Top

Fond –Comercial-închidere procedură insolvenţă

Dosar nr. 335/88/2008

SENTINTA CIVILA NR.416

Sedinta publica din data de 13 martie 2009

Asupra cererii de fata:

La data de 20 ianuarie 2009, lichidatorul judiciar … Tulcea, desemnat în cauza privind pe debitoarea S.C. … S.R.L., a înregistrat la Tribunalul Tulcea raportul final privind procedura falimentului deschisa fata de debitoare, si a depus si cerere prin care a solicitat, în conformitate cu prevederile art.131 din Legea nr.85/2006, închiderea procedurii insolventei privind debitoarea.

Raportul final a fost afisat la usa instantei la data de 23 ianuarie 2009 si copii de pe acesta si de pe cererea de închiderea procedurii privind pe debitoarea S.C. … S.R.L. s-au comunicat creditorului de catre lichidatorul judiciar, nefiind formulate obiectiuni la raportul privind închiderea procedurii.

La o data ulterioara, respectiv 23 ianuarie 2009, lichidatorul a depus cerere prin care a solicitat sa se dispuna plata din fondul de lichidare a onorariului de lichidator în valoare de 1.900 lei si decontarea cheltuielilor în suma de 110,68 lei aferente procedurii avansate de lichidatorul judiciar.

Examinând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Prin sentinta civila nr. 729 din data de 28 martie 2008 pronuntata de Tribunalul Tulcea în dosarul cu nr.24/2008 js N.E. (335/88/2008) s-a admis cererea si s-a dispus deschiderea procedurii de insolventa în forma simplificata fata de debitoarea S.C. … S.R.L., în temeiul art.3 pct.25 din Legea nr.85/2006 raportat la art.1 alin.2 lit.e din acelasi act normativ, si a fost numit în calitate de lichidator judiciar … S.P.R.L. reprezentanta de practician în insolventa …, societate profesionala care s-a reorganizat si, urmare a divizarii, s-a format Cabinetul Individual de Insolveta ….

În aceasta calitate, lichidatorul a desfasurat activitatile prevazute de legea privind procedura insolventei, respectiv a notificat debitoarea si creditorii bugetari si cei ce asigura servicii cu privire la deschiderea procedurii insolventei în forma simplificata fata de S.C. … S.R.L., precum si cu privire la termenele stabilite în cauza; a efectuat publicitatea privind deschiderea procedurii atât într-un ziar de circulatie nationala, ziarul …, cât si în Buletinul Procedurilor de Insolventa; a notificat administratorul statutar în legatura cu obligatia de a-i preda documentele prevazute de art.28 alin.1 din Legea nr.85/2006, care însa, desi a primit notificarea, nu s-a conformat.

Urmare a expirarii termenului limita stabilit pentru înregistrarea cererilor de admitere a creantelor, lichidatorul judiciar a întocmit tabelul definitiv cuprinzând creanta împotriva averii debitoare detinuta de Directia Generala a Finantelor Publice Tulcea în suma de 2.769 lei.

Din verificarile întreprinse de catre lichidatorul judiciar a rezultat ca societatea debitoare nu mai detine nici un fel de bunuri în patrimoniu cu care sa fie înregistrata în evidentele fiscale ale Primariei Mihail Kogalniceanu si ca nu sunt incidente dispozitiile art.138 din Legea nr.85/2006.

Din analiza singurului bilant contabil pe anul 2002 preluat de la D.G.F.P. Tulcea a rezultat ca societatea debitoare dupa anul 2002 nu a mai desfasurat activitate economico-financiara si nu mai depus niciun fel de raportari financiar-contabile pâna în prezent.

Se mai constata ca Directia Generala a Finantelor Publice Tulcea, creditoarea falitei în cauza facând parte dintre creditori bugetari, nu poate sa avanseze sume de bani corespunzatoare continuarii procedurii de lichidare judiciara a debitoarei.

Potrivit dispozitiilor art. 131 din Legea nr.85/2006 în orice stadiu al procedurii prevazute de prezenta lege, daca se constata ca nu exista bunuri în averea debitorului ori ca acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative si nici un creditor nu se ofera sa avanseze sumele corespunzatoare, judecatorul sindic va da o sentinta de închidere a procedurii prin care se dispune si radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat.

Vazând ca sunt îndeplinite cerintele pentru închiderea procedurii prevazute de prezentul articol de lege, urmeaza a dispune în acest sens.

Se va dispune radierea debitoarei din registrul comertului în care este înmatriculata, iar prezenta sentinta va fi notificata Directiei teritoriale a finantelor publice si Oficiului registrului comertului unde debitoarea este înmatriculata pentru efectuarea mentiunii.

Cum în cauza nu mai sunt bunuri si nici sume de recuperat, se impune a se acoperi onorariul lichidatorului judiciar stabilit în suma de 1900 lei si cheltuieli efectuate cu procedura de catre lichidator în suma de 110,68 lei, astfel ca, în temeiul art.4 alin.4 din Legea nr.85/2006, urmeaza a aproba plata din fondul de lichidare a sumei totale de 2.010,68 lei.

Etichete: