Top

Fond comercial-Deschidere procedura insolventa

Dosar nr. 76/2009 JS-VA

471/88/2009-TT

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI

CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA NR. 574

Sedinta publica din data de 3 aprilie 2009

JUDECATOR SINDIC:

JUDECATORUL SINDIC,

Asupra cauzei de fata:

Prin cererea adresata acestei instante la data de 10.03.2009 si înregistrata sub nr.471/88/2009 si la judecatorul sindic sub nr.76/2009, lichidatorul judiciar numit prin încheierea nr.2430 din 15 iulie 2008 Cabinet Individual de Insolventa “………” a solicitat intrarea în faliment prin procedura simplificata a debitoarei SC ………….. Murighiol, societate dizolvata prin sentinta civila nr. 2034 din 8.11.2007 a Tribunalului Tulcea, în temeiul art. 237 alin.1 lit.b din Legea 31/1990.

În motivarea cererii, a aratat lichidatorul ca debitoarea este o societate dizolvata potrivit sentintei civile mai sus mentionate. În virtutea obligatiilor ce-i reveneau a procedat la expedierea unei notificari la data de 25.08.2008 asociatului …………… la adresa comunicata de ORC Tulcea, dupa ce în prealabil l-a contactat personal pe fostul administrator la adresa din Tulcea, unde nu a fost identificat la respectiva adresa; corespondenta fiind returnata cu mentiunea “destinatar mutat de la adresa”. La data de 20.10.2008 s-a expediat o

notificare fostului administrator ……….. la adresa comunicata de la ORC, corespondenta ce a fost returnata, nefiind gasit la domiciliu.

S-a adresa Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Tulcea pentru a informa cu privire la noile adrese de domiciliu, raspunsul primit conformând adresele celor doi asociati pe care le aveau de la ORC Tulcea.

La data de 07.01.2001 s-a mai facut o încercare de contactare a administratorului societatii, expediindu-i o noua notificare care a fost returnata cu mentiunea “destinatarul mutat de la adresa”, astfel ca rezulta clar faptul ca nici unul din cei doi asociati nu se mai afla la adresele furnizate la înmatricularea societatii.

Pentru toate aceste motive este evidenta si se impune deschiderea procedurii de insolventa în forma simplificata în temeiul art.1 alin.2 lit.c pct.2-4 coroborate cu litera e din Legea 85/2006, iar starea de insolvabilitate decurge din neplata datoriilor acestei societati.

În dovedirea cererii, au fost depuse, în copie, înscrisuri si în drept cererea este întemeiata pe dispozitiile art. 1 alin.2 lit.c pct.2-4 coroborat cu lit. e din acelasi alineat, ale Legii 85/2006.

Examinând cererea, în raport de probele administrate judecatorul sindic retine ca S.C. ………… ……. a fost dizolvata prin sentinta civila nr. 2034 din 8.11.2007 pronuntata de Tribunalul Tulcea, în temeiul art. 237 alin.1 lit.b din Legea nr.31/1990, republicata, fiind numit lichidator Cabinet Individual de Insolventa “……….” prin încheierea nr. 2430 din 15 iulie 2008.

Conform art. 2701 din Lg. 31/1991, în cazul în care societatea aflata în lichidare este în stare de insolventa, lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei.

Art. 3 alin. 1 pct. 1 din Lg. 85/2006 defineste insolventa ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

Cum din înscrisurile aflate la dispozitia lichidatorului a rezultat ca societatea nu dispune de fonduri banesti pentru achitarea creantelor, conform dispozitiilor legale aratate, aceasta se afla în stare de insolventa.

Asa fiind, având în vedere cele prezentate judecatorul sindic, urmeaza a admite cererea lichidatorului Cabinet Individual de Insolventa “………” si va dispune intrarea societatii debitoare în procedura falimentului.

În vederea desemnarii lichidatorului judiciar, având în vedere ca cel care a formulat cererea solicita exceptarea de la numire motivat de faptul ca în localitatea Telita nu exista acces la internet la care se adauga dificultatea deplasarii la Tulcea ce necesita cheltuieli importante, suplimentare, ca nu se solicita prin cerere numirea unui anume lichidator judiciar, numirea se va face

din rândul practicienilor care au depus oferte în dosarul cauzei, si va fi desemnat lichidator judiciar Expert General IPURL Tulcea, care va exercita atributiile prev.la art.24 si 25 din Lg.85/2006 si pe cele care îi vor fi stabilite de judecatorul sindic.

Urmeaza a stabili pentru lichidator o remuneratie fixa în cuantum de 2000 lei pentru activitatea premergatoare efectuarii lichidarii si o remuneratie în procent de 7% din fondurile obtinute din lichidarea bunurilor din averea debitoarei precum si din recuperarea de creante.

În temeiul art.47 alin.4 din lege, se va constata încetarea de drept a dreptului de administrare al debitoarei, urmând a se dispune interzicerea înstrainarilor de parti sociale sau de interes ori a actiunilor detinute de debitoare, de catre administratorii acesteia, fara acordul judecatorului sindic; obligarea debitorului sa puna la dispozitia lichidatorului toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzând platile si transferurile patrimoniale facute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii; obligarea tuturor bancilor la care debitoarea are disponibil în conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al lichidatorului; obligarea debitorului sa depuna la dosarul cauzei actele si informatiile prev.de art.28 alin.1.

Se va fixa termen pentru depunerea de catre lichidator a raportului asupra cauzelor si împrejurarilor care au condus la aparitia insolventei debitoarei prev.de art.59 alin.1 din lege la data de 30 iulie 2009.

Fata de dispozitiile art.33 alin.7 raportat la art.108 si 109 din Lg.85/2006, se va dispune ca lichidatorul sa notifice conform codului de procedura civila intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitoarei si Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea mentiunii, notificare ce va cuprinde si urmatoarele termene: termenul limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creantei asupra averii debitoarei la 1 iulie 2009, termenul de verificare a creantelor întocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante la 15 iulie 2009, termenul de depunere a contestatiilor la data de 20 iulie 2009, termenul de definitivare a tabelului consolidat creantelor la 30 iulie 2009.

Tags: