Top

Fond – Contencios administrativ – anulare dispoziţie primar

Dosar nr. 2994/88/2008

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 217

Şedinţa publică de la 12 Februarie 2009

Prin cererea înregistrată sub nr.2994/88/18 decembrie 2008 la Tribunalul Tulcea, reclamantul Prefectul Judeţului Tulcea, a chemat în judecată pe pârâtul Primarul com……….., jud.Tulcea, pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea dispoziţiei nr.480/11.12.2008 emisă de Primarul com……….., ca nelegală.

În motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că, prin dispoziţia nrt.480/11.12.2008 Primarul com……….. a aprobat acordarea unui spor lunar de dificultate pentru anul 2008, personalului Primăriei com……….. implicat în mod direct în aplicarea legilor fondului funciar, în calitate de membri ai Comisiei comunale constituită în baza art.12 din Legea nr.18/1991.

Au fost invocate ca temei legal, la emiterea dispoziţiei, prevederile art.2 şi 3 din Legea nr.263/27.06.2006 privind aprobarea OUG nr.209/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul proprietăţii, modificată şi completată prin OUG nr.209/2006.

Apreciază reclamantul că, dispoziţia este nelegală întrucât sporul de dificultate se asigură din bugetele administraţiei publice centrale sau locale la nivelul cărora sunt numite ori alese persoanele respective şi se acordă pe o perioadă de un an, calculată cu începere de la data intrării în vigoare a OUG nr.136/22.12.2006 (art.2).

În drept, acţiunea este întemeiată pe prevederile art.26 din Legea nr.340/2004, Legea nr.554/2004, OUG nr.136/2006, Legea nr.263/2006.

În dovedirea acţiunii s-a depus în copie dispoziţia nr.480/2008.

Pârâtul Primarul com……….. a formulat întâmpinare, solicitând respingerea acţiunii ca nefondată, motivat e faptul că, stabilirea salariaţilor care beneficiază de acest spor şi cuantumul lui se face anual de către conducătorul instituţiei implicate în aplicarea dispoziţiilor legale privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra proprietăţii funciare, în limita fondurilor alocate pentru plata salariilor.

Totodată, pârâtul a depus la dosarul cauzei, actele care au stat la baza emiterii dispoz.nr.480/2008.

Examinând actele şi lucrările dosarului se reţin următoarele:

Potrivit prevederilor art.2 al.1 din Legea nr.263/2006 salariaţii instituţiilor publice implicaţi în mod direct în aplicarea legilor fondului funciar, membri în comisiile constituite în baza art.12 din Legea nr.18/1991, beneficiază de un spor lunar de dificultate de până la 50% din salariul de încadrare, pe o perioadă de un an calculată de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Stabilirea salariaţilor care beneficiază de acest drept şi a cuantumului sporului ce se acordă se face anual de către conducătorul instituţiei implicate în aplicarea dispoziţiilor legale privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra proprietăţii funciare, în limita fondurilor alocate pentru plata salariilor.

Art.3 al.1 din OUG nr.136/2006 prevede că, persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică alese sau numite, din administraţia publică centrală şi locală, beneficiază de un spor lunar de dificultate de până la 50% din indemnizaţia corespunzătoare funcţiei respective sau din salariul de încadrare în cazul în care sunt implicate în aplicarea legii fondului funciar nr.18/1991 (lit.b).

Totodată, potrivit art.2 din OUG nr.136/22.12.2006, sporul de dificultate prevăzut la art.1 se asigură din bugetele administraţiei publice centrale sau locale la nivelul cărora sunt numite sau alese persoanele respective şi se acordă pe o perioadă de un an, calculate cu începere de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Prin urmare, OUG nr.136/2006 pentru completarea Legii nr.263/2006 privind aprobarea OUG nr.209/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul proprietăţii, prevede că sporul de dificultate se acordă pe o perioadă de un an calculată de la intrarea în vigoare a acestei ordonanţe, respectiv 22 decembrie 2006, astfel încât acest spor nu poate fi acordat decât pentru perioada 22 dec.2006 – 22 dec.2007.

Dispoziţia nr.480/11.12.2008 emisă de Primarul com……….. ce face obiectul prezentei cauze, este nelegală întrucât sporul lunar de dificultate acordat personalului Primăriei com……….. implicat în aplicarea legilor fondului funciar este acordat pentru anul 2008, perioadă pentru care nu mai există temei legal.

Pentru aceste considerente, urmează a admite acţiunea şi a anula dispoziţia nr.480/11.12.2008 emisă de Primarul com……….., ca nelegală.

Etichete: