Top

Decizie de încetare a contractului individual de muncă

S.C. ……………………… S.R.L. (S.A.)

str. ……………………………. nr. …

Localitate ………………., judeţ/sector ……………

D E C I Z I E

nr. … din ………………..

Dl./Dna. …………………………………………………., reprezentant legal al persoanei juridice S.C. ……………………………………..………. S.R.L. (S.A.), în baza prerogativelor acordate de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată:

  • având în vedere …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….¹ ;

  • luând în considerare adresa nr. …… / …………….. prin care vi s-a oferit un alt loc de muncă potrivit pregătirii dvs. profesionale pe care nu l-aţi acceptat ²;

sau

  • luând în considerare adresa nr. …… / …………….. prin care Societatea a solicitat sprijinul A.J.O.F.M. în vederea redistribuirii corespunzător pregătirii dvs. profesionale;

sau

  • luând în considerare că la data de …………… expiră termenul pentru care a fost încheiat contractul individual de muncă ³;
  • prevederile Art. 56 lit. a) – k) (după caz) din Codul Muncii şi ale legislaţiei muncii în vigoare

DECID:

Art. 1 Începând cu data de …………… încetează contractul individual de muncă al salariatului (-ei) …………………………… în baza prevederilor Art. 56 lit. a) – k) (după caz) din Codul Muncii (încetare de drept).

Art. 2 Departamentul/Serviciul Resurse Umane şi Serviciul Financiar-Contabil vor duce la îndeplinire prezenta decizie.

Art. 3 Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă, la Instanţa judecătorească competentă.

Art. 4 Cu prezentarea a 1 ex. la I.T.M. al mun./jud. ………………………. – Evidenţa Muncii.


……………………………………….

(nume şi prenume)

……………………………………….

(funcţie)

L.S.

……………………………………….

(semnătura)

Dovada comunicării:

Data ………………

………………………………..

(semnătura salariatului)

sau confirmare de primire-data poştei

Note :

¹ – se va menţiona actul prin care se constată cauzele încetării contractului individual de muncă prevăzute la Art. 56 lit. de la a) la d) si f) la k).

Pentru Art. 56 lit. e) se va preciza dacă efectele nulităţii contractului individual de muncă au fost stabilite prin acordul părţilor sau de către Instanţă.

² – în situaţia încetării contractului individual de muncă în temeiul Art. 56 lit. f).

³ – în situaţia încetării contractului individual de muncă în temeiul Art. 56 lit. j).

Decizia se întocmeşte în 3 exemplare, câte un exemplar pentru părţi (angajator/salariat) şi un exemplar pentru Inspectoratul Teritorial de Muncă.

La redactarea preambulului deciziei se face referire la actul prin care se constată cauzele încetării contractului individual de muncă prevăzute la Art. 56 lit. a) – d) şi f) – k), iar în cazul Art. 56 lit. e) se face precizarea dacă efectele nulităţii contractului individual de muncă au fost stabilite prin acordul părţilor sau de către instanţă.

Decizia prevede şi termenul legal de contestaţie la instanţa judecătorească competentă.

Formularul prevede şi dovada comunicării deciziei către salariat.

Decizia poartă numărul şi data de înregistrare din Registrul de decizii întocmit de Serviciul Personal.

Exemplarele deciziei se semnează şi se ştampilează în original de reprezentantul legal al Societăţii.