Top

Fond – Comercial – Contestaţie tabel definitiv consolidat

Dosar nr.906/88/2007

SENTINTA CIVILA NR.389

Sedinta publica din data de 09 martie 2009

Prin cererea înregistrata la aceasta instanta sub nr.906/88 din 23 aprilie 2007, creditoarea Agentia Domeniilor Statului cu sediul în Municipiul Bucuresti, a formulat contestatie împotriva tabelului definitiv consolidat reprezentând obligatiile împotriva averii debitoarei S.C…. SA Tulcea, întocmit de lichidatorul … I.P.U.R.L. Constanta solicitând înscrierea sa în acest tabel cu creanta în suma de 58902,9726 Ron.

În motivarea contestatiei, creditoarea a aratat ca în baza prevederilor art.8 (2) din OUG nr.189/1999 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin în exploatare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apa, Agentia Domeniilor Statului a încheiat cu societatea debitoare, S.C. … SA, contractul de concesiune nr…./27.04.2000, pentru exploatarea terenului agricol în suprafata de 920,88 ha. situat în perimetrul localitatii Tulcea, jud.Tulcea, din domeniul statului aflat în patrimoniul A.D.S., dar debitoarea nu si-a respectat obligatiile asumate prin contract.

Prin contractul de concesiune încheiat cu ADS debitoarea s-a obligat la plata unei redevente în lei, reprezentând contravaloarea cantitatii de 430 kg.grâu STAS 813/68/ha anual, pentru terenul arabil si 425 kg.grâu STAS 813/68/ha anual pentru pasuni, dupa cotatia bursiera la momentul platii.

În conformitate cu dispozitiile art.5.1 din contract, partile au stabilit ca plata se face trimestrial dar nu mai târziu de ultima zi a lunii, considerat termen scadent.

De asemenea, partile au convenit ca pentru plata cu întârziere a obligatiilor, concesionarul sa plateasca concedentului penalitati conform legislatiei în vigoare privind executarea creantelor bugetare (OUG nr.11/1996)

Ca urmare a derularii contractului de concesiune nr…./27.04.2000, încheiat între cele doua parti, S.C…. SA, înregistreaza un debit catre A.D.S. în cuantum de 58.902,9726 Ron reprezentând: 23.829,9726 Ron redeventa neachitata la termenele scadente si 35.072,8393 Ron penalitati de întârziere calculate pâna la data de 27.09.2005, creanta ce este certa, lichida si exigibila în conformitate cu dispozitiile art.379 c.proc.civ.

În conformitate cu prevederile Legii nr.190/2004 art.1 al.3, contractele de concesiune a terenurilor cu destinatie agricola, încheiate cu Agentia Domeniilor Statului, constituie titlu executoriu pentru plata redeventei, la termenele si modalitatile stabilite în contrate.

Desi prin sentinta de deschidere a procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului debitoarei S.C…. SA, judecatorul sindic a dispus ca în conformitate cu dispozitiile art.76 din Legea nr.64/1995, republicata, administratorul judiciar sa procedeze la notificarea tuturor creditorilor societatii cu aratarea termenelor limita de formulare a cererii de înregistrate a creantei, acesta a omis sa notifice Agentia Domeniilor Statului.

Lichidatorul a analizat cererea creditoarei contestatoare si prin notificarea înregistrata la A.D.S. cu nr…./12.04.2007 i-a adus la cunostinta acesteia ca nu a înregistrat-o în tabelul creditorilor motivat de faptul ca suma pretinsa este nedatorata.

În cauza a fost administrata proba cu înscrisuri si proba cu expertiza contabila.

Examinând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin sentinta civila nr.2329 din 30 nov.2004 Tribunalul Tulcea a admis cererea creditoarei DGFP Tulcea si a dispus deschiderea procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului conform Legii nr.64/1995 modif.si complet.fata de debitoarea … SA cu sediul în Tulcea si a numit în calitate de administrator pe … SRL Constanta.

Potrivit art.75 alin.(1) din Legea 64/1995 republicata în anul 2004, în urma deschiderii procedurii, administratorul va trimite o notificare tuturor creditorilor mentionati si lista depusa de debitor în conformitate cu art.33 sau art.39 ori, dupa caz, întocmita în conditiile art.40.

În speta, creditoarea contestatoare nu a fost notificata în conformitate cu dispozitiile legale aratate mai sus.

Prin încheierea nr.1854/27.09.2005 s-a dispus deschiderea procedurii falimentului fata de debitoare si a fost desemnat în calitate de lichidator … IPURL.

Cu cererea înregistrata la Tribunalul Tulcea sub nr…./12.IX.2006 creditoarea Agentia Domeniilor Statului Bucuresti a solicitat înscrisuri în tabelul cuprinzând toate obligatiile asupra cererii debitoarei S.C…. S.A. Tulcea, jud.Tulcea, cu creanta totala în suma de 58902,9726 Ron, din care redeventa în suma de 23.829,9726 Ron si penalitati de întârziere calculate pâna la 27.09.2005 în suma de 35072,8393 Ron.

Cu adresa înregistrata la creditoarea contestatoare la data de 12.04.2007 lichidatorul … IPURL Constanta a notificat-o pe aceasta în sensul ca a procedat la înlaturarea totala a creantei declarate, motivat de faptul ca reprezinta o suma nedatorata.

Se mai retine ca, între creditoarea contestatoare si debitoare a fost încheiat contractul de concesiune nr…./27.04.2000 în baza careia i-a concesionat debitoarei suprafata de 920,88 ha. teren în schimbul platii unei redevente reprezentând c/val. cantitatii de 430 kg.grâu STAS 813/68/ha. anual.

Potrivit raportului de expertiza efectuat în cauza debitoarea îi datora creditoarei pentru perioada 01.03.2000 – 31 dec.2000 cu titlu de redeventa neachitata suma de 74677,90 lei.

Debitoarea a beneficiat de subventii de la stat, în scopul sustinerii financiare a agriculturii în valoare totala de 120421,60 lei.

La data de 05.03.2003 redeventa în valoare de 74677,90 lei a fost compensata integral.

La aceeasi data suma compensata în plus era de 45743,7063 lei.

În aceste conditii, debitoarea datoreaza majorari de întârziere conform contractului numai pâna la data de 05.03.2003, în suma de 28452,5598 asa cum rezulta din expertiza contabila efectuata în cauza.

Pe cale de consecinta, urmeaza a admite cererea în parte si a dispune înscrierea creditoarei Agentia Domeniilor Statului în tabelul cuprinzând toate obligatiile asupra averii debitoarei cu creanta în suma de 28452,5598 lei, reprezentând penalitati de întârziere conform ordinii de preferinta 123, pct.4 din Legea nr.85/2006.

Etichete: