Top

Fond – Contencios administrativ – anulare dispoziţie

Dosar nr. 937/88/2008

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA

SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Sentinţa Civilă nr. 234

Şedinţa publică din data de13 Februarie 2009

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Tulcea la nr. 937/88/2008, reclamant ………….. a chemat în judecată pe Primarul Municipiului Tulcea pentru anularea actului administrativ, respectiv Dispoziţia nr. 2866 din 27 martie 2008, revenirea în situaţia anterioară, obligarea la plata pagubei cauzate la plata tuturor drepturilor băneşti de la data de 1 aprilie 2008 până la data punerii în executare a hotărârii instanţei, repunerea în funcţia deţinută anterior, obligarea la daune morale, precum şi suspendarea executării actului până la pronunţarea instanţei de fond.

In motivarea cererii, reclamanta a arătat că a depus cerere prin care solicita aprobarea depunerii dosarului de pensie, precum şi cererea de a înceta raportul de serviciu numai după primirea deciziei de pensionare de la C.N.P.A.S.

Prin Dispoziţia nr. 2866 din 27 martie 2008, s-a dispus încetarea raporturilor de muncă prin pensionare, începând cu data de 1 aprilie 2008, dar contestatoarea consideră că decizia este nelegală pentru că încetarea raporturilor de muncă s-a dispus înainte de primirea deciziei de pensionare.

In drept, acţiunea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 7, art. 14, art. 8 şi art. 15 din Legea nr. 554/2004.

In dovedirea contestaţiei, contestatoarea a depus la dosar cererea nr. 12595 din 27 martie 2008, dispoziţia nr.2866, dispoziţia nr. 5547/28 mai 2007, copie carnet de muncă, copie decizie pensionare nr. 111392 din 30 aprilie 2005.

Primăria Municipiului Tulcea şi Consiliul Local au formulat întâmpinare, solicitând respingerea acţiunii reclamantei ca nefondată, întrucât contestatoarea a continuat activitatea până la 12 mai 2008, conform dispoziţiei 3250/9 mai 2008 şi nu până la 1 aprilie 2008.

Totodată, s-a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Primăriei şi Consiliului Local Tulcea.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Contestatoarea a fost încadrată la Primăria Municipiului Tulcea în calitate de referent clasa III grad superior, în cadrul Direcţiei Administraţie Publică Locală şi prin Dispoziţia nr. 2866 din 27 martie 2008, Primarul Municipiului Tulcea a dispus încetarea de drept a raporturilor de serviciu ale contestatoarei, prin pensionare, conform art. 98 lit. d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată coroborat cu dispoziţiile art. 41 alin. 1 din Legea nr. 19/2000.

Potrivit dispoziţiilor art. 98 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 188/1999, republicată, raportul de serviciu al funcţionarilor publici încetează de drept la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensioare sau, după caz, la data comunicării deciziei de pensionare pentru limită de vârstă, pensionare anticipată, pensionare anticipată parţială ori invaliditate.

Din cuprinsul dispoziţiei contestate, din menţiunea efectuată în carnetul de muncă rezultă că reclamanta îndeplinea condiţiile pentru pensionare astfel că şi decizia de pensionare nr. 111392 din 30 aprilie 2008 a consfinţit dreptul petentei la acordarea pensiei începând cu data îndeplinirii condiţiilor, respectiv 1 aprilie 2008.

Deci, sub acest aspect, al datei încetării raporturilor de muncă ale contestatoarei, dispoziţia Primarului este temeinică, legală, nefiind motive de nulitate care să efectueze legalitatea actului întocmit.

Mai mult decât atât, din înscrisurile depuse de către emitentul actului contestat rezultă că i s-au acordat contestatoarei toate drepturile cuvenite conform contractului de muncă, chiar până la 12 mai 2008, şi nu numai până la data de 1 aprilie 2008, astfel că şi sub acest aspect al acordării drepturilor salariale cuvenite până la pensionarea efectivă, dispoziţia emisă nu poate fi considerată nelegală.

Cu privire la excepţia invocată, instanţa a luat act în timpul procesului că Primăria Tulcea şi Consiliul Local Tulcea nu au calitate procesuală pasivă în cauză, astfel că urmare precizărilor făcute de apărătorul contestatoarei şi în funcţie de faptul că emitentul actului contestat este Primarul Municipiului Tulcea, instanţa va decide în consecinţă, constatând că în cauză acţiunea este formulată împotriva Primarului Municipiului Tulcea.

Faţă de toate aceste considerente, cum dispoziţia Primarului nr. 2866 din 27 martie 2008 este temeinică, legală, se va respinge contestaţia formulată, urmând ca în consecinţă să se respingă şi cererea de suspendare a dispoziţiei de încetare a raporturilor de muncă ca nefondată.

Etichete: