Top

Fond comercial – Art. 138 din Legea 85/2006

Dosar nr. 2788/88/2007

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA NR. 483

Sedinta publica din data de 20 martie 2009

Completul compus din:

PRESEDINTE

JUDECATORUL SINDIC:

Prin cererea adresata acestei instante la data de 9 noiembrie 2007 si înregistrata sub nr. 2788/88/2008, Cabinet Individual de Insolventa ………, cu sediul în …….., ………..Tulcea – punct de lucru în Tulcea, ………, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei S.C ………… TULCEA, a formulat cerere de atragere a raspunderii personale a persoanelor de conducere ai debitoarei, respectiv ………, domiciliat în Tulcea, ……… si ……… ( fosta Drob ), domiciliata în Constanta, …………… Constanta.

În motivarea cererii reclamantul a aratat ca cei doi asociati si administratori ai societatii nu au respectat prev. art. 138 alin.1 pct.a, b si d din Legea 85/2006 si au folosit bunurile societatii în interes propriu, au facut acte de comert în interes personal si au facut sa dispara unele documente contabile.

Mai arata reclamanta ca potrivit datelor prezentate în bilantul pe anul 2002-2003, rezulta ca societatea la fiecare sfârsit de an, a avut creante si disp.bancare de 4738 lei, de asemenea stocuri de marfuri valorând 3890 lei, ca i-au însusit în scopuri personale; datorita faptului ca administratorii nu au prezentat actele societatii rezulta ca acestia în mod intentionat, conf. prev.art. 138 pct.d au facut sa dispara unele acte contabile, sau a tinut o contabilitate fictiva, exclusiv în folos propriu; întrucât nu au prezentat actele contabile ale societatii- luând act de faptul ca trebuie sa îndeplineasca aceasta sarcina- atât din notificarile efectuate anterior, cât si telegramele adresate si primite la 9.10. si 2.11.2007, rezulta ca se încadreaza si în prev. pct. “d” ale art. 138 din Legea 85/2006; nu au raspuns telegramei din 2.11.2007 privind convocarea pentru desemnarea unui administrator special, conform prev. art. 3 pct.26 din Legea 85/2006.

Având în vedere cele prezentate, solicita a se constata ca cererea este legala si temeinica si pe cale de consecinta solicita a fi admisa si a fi obligati- în solidar- cei doi administratori la plata tuturor pasivelor societatii înregistrate în tabelul definitiv, care se ridica la suma de 18.583 lei precum si la plata cheltuielilor de procedura si a onorariului lichidatorului judiciar.

La dosarul cauzei s-au depus înscrisuri iar în drept cererea este întemeiata pe dispozitiile art.138 alin.1 pct. a,b si d din Legea 85/2006.

La cererea reclamantului si a pârâtului ……….., instanta a încuviintat administrarea probei cu interogatoriul pârâtei ……….., interogatorii atasate la dosarul cauzei fila 81 respectiv 83.

La cererea reclamantului si a pârâtului ……….., instanta a încuviintat efectuarea unei expertize contabile de catre expert ……….., având ca obiective: stabilirea cauzelor care au determinat aparitia starii de insolventa a societatii; stabilirea volumului creantelor si a stocului de marfuri la sfârsitul anului 2001-2002 si 2003 si a destinatiei veniturilor/platilor realizate în aceeasi perioada din valorificarea acestora; stabilirea datei încetarii activitatii si a volumului valoric al stocurilor de marfuri materiale la acest moment; verificarea legalitatii modului de conducere a evidentei contabile pe perioada 2001, 2002, 2003 pâna la încetarea activitatii; verificarea legalitatii depunerii si eliberarii de sume din conturile societatii în perioada 2001, 2002 si 2003 si în continuare, daca este cazul.

La data de 20.02.2009, s-a depus raportul de expertiza contabila si fata de care partile nu au avut de formulat obiectiuni.

Examinând cererea în raport de probele administrate si de dispozitiile legale pe care aceasta se întemeiaza, instanta apreciaza ca aceasta este nefondata.

Atragerea raspunderii fostilor membri ai organelor de conducere ai debitoarei, prin promovarea unei cereri întemeiata pe dispozitiile art.138 din lege, reprezinta o cerere subordonata scopului lichidarii adica acela de a acoperi pasivul debitoarei si de a-l stinge prin plata datoriilor.

Actiunea formulata de lichidatorul judiciar se întemeiaza în drept pe dispozitiile art. 138 alin.1 pct. a, b si d din Legea 85/2006, potrivit carora ” În cazul în care în raportul întocmit în conformitate cu dispozitiile art. 59 alin.1 sunt identificate persoane carora le-ar fi imputabila aparitia starii de insolventa a debitorului, la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului, judecatorul sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului, persoana juridica, ajuns în stare de insolventa, sa fie suportata de membrii organelor de conducere si/sau supraveghere din cadrul societatii, precum si de orice alta persoana care a cauzat starea de insolventa a debitorului, prin una din urmatoarele fapte: a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane; b)au facut acte de comert în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice; d) au tinut o contabilitate fictiva, au facut sa dispara unele documente contabile sau nu au tinut contabilitatea în conformitate cu legea”.

Din expertiza contabila efectuata în cauza coroborata cu celelalte înscrisuri contabile se constata însa ca fostii administratori ………. si ………. nu au savârsit nici una dintre faptele care sa fi cauzat starea de insolventa a societatii, aratate prin actiune.

Astfel, conform concluziilor expertizei contabile efectuata de expert …………, rezultate din verificarea documentelor financiare, raspunzatori de intrarea societatii în incapacitate de plata se fac asociatii ………. si …………. din analiza conturilor din balanta de verificare contabila si a indicatorilor financiari raportati, nu rezulta valorificari de bunuri si nici de încasari în conturile de banca si casa; societatea debitoare si-a încetat activitatea de constructii la data de 31.12.2000, în perioada 2001-2002 înregistreaza alte venituri în suma de 1044 lei iar la data de 31.12.2003- ultima raportare, nu se înregistreaza stocuri de marfa si materiale si nici active imobilizate; din balantele de verificare contabila, a bilantului si a raportarilor financiare expertizate, nu rezulta ca administratorii societatii debitoare ar fi tinut o contabilitate fictiva; în perioada 2001-2003-ultima raportare, societatea debitoare nu înregistreaza încasari de sume în conturile de disponibilitati banesti la banca si casa si nici în ct.455 Decontari cu asociatii; nu s-au valorificat stocuri de marfa sau materiale si nici bunuri de natura imobilizarilor corporale.

Nu a rezultat, din probatoriul administrat în cauza ca pârâtii ar fi folosit bunurile sau creditele societatii în folosul lor sau al altei persoane, ca ar fi facut acte de comert în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice sau ca ar fi tinut evidenta contabila fictiva în perioada cât societatea a functionat.

Pentru aceste considerente va respinge cererea lichidatorului judiciar ca nefondata.

Tags: