Top

Fond – Conflict de drepturi -restituire sume

Dosar nr. 329/88/2009

SENTINTA CIVILA NR. 443

Sedinta publica din data de 18 Martie 2009

Prin cererea adresata acestei instante înregistrata sub nr.329/88/2009 Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea si Directia de Sanatate Publica a Jud.Tulcea, l-a chemat în judecata pe …., solicitând obligarea pârâtului la restituirea sumei de 8.081,54 lei, reprezentând restul de achitat din valoarea salariilor încasate de acesta în perioada rezidentiatului.

În motivare, reclamanta a aratat ca, în anul 1995, în urma participarii la examenul de rezidentiat pe post, pârâtul dr…. a fost încadrat la Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, iar la data de 02.08.1995 a fost încheiat contractul aditional la contractul individual de munca, în conformitate cu prevederile Ministerului Sanatatii.

S-a aratat ca, contractul aditional prevede drepturi si obligatii pentru ambele parti.

Astfel, s-a mentionat ca, pârâtul Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea s-a obligat sa suporte, în conditiile legii, cheltuielile pentru drepturile salariale si pregatirea în specialitate a pârâtului pe întreaga perioada a stagiului si a mentinut postul timp de 5 ani – timp în care pârâtul a fost pregatit în centrele universitare metodologice stabilite de Ministerul Sanatatii.

S-a precizat ca, conform contractului aditional, obligatia pârâtului era sa lucreze în unitatea unde si-a ales postul – respectiv Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea – cel putin 5 ani de la data când a obtinut titlul de medic specialist, nerespectarea obligatiei atragând plata unei despagubiri reprezentând cheltuielile facute de unitate cu plata drepturilor salariale si plata scolarizarii.

Reclamantii au subliniat ca, obligatia medicului specialist sa lucreze în postul ales este prevazuta expres în OG nr.12/2008 nr.12/2008 privind organizarea si finantarea rezidentiatului:

„Specialistii formati în urma promovarii concursului de rezidentiat pe post sunt obligati sa lucreze la unitatea sanitara publica cu care au încheiat contractul individual de munca cel putin un numar egal cu durata corespunzatoare pregatirii în rezidentiat.

Nerespectarea de catre salariat a obligatiei asumate îl obliga pe acesta la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregatirea sa profesionala, respectiv a cheltuielilor de personal pe perioada pregatirii în rezidentiat”.

Au mai aratat reclamantii ca, dupa obtinerea titlului de medic specialist, pârâtul dr…. nu si-a îndeplinit obligatia asumata prin contractul aditional – respectiv de a nu lucrat cel putin 5 ani în cadrul Spitalului Judetean de urgenta Tulcea.

Astfel, s-a mentionat ca, începând cu data de 12.09.2002, pârâtul dr…. a solicitat încetarea contractului individual de munca, iar prin cererea de demisie pârâtul s-a obligat sa plateasca Spitalului Judetean Tulcea despagubirile reprezentând cheltuielile facute de unitate pentru salarii în timpul rezidentiatului. S-a învederat ca pârâtul a efectuat plati catre Spitalul Judetean Tulcea, pâna în anul 2006, la data de 31.12.2006,ramânând de achitat suma de 8.081,54 lei.

S-a mai precizat ca, atributiile Directiei de Sanatate Publica judetene constau în repartizarea medicilor rezidenti la unitatile sanitare care au solicitat posturile respective si asigurarea drepturilor salariale de la bugetul de stat, la titlul „Transferuri”.

În cazul nerespectarii obligatiei de a lucra la unitatea sanitara cu care a încheiat contractul individual de munca cel putin un numar de ani egal cu durata corespunzatoare finantarii rezidentiatului, medicul rezident este obligat sa restituie salariile încasate în perioada efectuarii specializarii.

Restituirea sumei reprezentând salarii încasate în perioada efectuarii rezidentiatului trebuie sa se faca în contul unitatii sanitare care a acordat aceste drepturi.

În drept, reclamantii si-au întemeiat cererea pe dispozitiile OG nr.12/2008 privind organizarea si finantarea rezidentiatului.

În dovedire, reclamantii au depus la dosar copii xerox dupa urmatoarele înscrisuri: contract individual de munca încheiat la data de 1.09.1995, contract aditional încheiat la data de 2 august 1995, adresa nr…./30.05.2000, cererea nr…./12.09.2002, calculul venitului nerealizat de pârât în perioada 01.09.1995 – 01.01.2000, fisa contului 461.01 – Debitori-Imputatii.

Analizând actiunea, raportat la probatoriul administrat în cauza, instanta va retine urmatoarele:

Între parti au existat raporturi de munca, fundamentate în baza contractului individual de munca încheiat la data de 1.09.1995, în baza caruia pârâtul a fost angajat la reclamantul Spitalul Judetean Tulcea, pe postul de medic rezident, începând cu data de 1.09.1995.

Se constata ca, în mod nefiresc, anterior încheierii contractului individual de munca al pârâtului, respectiv la data de 02 august 1995, între acesta si reclamanta D.S.P. Tulcea a fost încheiat un contract aditional, prin care se stipula la pct.5 ca: „Medicul rezident are obligatia sa lucreze în unitatea unde a ales postul, cel putin 5 ani de la data când a obtinut titlul de medic specialist. Nerespectarea acestei obligatii atrage plata unei despagubiri reprezentând cheltuielile facute de unitate, respectiv plata drepturilor salariale si plata scolarizarii pe aceasta perioada.

De asemenea, se retine ca, la data de 12.09.2001 pârâtul a formulat o cerere catre reclamantul Spitalul Judetean Tulcea, prin care a înteles sa solicite încetarea contractului sau de munca în baza art.135 din vechiul cod al muncii, respectiv prin demisie, cerere care i-a fost aprobata..

Reclamantii si-au întemeiat actiunea pe prevederile OG 12/2008 privind organizarea si finantarea rezidentialului, solicitând restituirea de catre pârât a sumei de 8.081,54 lei, reprezentând restul de achitat din valoarea salariilor încasate de pârât în perioada rezidentiatului.

Se retine însa ca, pârâtul si-a înaintat demisia la angajatorul sau Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, înca de la data de 12.09.2002, situatie în care în speta nu poate fi invocat OG 12/2008, stiut fiind ca legea civila nu retroactiveaza.

Pe de alta parte, în conditiile în care s-ar fi constatat ca pârâtul nu si-a respectat obligatiile asumate în baza pct.5 din contractul aditional, reclamantul D.S.P.Tulcea era îndreptatit sa-i emita acestuia, conform art.107 din vechiul Cod al muncii decizie de imputatie, prin care sa-i solicite acestuia plata despagubirilor reprezentând cheltuielile facute de unitate, respectiv plata drepturilor salariale si plata scolarizarii pe respectiva perioada.

Conform prevederilor art.108 alin.2 din vechiul Cod al muncii:

„Termenul de emitere a deciziei de imputare este de cel mult 60 de zile de la data când cel în drept sa emita decizia de imputare a luat cunostinta de producerea pagubei”.

Se retine ca, desi pârâtul a înteles sa îsi dea demisia înca de la data de 12.09.2002, demisie care i-a fost aprobata de catre pârâtul Spitalul Jud.de Urgenta Tulcea, acesta nu a înteles sa procedeze în sensul în care dispunea legea mai sus citata în vigoare la acea data, aplicabila în speta.

În consecinta, retinând considerentele expuse mai sus si fata de textele de lege sus citate, instanta urmeaza a respinge cererea, ca nefondata.

Etichete: