Top

Fond – Contencios administrativ – anulare dispoziţie primar

Dosar nr. 2675/88/2008

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Sentinţa civilă Nr. 191

Şedinţa publică de la 06 Februarie 2009

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Tulcea sub nr. 2675/88/2008, reclamantul Sindicatul ………, cu sediul în oraşul ………, judeţul Tulcea, în numele membrilor de sindicat, în temeiul art.28 – 29 din legea sindicatului, a chemat în judecată PRIMĂRIA ORAŞULUI ………, judeţul Tulcea, prin primar ………, solicitând anularea dispoziţiei primarului nr. 20/30.06.2008, ca netemeinică şi nelegală, cu consecinţa obligării la plata drepturilor salariale a căror acordare a fost suspendată, sume actualizate cu indicele de inflaţie la data plăţii efective, precum şi la plata cheltuielilor de judecată.

In motivarea cererii, reclamanta a arătat că în fapt cele două părţi, Primăria Oraşului ……… prin primar, în calitate de angajator şi Sindicatul ……… al lucrătorilor din Primăria ………, au încheiat pentru anul 2008 Acordul colectiv de muncă nr.17219/21.12.2007 pentru funcţionarii publici şi Contractul colectiv de muncă nr.17218/21.12.2007.

CCM a fost înregistrat la DMPS Tulcea sub nr.172/18350/31.12.2007, fără obiecţiuni, fiind îndeplinită astfel procedura de verificare prevăzută de Legea Contractelor colective de muncă.

Fondurile băneşti necesare acordării drepturilor prevăzute de cele două convenţii au fost aprobate prin HCL nr. 9/30.01.2008 privind aprobarea bugetului local pe anul 2008 cu anexele aferent5e, respectiv anexa 1.

Cele două convenţii şi-au produs efectele până la 30.06.2008 când primarul a dispus prin dispoziţia nr. 20 suspendarea acordării drepturilor sociale „până la clarificarea cadrului legal în baza căruia pot fi acordate”, urmare Raportului de control intermediar al Direcţiei de control financiar ulterior Tulcea din 30.05.2008 care a constatat că aceste drepturi acordate în anul 2007 în cuantum bănesc reprezintă un prejudiciu adus primăriei ………, această speţă se află pe rolul Tribunalului Tulcea. Ulterior emiterii acestui act unilateral, sindicatul a solicitat primarului revocarea cu adresa nr.-28/18.09.2008 la care nu a fost primit un răspuns.

Reclamantul a arătat că în opinia lui dispoziţia este nelegală sub două aspecte: condiţiile suspendării AC/CCP şi beneficiul legal al drepturilor acordate.

Modurile şi cauzele suspendării unui CCM/AC, implicit a unor clauze ale acestor convenţii bilaterale sunt reglementate în mod expres prin texte de lege. Astfel, cu privire la CCM, Legea nr.130/1996 prevede cazul în care poate interveni suspendarea la art. 32, respectiv pe durata grevei, iar orice modificare a unor clauze se efectuează numai prin acordul părţilor, prin act adiţional, devenind aplicabile de la data înregistrării acestuia la DMPS.

În mod imperativ, art.243 al.1 din Codul muncii prevede obligativitatea părţilor în executarea CCM. Acordul colectiv de muncă se poate suspenda limitativ în două situaţii prevăzute la art.29 al.1 din HG nr. 833/2007, respectiv, în caz de forţă majoră sau prin acordul de voinţă al părţilor când intervin restricţii financiare sau modificări legislative.

Cum nici una din cauzele prevăzute în textele de lege nu este incidentă, dispoziţia primarului este lovită de nulitate.

Nici sub aspectul temeiului legal invocat (Raportul de control intermediar al Curţii de conturi) nu se poate reţine temeinicia actului de dispoziţie, deoarece CCM/AC reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi şi este legea părţilor (art.969 Cod civil), iar odată înregistrat la DMPS – singura instituţie căreia îi incumbă obligaţia verificării în sensul conformităţii cu legea, aceste acte devin obligatorii şi îşi răsfrâng efectele asupra tuturor subiecţilor de drept, fiind opozabile şi faţă de autorităţile publice (prefect, curtea de conturi, etc.).

Reglementările interne, precum şi Convenţia OIM nr.131/1970 prevăd posibilitatea ca prin CCM să se prevadă drepturi cu caracter superior sau suplimentar celor prevăzute de normele legale sau de CCM încheiate la nivel superior, acestea din urmă neputând prevedea situaţii şi drepturi exhaustive.

Puterea de lege a Contractului colectiv de muncă se fondează prin HCL ……… nr. 9 din 30.01.2008, prin care sumele alocate pentru drepturile speciale prevăzute la art.30 din CCM şi AC pentru 2008 sunt aprobate. Hotărârea a produs efecte, nefiind atacată pentru nelegalitate de către prefectură. Prin această hotărâre cele două convenţii au căpătat un caracter normativ obligatoriu pentru primarul oraşului ………, având putere de lege pentru terţi, inclusiv orice autoritate a statului.

Temeiul acordării acestor drepturi este în conformitate cu dispoz. art.22 alin.1 lit.a şi b din HG nr.833/2007 ce prevede alocarea de fonduri destinate îmbunătăţirii condiţiilor la locul de muncă, sănătăţii şi securităţii în muncă, conform cerinţelor impuse de Codul de conduită al funcţionarului public (art.2 din Legea nr.7/2004) şi ale Legii nr.319/2006 privind sănătatea şi securitatea la locul de muncă.

Primarul, în calitate de3 executant al hotărârilor Consiliului local este ţinut să facă plata sumelor a căror acordare a suspendat-o, în temeiul HCL nr.9/30.01.2008 care a aprobat cheltuiala bugetară prevăzută la art. 30 din CCM/CA, înregistrat la DMPS.

Mai arată că HCL are valoare juridică de act normativ, ceea ce obligă la executarea acestuia. Concluzia se întemeiază pe dispoz. Legii nr.215/2001, potrivit cărora primarii sunt autorităţi executive, îndeplinind atribuţiile printre care şi cele referitoare la bugetul local, având obligaţia ducerii la îndeplinire a hotărârilor consiliului local (art.1, 63, 77). Altfel spus, primarul este organ executiv, iar consiliul local organ deliberativ.

De asemenea, potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice, primarul în calitate de ordonator principal de credite are obligaţia de a angaja şi de a utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru cheltuielile legate de activităţile instituţiilor publice respective.

În concluzie, dispoziţia primarului este lovită de nulitate atât sub aspectul nerespectării cauzelor de suspendare şi modificare a clauzelor unui CCM/AC prevăzute de Legea nr.130/1996 şi HG nr. 833/2007 ce dispun acordul de voinţă al părţilor, cât şi sub aspectul nerespectării obligativităţii de a executa hotărârile consiliului local.

Constatând că suspendarea unor clauze contractuale se datorează culpei angajatorului, se solicită instanţei anularea dispoziţiei nr. 20/30.06.2008 emisă de către primarul oraşului ………, cu consecinţa curgerii de drept a efectelor CCM/AC şi subsecvent obligarea acestuia la plata drepturilor speciale de care au fost privaţi reclamanţii.

În dovedire reclamantul a depus tabelul nominal cu membrii de sindicat, dispoziţia nr. 20/30.06.2008, contestaţii, adresa nr. 28/18.09.2008 privind solicitarea de revocare a deciziei, adresa ntr.172/18.350/31 decembrie 2007 emisă de DMPS Tulcea, CCM şi Acordul colectiv de muncă încheiat între Instituţia Primarului Oraşului ……… şi funcţionarii publici din cadrul primăriei nr.17219/21 decembrie 2007, hotărârea Consiliului Local ……… nr.9/2008, dispoziţiile de numire în funcţia publică privind pe reclamanţii – funcţionari publici.

Pârâta a depus întâmpinare, prin care a solicitat suspendarea judecăţii până la soluţionarea litigiului de acordare a drepturilor băneşti, în dosarul nr.1902/88/2008 al Tribunalului Tulcea, depunând în copie raportul de control intermediar din 30 mai 2008 al Curţii de Conturi a României – Direcţia de Control Financiar Tulcea.

La termenul din 5 decembrie 2008, reclamantul şi-a modificat cererea de chemare în judecată, înţelegând să-şi îndrepte acţiunea împotriva primarului ce reprezintă oraşul ………, în baza dispoziţiei nr.24, 63 al.1, 77 şi 132 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale.

La acelaşi termen, reclamantul a solicitat şi instanţa a încuviinţat disjungerea capătului de cerere privind plata drepturilor salariale pentru personalul contractual, cererea formulată de acesta fiind trimisă la completul specializat de litigii de muncă, spre competentă soluţionare.

La termenul din 9 ianuarie 2009, instanţa a respins cererea de suspendare a cauzei, în tem. art.244 alin.1 pct.1 Cod proc.civilă, formulată prin întâmpinare, întrucât dosarul nr.1902/88/2008 a fost soluţionat la data de 4 decembrie 2008, fiind respinsă sesizarea Curţii de conturi, ca inadmisibilă.

Analizând acţiunea, pe baza înscrisurilor şi a dispoziţiilor legale pe care se întemeiază, instanţa apreciază că aceasta este întemeiată.

Prin dispoziţia nr.20/30 iunie 2008 emisă de Primarul Oraşului ………, s-a dispus suspendarea acordării drepturilor stabilite salariaţilor din cadrul Primăriei Oraşului ………, judeţul Tulcea, în baza Acordului colectiv de muncă înregistrat sub nr.17219/21 decembrie 2007 şi a contractului colectiv de muncă nr.17218 din 21 decembrie 2007 înregistrate la Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Tulcea sub n r.18350/27 decembrie 2007, până la clarificarea cadrului legal în baza căruia pot fi acordate.

Aşa cum rezultă din considerentele acestei dispoziţii, luarea acestei măsuri a fost determinată de raportul de control intermediar emis de Curtea de Conturi – Camera de Conturi Tulcea, Direcţia de Control Financiar Ulterior Tulcea din 30 mai 2008, prin care s-a constatat că acordarea unor sume de bani pentru refacerea capacităţii de muncă şi pentru vestimentaţia salariaţilor, din cadrul Primăriei ……… este o măsură care excede prevederilor legale.

Reclamanta Sindicatul ………, în numele membrilor săi de sindicat a solicitat instanţei anularea dispoziţiei primarului, considerând că aceştia au fost vătămaţi în drepturile lor recunoscute de lege, prin suspendarea acordării acestora, în baza dispoz. Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ.

Prin urmare, instanţa este investită a se pronunţa asupra nelegalităţii dispoziţiei contestate, nelegalitate care a fost de natură să producă o vătămare a drepturilor şi intereselor reclamanţilor care au calitatea de funcţionari publici în cadrul acestei instituţii.

Astfel, se reţine că drepturile salariale cu privire la care s-a dispus măsura suspendării vizează acordarea unor sume de bani pentru refacerea capacităţii de muncă şi pentru vestimentaţie, drepturi care au fost stabilite în baza Acordului colectiv de muncă, nr.17219/21.12.2007, în ceea cei-i priveşte pe funcţionarii publici din cadrul Primăriei Oraşului ……….

Acordul colectiv de muncă menţionat a avut în vedere dispoziţiile Legii nr.88/1999 privind statutul funcţionarilor publici şi Legea nr.319/2006 privind sănătatea şi securitatea la locul de muncă, precum şi dispoziţiile HG nr.833/25.07.2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective de muncă.

Potrivit art.22 al.1 lit.a şi b din această hotărâre, Acordul colectiv estre o convenţie încheiată în formă scrisă între autoritatea sau instituţia publică, reprezentată prin conducătorul acesteia şi funcţionarii publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice respective, prin sindicatele reprezentative ale acestora, în care sunt stabilite anual măsuri referitoare la constituirea şi folosirea fondurilor destinate îmbunătăţirii condiţiilor la locul de muncă, sănătatea şi securitatea în muncă precum şi alte măsuri.

Conform disp. art.29 al.1şi 2 din HG nr.833/25 07.2007 aplicarea Acordului colectiv se suspendă doar în două situaţii, limitativ prevăzute prin prevederile menţionate, respectiv în caz de forţă majoră sau prin acordul de voinţă al părţilor, dacă măsurile stabilite nu mai pot fi realizate din cauza un0or restricţii financiare sau modificări legislative cu privire la drepturile ori obligaţiile din domeniile prevăzute în acord, intervenite ulterior încheierii acestora, şi numai până la încetarea cauzelor care au determinat suspendarea.

În speţă nu este îndeplinită nici una din cele două condiţii arătate, respectiv cazul de forţă majoră sau intervenirea unui acord de voinţă între instituţia primarului oraşului ……… şi reclamanţii din cauză, datorită restricţiilor financiare sau modificărilor legislative, după încheierea acordului colectiv.

Este adevărat că prin raportul de control intermediar Camera de Conturi Tulcea prin Direcţia de Control Financiar Tulcea a constatat că instituţia primarului a acordat salariaţilor drepturi băneşti cu depăşirea cadrului legal care ar fi permis acordarea acestor drepturi speciale, însă aceasta nu reprezintă o restricţie financiară sau o modificare legislativă care să fi determinat acordul de voinţă al părţilor pentru suspendarea aplicării acordului colectiv, în sensul dispoziţiilor art.29 din HG nr.833/2007.

Prin urmare, măsura de suspendare a Acordului colectiv de muncă la nivelul Primăriei Oraşului ………, s-a făcut cu nerespectarea dispoziţiilor legale speciale în ceea ce priveşte condiţiile de suspendare stabilite în mod expres prin lege.

În ceea ce priveşte cel de al doilea capăt de cerere vizând obligarea instituţiei primarului la plata în continuare a drepturilor salariale cuvenite reclamanţilor pentru perioada anului 2008 se reţine următoarele:

Drepturile salariale stabilite prin Acordul colectiv de muncă au fost acordate în baza disp. art.22 al.1 lit.a şi b din HG nr.833/2007 care prevede alocarea de fonduri destinate îmbunătăţirii condiţiilor la locul de muncă, sănătăţii şi securităţii în muncă potrivit cerinţelor ce se regăsesc în codul de conduită a funcţionarului publică, reglementate prin art.2 din Legea nr.7/2004 şi de asemenea în dispoziţiile speciale ale Legii nr.319/14 iulie 2006, privind securitatea şi sănătatea în muncă.

Potrivit art.1 şi 3 din această lege, scopul acestei reglementări este acela de a se institui măsuri privind promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor şi se aplică în toate sectoarele de activitate atât publice cât şi private, angajatorilor, lucrătorilor şi reprezentanţilor lucrătorilor.

Prin disp. art.6 al.1 din lege este reglementată obligaţia angajatorului de a asigura sănătatea şi securitatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă.

Acordul colectiv de muncă încheiat în baza dispoziţiilor legale mai sus menţionate este legea părţilor, în conformitate cu disp.art.969 Cod civil, potrivit căruia convenţiile legal făcute au putere de lege între părţile contractante.

De asemenea, ulterior încheierii Acordului colectiv, Consiliul Local ……… a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008, în care au fost incluse sumele acordate salariaţilor prin art.30 din Acordul colectiv de muncă, prin hotărârea nr.9/30.01.2008, această hotărâre nefiind atacată pe calea contenciosului administrativ, astfel încât cele două convenţii au putere de lege între părţi.

Obligaţia de plată a sumelor băneşti stabilite prin dispoziţiile din Acordul colectiv îi revine primarului, în baza dispoziţiilor art.1, 63 şi 77 din Legea nr.215/2001 a Administraţiei publice locale, potrivit cărora primarii sunt autorităţi executive, având obligaţia ducerii la îndeplinire a hotărârilor Consiliului local.

Faţă de considerentele mai sus arătate, se va admite acţiunea formulată şi se va anula dispoziţia nr.20/30 iunie 2008 emisă de Instituţia Primarului Oraşului ……… ca netemeinică şi nelegală, cu consecinţa obligării pârâtului la plata drepturilor salariale cuvenite reclamanţilor în baza Acordului colectiv de muncă nr.17219/21.12.2007, a căror acordare a fost suspendată prin dispoziţia contestată, sume ce vor fi actualizate cu rata inflaţiei la data plăţii efective.

Etichete: