Top

Pretentii

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 408

Şedinţa publică de la 09 Februarie 2009

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la această instanţă la data de 27.10.2008 sub nr. 5147/327/2008, reclamanta _ a chemat în judecată pe pârâta _, solicitând instanţei ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să dispună obligarea pârâtei la plata sumei de 647,38 lei, reprezentând contravaloare cheltuieli datorate cu titlu de întreţinere.

În motivarea cererii se arată că pârâta este proprietara imobilului situat în Tulcea, str. Păcii nr.103, bl.M2, Sc. A, ap. 101 şi conform evidenţelor acesta apare cu un debit datorat de 647,38 lei, reprezentând contravaloare cheltuieli de întreţinere.

Reclamanta arată că în cauză sunt întrunite dispoziţiile Legii nr.114/1996, art.1073, 1081, 1084 C. civ., H.G. 400/2003, O.G. 85/2001.

În dovedirea cererii, reclamanta a depus la dosarul cauzei: fişă de cont, liste de plată, statutul asociaţiei de proprietari.

De asemenea, reclamanta a solicitat judecarea cauzei şi în lipsă, potrivit dispoziţiilor art.242 alin.2 C.pr.civ.

Cererea de chemare în judecată este scutită de plata taxei judiciare de timbru, conform art. 50 alin. 2 din Legea nr. 230/2007 şi de plata timbrului judiciar, conform art. 1 alin.2 din O.G. nr.32/1995.

Pârâtul nu a formulat întâmpinare în cauză, deşi a fost legal citat cu această menţiune.

La data de 12.01.2009 reclamanta şi-a modificat acţiunea solicitând numai suma de 364,87 lei, restul de 300 lei fiind achitat de către pârâtă.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Pârâta _, în calitate de proprietar al apartamentului nr.101 din imobilul situat în mun. Tulcea, str. Păcii nr.103, bl.M2, Sc. A, nu a achitat cotele de întreţinere în perioada perioadei februarie – octombrie 2008, acumulând un debit de 364,87 lei, astfel cum reiese din extrasul cuprinzând datoriile pârâtului faţă de asociaţia de proprietari nr. 8 (fila 28) precum şi din listele de plată afişate în perioada perioadei februarie parţial – octombrie 2008.

Instanţa constată că în cauză nu s-a făcut dovada achitării de către pârâtă a acestui debit.

Având în vedere dispoziţiile art. 46 din Legea nr.230/2007 potrivit cărora “Toţi proprietarii de apartamente trebuie să plătească în avans cota ce le revine din bugetul pentru cheltuielile comune” şi observând prevederile art. 50 din aceeaşi lege, „asociaţia de proprietari are dreptul de a acţiona în justiţie pe orice proprietar care se face vinovat de neplata cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit”, precum şi dispoziţiile art.1073 C.civ., instanţa apreciază că pârâta era obligată să plătească cheltuielile de întreţinere corespunzătoare perioadei februarie parţial – octombrie 2008, astfel urmează să dispună obligarea pârâtei la plata către reclamantă a sumei de 364,87 lei reprezentând contravaloare cheltuieli datorate cu titlu de întreţinere.

Etichete: