Top

Fond – Contencios administrativ – anulare act administrativ

Dosar nr. 2054/88/2008

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 269

Şedinţa publică de la 19 Februarie 2009

Prin cererea înregistrată sub nr.2054/88 din 25 iulie 2008, reclamanta S.C………… S.A. (în prezent S.C. ……….. Tulcea S.A.) a chemat în judecată pe pârâtul Inspectoratul Teritorial de Muncă Tulcea, pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea în parte a procesului verbal de cercetare încheiat la data de 17.04.2008 de I.T.M.Tulcea şi înregistrat sub nr.3333/25.04.2008.

În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că, contestă procesul verbal de cercetare încheiat la 17.04.2008 de I.T.M.Tulcea sub aspectul încadrării ca accident de muncă a evenimentului având ca decedat pe numitul ……….., salariat al S.C. ……….. Tulcea S.A.

Astfel, cap.IV din procesul verbal de cercetare contestat arată că, până la momentul încheierii lui nu s-a finalizat cercetarea evenimentului de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea, iar cauzele care au condus la producerea evenimentului şi persoanele răspunzătoare vor fi stabilite după finalizarea cercetării de către organele de urmărire penală.

Cu referire la art.9.4.2. din procesul verbal, arată reclamanta că, face vorbire despre faptul că evenimentele sunt prezentate aşa cum rezultă din declaraţiile martorilor, care însă sunt contrazise de către raportul medico-legal nr.44/194/4.04.2007.

Totodată, deşi în cap.X art.1 al.3 se arată că „leziunile traumatice au putut fi cauzate prin lovire …”, cap.XI art.1 „până la această dată nu s-a putut stabili mecanismul producerii evenimentului în care a decedat ………..…”, cap.XIX art.1 „…evenimentul este cu autori necunoscuţi…”, concluzia finală a pârâtei este că, „prezentul caz poate face obiectul art.5 lit.g şi art.31 lit.c din Legea nr.319/2006, deci poate fi accident de muncă mortal”.

În raport de cele menţionate în aceste capitole ale procesului verbal de cercetare contestat, apreciază reclamanta că, nu este de acord cu încadrarea evenimentului ca accident de muncă atâta timp cât aspectele cuprinse în procesul verbal sunt relative, depinzând în totalitate de cercetarea parchetului care este autoritatea ce urmează să se pronunţe şi care are încă pe rol cercetarea acestui eveniment.

Apreciază reclamanta că, nu este posibilă încadrarea evenimentului ca fiind accident de muncă atâta timp cât cercetările parchetului nu sunt finalizate şi nu se cunoaşte mecanismul producerii decesului numitului ……….. şi nici cauza.

În drept, acţiunea este întemeiată pe prevederile Legii nr.554/2004 şi Legea nr.319/2006.

În dovedirea acţiunii s-au depus în copie înscrisuri: faxul nr.400/143/10.06.2008, adresa nr.1400/137/3.06.2008, procesul verbal de cercetare contestat, înştiinţarea de plată nr.3801, răspunsul ITM nr.5021/22.07.2008 la plângerea prealabilă înaintată de către reclamantă, şi s-a solicitat audierea martorilor ……… şi ……..

Pârâtul Inspectoratul Teritorial de Muncă Tulcea a formulat întâmpinare, solicitând respingerea acţiunii ca nefondată motivat de faptul că legiuitorul (Legea nr.13/2006) nu instituie regula conform căreia cercetarea evenimentelor să se finalizeze după cercetarea efectuată de către organele de urmărire penală şi nu condiţionează stabilirea caracterului accidentului de finalizarea cercetării finale.

Mai mult, în cazul de faţă, Inspecţia Muncii a avizat dosarul de cercetare al evenimentului ce a antrenat decesul numitului ……….. şi prin care se stabileşte caracterul acestuia, în sensul că sunt întrunite condiţiile legale pentru a fi înregistrat şi evidenţiat ca accident de muncă (adresa nr.4941/DNB/10.05.2008 a Inspecţiei Muncii) .

Totodată, pârâtul I.T.M.Tulcea a depus la dosarul cauzei, în copie actele care au stat la baza întocmirii procesului verbal de cercetare din data de 17.04.2008.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Urmare producerii evenimentului din data de 3.03.2007 la sediul reclamantei S.C. ……….. Tulcea S.A. şi care a antrenat decesul numitului ……….., salariat al acesteia, s-a dispus cercetarea acestui eveniment şi stabilirea caracterului accidentului.

Totodată, s-a constatat că reclamanta nu a comunicat de îndată Inspectoratului Teritorial de Muncă şi organelor de urmărire penală evenimentul a cărui victimă a fost ……….., conform art.27 al.1 lit.a şi c din Legea nr.319/2006 şi de asemenea, că a modificat starea de fapt rezultată din producerea evenimentului a cărui victimă a fost ……….., conform art.13 al.1 lit.p din Legea nr.319/2006 şi art.111 al. 2 şi 3 din HG nr.1425/2006.

Pentru încălcările legale constatate, au fost aplicate amenzi contravenţionale.

De asemenea, a fost stabilit că evenimentul poate face obiectul art.5 lit.g şi art.31 lit.c din Legea nr.319/2006 în sensul că poate fi accident de muncă mortal.

Examinând procesul verbal de cercetare încheiat la data de 17.04.2008 de către pârâtul Inspectoratul Teritorial de Muncă Tulcea, se reţine că acesta a fost încheiat cu respectarea prevederilor Legii 319/2006 şi HG nr.1425/2006.

Astfel, s-a invocat de către reclamantă faptul că nu este posibilă încadrarea evenimentului ca fiind accident de muncă întrucât cercetările Parchetului nu au fost finalizate şi nu se cunoaşte mecanismul producerii decesului numitului ……….. şi nici cauza.

În conformitate cu prevederile art.29 al.1 lit.b din Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cercetarea evenimentelor este obligatorie şi se efectuează de către inspectoratele teritoriale de muncă, în cazul evenimentelor care au produs invaliditate evidentă sau confirmată, deces, accidente colective, incidente periculoase, în cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporară de muncă lucrătorilor la angajatorii persoane fizice, precum şi în situaţiile cu persoane date dispărute.

În cazul decesului persoanei accidentate ca urmare a unui eveniment, instituţia medico-legală competentă este obligată să înainteze Inspectoratului Teritorial de Muncă, în termen de 7 zile de la data decesului, o copie a raportului de constatare medico-legală, iar în conformitate cu art.114 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006, cercetarea evenimentelor are ca scop stabilirea împrejurărilor şi cauzelor care au condus la producerea acestora,a reglementărilor legale încălcate, a răspunderilor şi a măsurilor ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor cazuri similare şi pentru determinarea caracterului accidentului.

Prin urmare, potrivit prevederilor Legii nr.319/2006 pârâtul I.T.M.Tulcea acea obligaţia determinării caracterului accidentului.

În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că evenimentul produs în data de 3.03.2007 şi care a antrenat decesul numitului ……….., face obiectul prevederilor art.5 lit.g din Legea nr.319/2006, procesul verbal de cercetare din data de 17.04.2008 întocmit de I.T.M.Tulcea primind avizul Inspecţiei Muncii şi încadrat ca accident de muncă (adresa nr.4941/DNB/10.05.2008 a Inspecţiei Muncii).

Caracterul accidentului a fost stabilit având în vedere Raportul Medico Legal nr.44/194/4.04.2007 întocmit de Serviciul Medico-Legal Judeţean Tulcea, conform căruia moartea numitului ……….. a fost violentă. Acest Raport medico legal a fost avizat de Institutul Naţional de Medicină Legală Mina Minovici (fila 114 din dosar).

În raportul medico-legal la cap.”Concluzii şi comentarii” se menţionează că moartea numitului ……….. a fost violentă. Cauza medicală a morţii a fost hemoragie internă, determinată de numeroase dilacerări pulmonare în contextul unui politraumatism contuz extins cu leziuni traumatice ale toracelui, abdomenului şi extremităţilor. Se menţionează şi ce ar fi putut cauza aceste leziuni traumatice. În raport se menţionează că manevrele de resuscitare s-au suprapus leziunilor traumatice pre-existente şi nu au avut rol în tanatogeneză.

Pentru a fi în prezenţa unui accident de muncă, conform art.5 lit.g din Legea nr.319/2006, trebuie îndeplinite următoarele condiţii: să fi avut loc o vătămare violentă a organismului, fapt ce rezultă din Raportul Medico Legal nr.44/194/4.04.2007 întocmit de Serviciul Medico Legal Judeţean Tulcea; momentul producerii accidentului să fie plasat în timpul procesului de muncă sau într-o perioadă asimilată acestuia, iar din declaraţiile existente la dosar rezultă că victima era în îndeplinirea îndatoririlor la locul de muncă; locul producerii accidentului să fie locul de muncă sau un spaţiu asimilat acestuia, condiţie care de asemenea este îndeplinită, iar accidentatul să aibă calitatea de salariat, condiţie îndeplinită.

Prin urmare, sunt îndeplinite condiţiile impuse de legiuitor pentru a fi în prezenţa unui accident de muncă.

Dispoziţiile legale, definind accidentul de muncă, au în vedere vătămarea violentă a organismului care are loc în timpul procesului de muncă şi care provoacă deces.

În ce priveşte cauza accidentului, aceasta este menţionată în cap.XI din procesul verbal contestat şi anume „…urmare leziunilor care ar fi putut fi cauzate prin lovire cu un obiect contondent/suprafaţă dură cu masă mare (acţionat dinainte-înapoi şi de la stânga la dreapta)…”

Pentru aceste considerente, se reţine că procesul verbal de cercetare contestat întocmit la data de 17.04.2008 de I.T.M.Tulcea şi înregistrat sub nr.3333/25.04.2008 a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale, motiv pentru care urmează a respinge acţiunea, ca nefondată.

Etichete: