Top

Fond – Comercial – retragere asociat

Dosar nr. 2839/88/2008

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 223

Şedinţa publică de la 12 Februarie 2009

Prin cererea înregistrată sub nr.2839/88/26 noiembrie 2008 la Tribunalul Tulcea, reclamanta ………, în calitate de asociat la S.C………. SNC Tulcea, a solicitat în contradictoriu cu pârâţii ……… Ştefan şi S.C………. SNC Tulcea, retragerea sa din societate.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că, împreună cu soţul său, pârâtul ………, au înfiinţat în anul 1996 societatea comercială „………” SNC Tulcea.

Deoarece au divorţat, în urma partajului soţului său pârâtul ………, i-a fost atribuit terenul intravilan situat în Tulcea ………. Aici pârâtul ……… a ridicat un imobil în care funcţionează în prezent sediul societăţii comerciale, pe care însă l-a închiriat altei firme.

Arată în continuare reclamanta că, contractul de închiriere a fost semnat şi de ea în calitate de asociat, motiv pentru care este nevoită să plătească impozit pe imobilul respectiv.

În raport de aceste motive, solicită retragerea sa din societate potrivit art.226 lit.c din Legea nr.31/1990 întrucât nu se rezolvă situaţia pe cale amiabilă.

În dovedirea acţiunii, a depus în copie la dosarul cauzei contractul de societate, decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr.2070/28.02.2008 a Administraţiei Finanţelor Publice a Mun.Tulcea, aviz de plată din 16.09.2008, chitanţele nr.3726412 şi 3723411/16.09.2008, sent.civ.nr.2008/13.08.2003 pronunţată de Judecătoria Tulcea.

Pârâţii legal citaţi, nu au formulat întâmpinare.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Potrivit prevederilor art.226 al.(1) din Legea nr.31/1990, asociatul în societatea în nume colectiv se poate retrage din societate potrivit pct.c în lipsa unor prevederi în actul constitutiv sau când nu se realizează acordul unanim, pentru motive temeinice, în baza unei hotărâri a tribunalului.

În cauză, reclamanta este asociat la S.C………. SNC cu sediul social în mun.Tulcea ……….

Din sentinţa civilă nr.2008/13.08.2003 pronunţată de Tribunalul Tulcea, rezultă că într-adevăr reclamanta şi pârâtul ……… au divorţat şi urmare tranzacţiei încheiate între părţi, pârâtul a primit în proprietate terenul intravilan în suprafaţă de 720 mp. situat în Tulcea ……….

Analizând condiţiile prevăzute de art.226 al.1 lit.c din Legea nr.31/1990, se reţine că ele nu sunt îndeplinite pentru a se dispune retragerea reclamantei din societate, întrucât pe de o parte nu s-a dovedit faptul că, nu s-a realizat acordul unanim şi prin urmare pârâtul …………. s-a opus retragerii şi pe de altă parte, nu s-au dovedit nici motivele temeinice ale acestei cereri.

Susţinerea reclamantei că, sediul social al societăţii se află pe terenul atribuit pârâtului urmare partajului, nu a fost dovedită întrucât din relaţiile înaintate de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea sub nr.48/6.01.2009, rezultă că sediul social se află în mun.Tulcea ………

Prin urmare, nu a fost dovedit nici faptul că urmare acestui partaj, sediul social al societăţii se află pe un teren închiriat de către părţi şi pentru care reclamanta plăteşte impozit, la dosarul cauzei nefiind depus acest contract de închiriere.

Pentru aceste considerente, urmează a respinge cererea, ca nefondată.

Etichete: