Top

Fond –Comercial-închidere procedură insolvenţă

Dosar nr. 1879/88/2008

Sentinta civila Nr. 410

Sedinta publica de la 13 Martie 2009

Asupra cauzei de fata:

Prin sentinta civila nr. 2551 din data de 26 noiembrie 2008 a Tribunalului Tulcea, pronuntata de judecatorul sindic s-a admis cererea creditoarei SC … si s-a dispus deschiderea procedurii de insolventa în forma generala fata de debitoarea SC … SRL conform Legii 85/2006, fiind desemnat administrator judiciar … TULCEA.

La data de 26 februarie 2009, administratorul judiciar desemnat a depus la dosar raportul privind activitatea desfasurata concluzionând ca a efectuat în perioada de insolventa judiciara a debitoarei SC … SRL TULCEA actele si operatiunile care se încadreaza în conditiile obisnuite de exercitare a activitatii curente si ca, având în vedere ca nici una dintre celelalte subiecte de drept nu a propus un plan de reorganizare si nici debitoarea nu si-a manifestat intentia de reorganizare, a solicitat deschiderea procedurii falimentului fata de debitoarea în cauza.

Constata ca în cadrul procedurii de insolventa deschisa împotriva debitorului SC … acesta nu si-a declarat intentia de reorganizare si nici unul dintre celelalte subiecte îndreptatite nu a propus un plan de reorganizare, în conditiile prevazute la art.94 din Legea 85/2006.

Astfel, în speta, fiind îndeplinite conditiile deschiderii procedurii falimentului din Legea nr.85/2006 ca unica solutie pentru satisfacerea creantelor creditorilor se va dispune intrarea societatii debitoare în procedura falimentului si va fi desemnat în calitate de lichidator, având în vedere ca acesta a fost numit administrator judiciar al debitoarei si a desfasurat activitatea prevazuta de lege ulterior desemnarii prin sentinta civila nr. 2551 din 26.11.2008, … care va exercita atributiile prevazute la art.24 si 25 din Legea nr.85/2006 si pe cele care îi vor fi stabilite de judecatorul sindic, precum si orice alte atributii care îi revin.

Urmeaza a stabili pentru lichidator o remuneratie fixa în cuantum de 1000 lei pentru activitatea premergatoare efectuarii lichidarii si o remuneratie în procent de 5% din fondurile obtinute din lichidarea bunurilor ce compun averea debitoarei si din recuperarea de creante.

Urmeaza a dispune dizolvarea societatii debitoare.

Potrivit art.42 alin.1 din Legea nr.85/2006 se va interzice administratorilor debitoarei, sub sanctiunea nulitatii, sa înstraineze, fara acordul judecatorului sindic, partile sociale sau de interes ori actiunile detinute de debitoarea în cauza.

În temeiul art.42 alin.2 din Legea nr.85/2006 se va dispune indisponibilizarea actiunilor ori a partilor sociale sau de interes potrivit art.42 alin.1, în registrele speciale de evidenta ori în conturile înregistrate electronic.

Conform art.44 din Legea nr.85/2006 debitoarea are obligatia de a pune la dispozitia lichidatorului toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile apreciate ca necesare, cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzând platile si transferurile patrimoniale facute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii.

Conform art.3 pct.26 din Legea nr.85/2006 lichidatorul va convoca, pentru desemnarea administratorului special, în termen de 20 zile de la deschiderea procedurii, asociatii.

Conform art.2 alin.1 din Legea nr.85/2006 la fiecare termen de continuare a procedurii se va prezenta judecatorului sindic de catre lichidator un raport cuprinzând descrierea modului în care si-a îndeplinit atributiile, precum si o justificare a cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului.

În temeiul art.48 alin.1 din Legea nr.85/2006 se va dispune ca toate bancile la care debitoarea are disponibil în conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al lichidatorului.

Se va fixa termen pentru depunerea de catre lichidator a raportului asupra cauzelor si împrejurarilor care au condus la aparitia insolventei debitorului, prevazut de art.59 alin.1, la data de 08 mai 2009.

Lichidatorul va notifica conform codului de procedura civila intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitorului si Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea mentiunii, notificare ce va cuprinde si urmatoarele termene: termen limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitoarei la 05 mai 2009; termenul de verificarea creantelor, întocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante la 22 mai 2009, termenul de depunere a contestatiilor la 25 mai 2009, termenul de întocmire si depunere a tabelului definitiv consolidat la 05 iunie 2009, locul, data si ora primei sedinte a adunarii generale a creditorilor, notificare ce se va publica si într-un ziar de larga circulatie si în buletinul procedurilor de insolventa, conform art.61 alin.3 din Legea nr.85/2006.

Lichidatorul desemnat va întocmi si prezenta judecatorului sindic, în temeiul art.122 alin.1 din Legea nr.85/2006, programul de administrare al lichidarii, în termen de 30 zile de la numire.

Etichete: