Top

Fond-Contencios Administrativ –Sesizare Curte de Conturi – Inadmisibilitate

Dosar nr. 2883/88/2008

SENTINTA CIVILA NR. 384

Sedinta publica de la 06 martie 2009

Pe rol fiind judecarea cauzei civile în Contencios administrativ si fiscal, care are ca obiect stabilire raspundere juridica formulata de reclamant CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI împotriva pârâtilor :PRIMARIA COMUNEI VALEA TEILOR, …., ….

La apelul nominal facut în sedinta publica s-a prezentat av. … pentru pârâtii Pavel … si …, lipsa fiind reclamanta Curtea de Conturi a României si pârâta Primaria com. Valea Teilor.

Procedura de citare este legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care:

Fata de declaratia partii prezente, ca nu mai sunt alte cereri de formulat si nici motive de amânare, instanta apreciaza cererea în stare de judecata si acorda cuvântul pentru dezbateri în fond.

Avocat …, având cuvântul în fond pentru dezbateri pentru pârâtii … si …., solicita respingerea sesizarii formulate de Curtea de Conturi a României ca nefondata.

T R I B U N A L U L:

Prin Incheierea nr. 43/2 decembrie 2008, Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi Tulcea a sesizat Tribunalul Tulcea, sesizare înregistrata sub nr. 2883/88/3 decembrie 2008, solicitând urmatoarele:

– stabilirea raspunderii juridice si obligarea la plata, în solidar, în favoarea Primariei Comunei Valea Teilor, a domnilor … si … pentru prejudiciul în suma de 5.950 lei si dobânda de 972 lei, precum si pentru dobânda calculata de la data de 1 noiembrie pâna la data recuperarii prejudiciului de la persoanele raspunzatoare;

– stabilirea raspunderii juridice si obligarea la plata, în solidar, în favoarea Primariei Comunei Valea Teilor, a domnilor …. si …., pentru dobânda de 1.576 lei, aferenta prejudiciului de 10.710 lei recuperat în timpul controlului prin efectuarea lucrarilor;

– stabilirea raspunderii juridice si obligarea la plata, în solidar, în favoarea Primariei Comunei Valea Teilor, a domnilor …. si …., pentru prejudiciul în suma de 18.318 lei si dobânda de 2.912 lei, precum si pentru dobânda calculata de la data de 1 noiembrie pâna la data recuperarii prejudiciului de la persoanele raspunzatoare;

– stabilirea raspunderii juridice si obligarea la plata, în solidar, în favoarea Primariei Comunei Valea Teilor, a domnilor …. si …., pentru prejudiciul în suma de 12.709 lei si dobânda de 1.148 lei, precum si pentru dobânda calculata de la data de 1 noiembrie pâna la data recuperarii prejudiciului de la persoanele raspunzatoare;

– stabilirea raspunderii juridice si obligarea la plata, în solidar, în favoarea Primariei Comunei Valea Teilor, a domnilor …. si …., pentru prejudiciul în suma de 20.501 lei si dobânda de 3.007, precum si pentru dobânda calculata de la data de 1 noiembrie pâna la data recuperarii prejudiciului de la persoanele raspunzatoare.

– stabilirea raspunderii juridice si obligarea la plata, în solidar, în favoarea Primariei Comunei Valea Teilor, a domnilor …. si …., pentru prejudiciul în suma de 36.630 lei si dobânda de 3.893 lei, precum si pentru dobânda calculata de la data de noiembrie pâna la data recuperarii prejudiciului de la persoanele raspunzatoare.

Prin Incheierea mentionata ca s-a retinut ca pârâtii …. – primar, ordonator de credite, si …. – consilier superior cu atributii financiar-contabile, datoreaza Primariei Comunei Valea Teilor, judet Tulcea, suma de 36.630 lei si dobânda de 3.893 lei, si dobânda în continuare, începând cu 1 noiembrie 2008, pentru plata unor drepturi salariale neprevazute de legislatia în vigoare, sumele fiind platite de la titlul II „bunuri si servicii”.

Sumele au fost achitate prin casieria institutiei, în numerar, ca drepturi speciale pentru functionarii publici si personalul contractual, pentru refacerea capacitatii de munca în cuantum de 200 lei lunar; sume pentru achizitionarea tinutei (vestimentatiei) si asigurarea unei imagini corespunzatoare în relatiile cu publicul, în cuantum de 500 lei pe semestru; premii pentru sarbatorile de Craciun si Pasti egale cu un salariu minim brut pe tara si un fond pentru organizarea zilei de 8 Martie.

Platile efectuate au fost facute în temeiul acordului colectiv de munca încheiat între Primaria Comunei Valea Teilor si Sindicatul Salariatilor din Administratia Publica Locala – Tulcea.

Prin aceasta fapta a fost produs un prejudiciu în suma totala de 36.630 lei, neexistând temeiul legal pentru acordarea drepturilor speciale, legislatia în vigoare, referitoare la salarizarea personalului institutiilor publice, neprevazând posibilitatea acordarii acestor drepturi, ba mai mult, interzicând negocierea prin contract a drepturilor a caror acordare si cuantum sunt stabilite prin dispozitii legale.

Alaturat Incheierii din 2 decembrie 2008, s-au anexat raportul de control intermediar nr. 1095 din 14 noiembrie 2008, cu anexele acestuia, state de plata, explicatiile scrise ale pârâtilor, acordul de munca nr. 862 din 29 martie 2007, situatia sumelor acordate nelegal, precum si alte înscrisuri.

In aparare, pârâtii …. si …. au formulat întâmpinare, invocând exceptia inadmisibilitatii sesizarii.

Analizând actele si lucrarile dosarului, în raport si de exceptia invocata, tribunalul constata urmatoarele:

Prin raportul de control intermediar nr. 1095 din 14 noiembrie 2008, întocmit ca urmare a verificarii contului anual de executie si a bilantului contabil pentru anul 2007 al Consiliului Local Valea Teilor s-a constatat ca bugetul local a fost prejudiciat cu suma de 36.630 lei, la care se adauga dobânda aferenta reprezentând drepturi speciale acordate salariatilor – functionari publici si personal contractual, pentru refacerea capacitatii de munca, securitatii muncii si asigurarea protectiei speciale, conform acordului/contractului colectiv de munca nr. 862 din 29 martie 2007, prin aceasta fiind încalcate prevederile art. 14 alin. 3 din Legea nr. 273/2006, art. 54 alin. 6 din Legea nr. 273/2006, art. 7 din O.G. nr. 119/1999, art. 8 alin. 1, art. 12 alin. 1 si art. 24 alin. 1 din Legea nr. 130/1999, lipsa de temei legal rezultând si din adresa nr. 11707 din 23 ianuarie 2008, emisa de catre D.M.P.S. TULCEA si din adresa nr. 420965 din 13 februarie 2008, emisa de D.G.F.P., iar raspunderea pentru producerea prejudiciului revenind pârâtilor …. – primar, în calitate de ordonator de credite, si …. – consilier superior cu atributii financiar-contabile, care a acordat viza de control financiar preventiv propriu.

Prin aceeasi operatiune de control s-a mai stabilit ca institutia controlata a fost prejudiciata si cu suma 20.501 lei, cu dobânzile aferente, prin mentinerea în patrimoniu, a unui numar de autoturisme mai mare decât cel normat prin încalcarea art. 14 alin. 3 din Legea nr. 273/2006 si art. 51) alin. 1 din O.G. nr. 80/2001, pentru aceasta situatie fiind raspunzatori cei doi pârâti mentionati anterior.

In urma verificarilor a mai rezultat ca Primaria Comunei Valea Teilor nu a calculat, înregistrat si virat contributia la asigurarile sociale de sanatate pe perioada iunie – decembrie 2006, conform prevederilor Legii nr. 95/2006 si nici majorarile de întârziere datorate pentru neplata în termen a respectivelor sume, datorate de angajator pentru ajutoarele sociale achitate persoanelor beneficiare, în baza Legii nr. 416/2001, datorarea acestor majorari fiind imputabile ordonatorului de credite si consilierului superior cu atributii financiar-contabile ce trebuiau sa întocmeasca actele de plata a impozitelor si taxelor.

Insa, la data de 28 octombrie 2008, a intrat în vigoare Legea nr. 217/2008, pentru modificarea si completarea Legii nr. 94/1992, prin care s-au abrogat dispozitiile art. 40 si urm. care reglementau competenta materiala si teritoriala a instantelor Curtii de Conturi si care, ulterior, a fost preluata de instantele judecatoresti, odata cu preluarea judecatorilor financiari.

Actul normativ mentionat, în forma în vigoare, nu mai prevede posibilitatea Curtii de Conturi a României, prin Camerele de conturi judetene, de sesizare a instantei judecatoresti pentru stabilirea raspunderii civile pentru pagubele cauzate si plata de amenzi pentru abateri cu caracter financiar de catre administratori, gestionari si contabili, precum si de celelalte persoane supuse jurisdictiei Curtii de Conturi, art. 31 alin. 3 stipulând ca în situatiile în care se constata existenta unor abateri de la legalitate si regularitate, care au determinat producerea unor prejudicii, se comunica conducerii entitatii publice audiate aceasta stare de fapt, iar stabilirea întinderii prejudiciului si dispunerea masurilor pentru recuperarea acestuia revin acesteia.

De asemenea, în art. 1 alin. 4 din Legea nr. 94/1994, modificata prin Legea nr. 217/2008, se prevede ca litigiile rezultate din activitatea Curtii de Conturi se solutioneaza de instantele judecatoresti specializate.

In consecinta, coroborând prevederile legale aratate, se concluzioneaza ca stabilirea raspunderii persoanelor vinovate si a întinderii prejudiciului se poate realiza de catre instantele judecatoresti numai la solicitarea entitatii publice verificate.

Relativ la aplicarea legii în timp, având în vedere ca sesizarea instantei s-a realizat anterior intrarii în vigoare a Legii nr. 217/2008, este de subliniat ca, potrivit art. 725 alin. 1 si 2 Cod proc. civila, dispozitiile legii noi de procedura se aplica, din momentul intrarii ei în vigoare si proceselor în curs de judecata, începute sub legea veche, precum si executarilor silite începute sub acea lege, în timp ce procesele în curs de judecata la data schimbarii competentei instantelor legal investite vor continua sa fie judecate de acele instante.

In opinia instantei, art. 725 alin. 2 are în vedere ipoteza în care actiunile aflate în curs de judecata ramân în competenta instantelor judecatoresti, doar ca se modifica instanta competenta sa judece respectivul tip de cauza, nu însa si situatia în discutie când se aplica regula instituita prin alin. 1 pentru ca nu se mai poate stabili raspunderea unor persoane pentru prejudicii aduse institutiilor în cadrul carora functioneaza la cererea unui tert – organ de control, în lipsa solicitarii entitatii publice pagubite, numai aceasta din urma fiind în masura sa decida modul de actiune.

In aceste conditii, fata de prevederile legale mentionate, sesizarea Curtii de Conturi, promovata dupa data de 28 octombrie 2008, este inadmisibila si va fi respinsa ca atare, urmând ca entitatea publica controlata, prin conducerea sa, sa decida modul de valorificare a concluziilor raportului de control întocmit, dispozitiile legale incidente fiind de imediata aplicare.

Asa fiind, având în vedere aspectele prezentate, instanta urmeaza a respinge ca atare sesizarea Curtii de Conturi a României – Camera de Conturi Tulcea, ca inadmisibila.

Etichete: