data de 23.08.2008.

Prima instanţa a anulat procesul verbal atacat şi a exonerat petenta de plata amenzii în cuantum de 500 lei.

Pentru a pronunţa această soluţie instanţa de fond a reţinut că prin procesul-verbal de contravenţie seria AA nr. 03156 încheiat la data de 23.08.2008 de către intimata Primăria Municipiului Tulcea – Direcţia Poliţie Comunitară, petenta ……… a fost sancţionat cu amendă contravenţională în cuantum de 500 lei pentru săvârşirea faptei prevăzute de art. 20 alin. 2 lit. a din Hotărârea Consiliului Local nr. 56/2006 şi sancţionată conform art. 20 alin. 2 lit. a din acelaşi act normativ.

S-a reţinut în sarcina petentei faptul că în data de 23.08.2008, ora 12,34 autoturismul cu marca Daewoo Cielo Taxi cu nr. de înmatriculare …….., staţiona voluntar în parcarea complexului Pelican vis a vis de bar Argentina, având lampa verde aprinsă fiind în aşteptare de clienţi în loc necuprins în lista nominală conform Hotărârii Consiliului Local nr. 56/2006.

A mai constatat prima instanţă că sub aspectul temeiniciei procesului-verbal, petenta a făcut dovada existenţei unei alte situaţii de fapt decât cea reţinută în sarcina sa prin procesul-verbal de contravenţie.

Potrivit art. 20 alin 2 lit e) din Hotărârea Consiliul Local nr. 56 se sancţionează cu amendă de la 500 – 1000 lei sau cu suspendare de la 1-3 luni pentru staţionarea taxiului în afara locurilor de aşteptare şi peste limita locurilor aprobate şi libere, iar potrivit anexei 1 – Caiet de sarcini privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de transport persoane sau bunuri în regim de taxi, la punctul II intitulat « Obligaţii specifice », lit. B – « Obligaţiile taximetristului », la lit. x) se prevede pentru taximetrist obligaţia de a staţiona în locurile special amenajate de către autoritatea locală şi să oprească numai în locurile permise de lege.

A mai reţinut prima instanţă că doar persoana fizica care conduce autoturismul poate fi sancţionata nu şi operatorul de transport.

Împotriva acestei hotărâri în termen legal a declarat recurs Primăria municipiului Tulcea, prin Direcţia Poliţie Comunitară, care a criticat-o pentru nelegalitate

În motivare, s-a arătat că nu se impunea anularea procesului verbal atacat acesta fiind întocmit în conformitate cu legislaţia în vigoare, iar faptele semnalate sunt reale.

Analizând recursul, tribunalul constată că acesta este nefondat pentru următoarele considerente :

Astfel dispoziţiile art. 20 al. 2 lit. e din H.C.L. nr. 56/2006 prevăd obligaţiile specifice în sarcina taximetristului care nu poate fi asimilat cu persoana juridică deţinătoare a vehiculului.

Având în vedere aceste dispoziţii legale, din care rezultă că taximetristul are obligaţia de a staţiona în locurile special amenajate de către autoritatea locală, rezultă că subiect al contravenţiei prevăzute de art. 20 alin. 2 lit. e) din Hotărârea Consiliul Local nr. 56/2006 poate fi doar persoana fizică care conduce taxiul, iar nu operatorul de transport, aşa cum în mod greşit s-a reţinut în procesul verbal.

Mai mult, tribunalul constată şi faptul că prin contractul de novaţie nr. 37210 N din data de 13.02.2007, autoturismul Daewoo Cielo cu nr. de înmatriculare …….., nu se mai află în patrimoniul ……… bunul fiind înstrăinat către S.C………. Astfel, subiect activ al contravenţiei nu ar fi putut fi nici măcar operatorul taxi, întrucât respectivul autoturism nu se mai afla în patrimoniul său.

Faţă de aceste considerente, nefiind motive de nulitate absolută care să fie invocate din oficiu şi să ducă la casarea hotrărârii atacate, urmează ca recursul să fie respins ca nefondat.

Etichete: