Top

Litigii de muncă-contestaţie decizie pensionare;

Dosar nr. 3370/88/2010

R O M Â N I A
TRIBUNALUL TULCEA
SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV
SENTINTA CIVILA NR. 169
Sedinta publica din data de
Completul compus din:
PRESEDINTE: …
Asistenti : …
Judiciari :…
Grefier: …

Pe rol judecarea cauzei – litigiu de munca, privind pe contestatoarea …, domiciliata în oras Babadag, str. …, jud. Tulcea, în contradictoriu cu intimata CASA JUDETEANA DE PENSII TULCEA, cu sediul în Tulcea, str. Babadag nr. 118, jud. Tulcea, având ca obiect contestatie decizie de pensionare.
La apelul nominal facut în sedinta publica s-a prezentat pentru contestatoare av. …., iar pentru intimata consilier juridic …. în baza delegatiei depuse la dosar.
Procedura de citare este legal îndeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care;
Av. … având cuvântul pentru contestatoare învedereaza ca, decizia nr. …/10.06.2010 nu a fost comunicata contestatoarei, motiv pentru care aceasta decizie nu a putut fi contestata în termenul prevazut de lege.
Instanta pune în discutia partilor exceptia admisibilitatii contestatiei.
Aparatorul contestatoarei având cuvântul în ceea ce priveste admisibilitatea contestatiei arata ca, aceasta a luat la cunostinta de existenta deciziei nr. …/10.06.2010 la momentul studierii dosarului.
Consilier juridic … având cuvântul pentru intimata învedereaza ca, contestatoarei i-a fost comunicata decizia medicala.
Cel mai târziu contestatoarea ar fi putut sa ia cunostinta despre continutul acestei decizii medicale la termenul din data de 20 octombrie 2010, când odata cu întâmpinarea acesteia i s-a comunicat si decizia medicala nr. …/10.06.2010, motiv pentru care aceasta putea formula contestatie la Casa Judeteana de Pensii în termen legal, asa cum prevede art. 56 alin. 2 din legea nr. 19/2000, în termen de 30 de zile de la data comunicarii, termen pe care însa, nu l-a respectat.
Vazând ca nu mai sunt motive de amânare, instanta lasa cauza în pronuntarea asupra exceptiei admisibilitatii contestatiei.

TRIBUNALUL:

Prin cererea adresata Judecatoriei Babadag, înregistrata sub nr. …/179/2010, … a formulat contestatie împotriva Deciziei nr. …. din 21.06.2010, emisa de Casa Judeteana de Pensii Tulcea, solicitând o noua expertiza pentru stabilirea corecta a gradului de invaliditate, conform prevederilor art. 56.
În motivare, contestatoarea a aratat ca, prin Decizia nr. …. din 27.07.2009 a fost pensionata medical cu gradul I de invaliditate, cu indemnizatie de însotitor, diagnosticul stabilit fiind hemipareza stânga post AVC ischemie în teritoriul ACM DR. – deficienta locomotorie grava.
A mentionat contestatoarea ca, la data de 10.06.2010 a fost supusa din nou unei revizuiri, ocazie cu care, desi starea sa de sanatate s-a înrautatit, a fost trecuta în gradul II de invaliditate, pierzând dreptul la însotitor.
În drept, contestatoarea si-a întemeiat contestatia pe prevederile art. 56 si 87 din Legea nr. 19/2000.
În dovedire, contestatoarea a depus la dosar copii xerox dupa urmatoarele înscrisuri: Decizia nr. … din 21.06.2010, Decizia nr. … din 22.07.2009, Certificatul de încadrare în grad de handicap nr. … din 11.09.2009, Decizia asupra capacitatii de munca nr. … din 18.06.2009.
În aparare, intimata a formulat întâmpinare, prin care a invocat exceptia de necompetenta materiala a instantei, fata de prevederile art. 159, pct. 2 din Codul de procedura civila si ale art. 155, lit. d), f), i) din Legea nr. 19/2000.
În sedinta din 01 septembrie 2010, instanta a pus în discutia partilor exceptia necompetentei sale materiale, iar prin sentinta civila nr. 811 din 01 septembrie 2010, a admis aceasta exceptie si, în baza art. 159, pct. 2 din Codul de procedura civila coroborat cu art. 155, lit. d) si f) din Legea nr. 19/2000, a declinat competenta solutionarii contestatiei în favoarea Tribunalului Tulcea.
La Tribunalul Tulcea s-a format Dosarul nr. …/88/2010.
În acest dosar a formulat întâmpinare intimata prin care a aratat ca, prin Decizia medicala nr. 1533 din 10.06.2010 a Cabinetului de expertiza medicala si recuperarea capacitatii de munca, contestatoarea a fost încadrata în gradul II de invaliditate.
A mentionat intimata ca, pentru contestarea acestei decizii medicale a cabinetului de expertiza medicala si recuperarea capacitatii de munca, Legea nr. 19/2000 si Ordinul nr. 340/2001 al Ministrului Muncii si Protectiei Sociale prevad o procedura administrativa obligatorie.
S-a sustinut ca, Decizia medicala nr. … din 10.06.2010 putea fi contestata la Casa Judeteana de Pensii Tulcea în 30 de zile de la comunicare, conform prevederilor art. 56, alin. 2 din Legea nr. 19/2000.
S-a învederat ca, potrivit art. 56, alin. (6) din Legea nr. 19/2000, decizia de încadrare în gradul II de invaliditate necontestata în termen este definitiva.
Intimata a precizat ca, la Cabinetul de expertiza medicala a capacitatii de munca – Casa Judeteana de Pensii Tulcea, nu s-a înregistrat nici o contestatie a Deciziei medicale nr. …. din 10.06.2010, astfel încât urmeaza a se face aplicarea art. 56, alin. (6) din Legea nr. 19/2000.
În aparare, intimata a depus la dosar copii xerox dupa urmatoarele înscrisuri: Decizia asupra capacitatii de munca nr…. din 10.06.2010, Decizia nr. …. din 21.06.2010, buletinul de calcul …. din 10.06.2010, date privitoare la activitatea în munca a contestatoarei, Decizia asupra capacitatii de munca nr. … din 03.12.2009, Decizia nr. …. din 29.07.2009, Decizia asupra capacitatii de munca nr. 1407 din 18.06.2009, cartea de identitate a contestatoarei, extras din cartea de munca a acesteia, adresa nr. … din 14.12.2010, Contestatia nr. … din 02.12.2010, concluziile expertizei medicale la revizuire.
Examinând contestatia, prin prisma materialului probator administrat în cauza, instanta urmeaza a retine urmatoarele:
Prin Decizia nr. … din 27.07.2009, emisa de Casa Judeteana de Pensii Tulcea si Decizia medicala nr. …. din 18.09.2009, contestatoarea a fost pensionata medical, stabilindu-i-se gradul I de invaliditate cu indemnizatie pentru însotitor.
Se retine ca, potrivit prevederilor art. 62, alin. (2) din Legea nr. 19/2000:
„Dupa fiecare revizuire medicul expert al asigurarilor sociale din cadrul casei teritoriale de pensii emite o noua decizie prin care se stabileste, dupa caz:
a) mentinerea în acelasi grad de invaliditate;
b) încadrarea în alt grad de invaliditate;
c) încetarea calitatii de pensionar de invaliditate, ca urmare a redobândirii capacitatii de munca.”
Prin Decizia nr…. din 21.06.2010, contestatoarei i s-a stabilit pensia de invaliditate de gradul II, începând cu data de 01.07.2010, conform Deciziei medicale nr. …. din 10.06.2010.
Conform prevederilor art. 62, alin. (6) din Legea nr. 19/2000:
„Decizia emisa dupa revizuirea medicala se supune aceleiasi proceduri de contestare si solutionare, conform art. 56 alin. (2) – (6).”
La art. 56, alin. (1) si (2) din Legea nr. 19/2000 se prevede ca:
„(1) Încadrarea sau neîncadrarea într-un grad de invaliditate se face prin decizie emisa de medicul specializat în expertiza medicala si recuperarea capacitatii de munca, denumit în continuare medic expert al asigurarilor sociale, în termen de 30 de zile de la data înregistrarii cererii, însotita de documentatia necesara.
(2) Împotriva deciziei emise în conditiile alin. (1) se poate face contestatie la casa teritoriala de pensii, în termen de 30 de zile de la comunicare.
Conform alin. (6) al aceluiasi articol de lege prevede ca:
„Decizia de încadrare sau de neîncadrare într-un grad de invaliditate , necontestata în termen este definitiva.”
Asadar, încadrarea contestatoarei din gradul I de invaliditate, în gradul II de invaliditate, s-a facut prin Decizia medicala nr. … din 10.06.2010 emisa de Comisia de expertiza medicala, respectiv de medicul specializat în expertize medicale si recuperarea capacitatii de munca (medicul expert al asigurarilor sociale).
Contestatoarea sustine ca, Decizia medicala nr. … din 10.06.2010 nu i-a fost comunicata si ca de aceea nu se poate sustine ca aceasta nu ar fi fost contestata în termenul precizat de art. 56, alin. (2) din Legea nr. 19/2000.
Instanta constata însa ca, în Decizia nr. …. din 21.06.2010, si pentru primirea careia contetatoarea a semnat la data de 30.06.2010, se mentioneaza: „Data revizuirii medicale :10.06.2010; Boala obisnuita” .
Astfel, se poate aprecia ca, despre decizia medicului expert al asigurarilor sociale (rezultatul revizuirii medicale), contestatoarea a luat cunostinta odata cu comunicarea Deciziei nr. …. din 21.06.2010, respectiv la data de 30.06.2010, astfel ca aceasta putea formula contestatie împotriva Deciziei medicale nr. …. din 10.06.2010, pâna la data de 30 iulie 2010 la Casa Judeteana de Pensii Tulcea conform prevederilor art. 56 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, însa, în cauza nu s-a dovedit ca ar fi formulat contestatoarea o astfel de contestatie pâna la data mai sus mentionata:
Si chiar apreciind ca, în cauza contestatoarea a luat cunostinta despre Decizia medicala nr. 1533 din 10.06.2010, abia la termenul din data de 20.10.2010, când aceasta i-a fost comunicata de catre intimata odata cu întâmpinarea, facând aplicarea art. 56, alin. (2) din Legea nr. 19/2000, ar rezulta ca aceasta ar fi putut formulat contestatie la Casa Judeteana de Pensii Tulcea, împotriva respectivei decizii, cel mai târziu pâna la data de 19.11.2010.
La fila 32 din dosar exista o copie a contestatiei formulate de contestatoare împotriva Deciziei medicale nr. … din 10.06.2010, care este datata de catre contestatoare: 26.11.2010 si înregistrata la intimata sub nr. … abia la data de 02 decembrie 2010, deci cu mult peste termenul prevazut de art. 56, alin. (2) din Legea nr. 19/2000, mai sus precizat , astfel ca, în mod corect s-a apreciat de catre intimata, prin adresa nr. … din 14.12.2010, formulata catre contestatoare, ca respectiva contestatie a fost tardiv formulata.
Or, asa cum s-a mai aratat, potrivit prevederilor art. 52, alin. (6) din Legea nr. 19/2000: „Decizia de încadrare sau neîncadrare într-un grad de invaliditate, necontestata în termen, este definitiva.”
Asa fiind, retinând si considerentele expuse dar si celelalte prevederi legale citate, instanta urmeaza a respinge contestatia ca inadmisibila.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII,
HOTARASTE:

Respinge contestatia formulata de contestatoarea …, domiciliata în oras Babadag, str. … judetul Tulcea, în contradictoriu cu intimata CASA JUDETEANA DE PENSII TULCEA, cu sediul în Tulcea, str. Babadag nr. 118, judetul Tulcea, având ca obiect contestatie decizie de pensionare, ca inadmisibila.
Definitiva.
Cu recurs în 15 zile de la comunicare.
Pronuntata în sedinta publica din data de 19 ianuarie 2011.

PRESEDINTE, ASISTENTI JUDICIARI,

.

.
GREFIER,
.

Red. jud. ./04.02.2011.
Tehnored. ./08.02.2011/4 ex.

Etichete: