Top

Apel-validare poprire-cheltuieli de judecata

Dosar nr.1619/327/2008

R O M Â N I A
TRIBUNALUL TULCEA
SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV
DECIZIA CIVILĂ NR.35
Şedinţa publică din data de 05 februarie 2009
Asupra apelului civil de faţă;
Prin cererea înregistrată la Judecătoria Tulcea sub nr.1619/327 din 01.04.2008, creditoarea S.C.(…) SA cu sediul în Tulcea a chemat în judecată pe debitoarea (…) cu sediul în mun.Tulcea şi pe terţul poprit (…) pentru ca în temeiulart.460 C.proc .civ. să se dispună validarea popririi în mâna terţului poprit (…) a sumei de 829 lei datorată de acesta debitoarei (…) Tulcea, cu titlu de cotă parte cheltuieli efectuate cu serviciul public apă şi canalizare, cu plata cheltuieli de judecată.
În motivarea cererii, creditoarea a arătat că prin sentinţa civilă nr.1159/24.04.2007, pronunţată de Judecătoria Tulcea, pârât (…) a ost obligată la plata sumei de 28319,41 lei, reprezentând c/val.servicii apă şi cheltuieli de judecată la care se adaugă cheltuieli de executare de 3332, reprezentând taxe de timbru, timbru judiciar şi onorariu executor.
Sentinţa civilă nr.1159/24.04.2007 a fost pusă în executare prin BEJ Vlad Irinel, executorul judecătoresc comunicând la data de 08 nov.2007 debitoarei somaţia cu termen de 1 zi conform art.387 şi următ.C.proc.civ.
Deoarece debitoarea nu a plătit suma datorată în termenul prevăzut în somaţie, la solicitarea creditoarei în temeiul art.452 şi următ.Cods proc.civ. executorul judecătoresc a procedat la înfiinţarea popririi în mâna terţului poprit (…) pentru suma de 829 lei reprezentând cotă parte pentru serviciul de apă şi canalizare plus cheltuieli de judecată datorată de acesta debitoarei Asociuaţia de Proprietari nr.67 Tulcea.
Cum debitoarea şi terţul poprit nu au achitat sumele de bani datorate creditoarei, aceasta a solicitat ca în temeiul art.460 C.proc.civ. instanţa să valideze poprirea pentru suma de 829 lei în mâna terţului poprit (…), cu cheltuieli de judecată.
Prin încheierea de la termenul din 30 sept.2008, prima instanţă a luat act de renunţarea creditoarei la judecată şi a respins cererea privind obligarea terţului poprit la plata cheltuielilor de judecată.
Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut că, relativ la cererea creditoarei privind obligarea terţului poprit la plata cheltuielilor de judecată, instanţa a apreciat prin raportare la dispoziţiile art.246 C.proc.civ. şi art.274 şi următ.C.proc.civ. că, în speţă creditoarea se află în culpă procesuală astfel încât nu poate fi reţinută în sarcina terţului poprit obligaţia de a achita cheltuielile de judecată.
Împotriva acestei încheieri a declarat appel creditoarea S.C.(…) SA cu sediul în Tulcea, criticând-o ca fiind nelegală şi netemeinică sub aspectul modului de soluţionare a capătului de cerere privind cheltuielile de judecată.
A arătat apelanta că prima instanţă a apreciat în mod greşit că terţul poprit nu poate fi obligat la cheltuieli de judecată, deoarece acesta a achitat debitul în sumă de 829 lei în cursul judecăţii, astfel că, se află în culpă procesuală, situaţie în care datorează cheltuieli de judecată.
Pentru aceste motive creditoarea apelantă a solicitat admiterea apelului şi schimbarea încheierii atacate în sensul admiterii capătului de cerere privind cheltuielile de judecată şi obligarea terţului poprit la plata acestora.
Examinând încheierea atacată, tribunalul reţine că apelul este neîntemeiat.
Se constată că, prin cererea de chemare în judecată terţul poprit a solicitat înfiinţarea popririi până la concurenţa sumei de 829 lei datorată de terţul poprit până la data de 30 nov.2007.
În apel, debitoarea Asociaţia de Proprietari a depus la dosarul cauzei următoarele chitanţe eliberate terţului poprit: nr.99/20.02.2008 pentru suma de 200 lei, 607/18.09.2008 pentru suma de 48,23 lei reprezentând cheltuieli de întreţinere pentru luna august 2008, nr.269/30.04.2008 pentru suma de 600 lei întreţinere restantă 2007, nr.TL ACQ 054511/08 mai 2008 pentru suma de 800 lei, nr.12340&8 mai 2008 – 700 lei reprezentând energie termică şi chitanţa nr.034244/21 febr.2008 pentru 1000 lei cheltuieli apă canal.
Cum din adresa aflată la filele 17-18 dosar instanţa de fond rezultă că sumele de 829 lei pentru care s-a solicitat validarea popririi era datorată la 30 nov.2007, iar cu chitanţa nr.99/20.02.2008 şi nr.034244 s-a făcut dovada achitării sumei totale de 1200 lei, rezultă că terţul poprit a achitat suma de 829 lei anterior datei de 1.04.2008, data promovării acţiunii astfel că nu poate fi obligat la plata cheltuielilor de judecată aşa cum corect a reţinut prima instanţă.
Pe cale de consecinţă, urmează a respinge apelul ca nefondat.

Etichete: