Top

Plangere Contraventionala

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 567

Şedinţa publică de la 23 Februarie 2009

INSTANŢA

Prin adresa cu nr. 59298 din 03.12.2008 s-a înaintat plângerea formulată de petentul _ care a fost înregistrată pe rolul instanţei la data de 14.01.2009, sub nr. 188/327/2009, prin care petentul a contestat procesul-verbal de contravenţie seria AZ nr.1190480 din data de 12.11.2008 întocmit de intimata, _, solicitând anularea acestuia.

În motivarea plângerii, petentul a arătat, în esenţă, că în seara zilei de 12.11.2008, în timp ce urca scările din blocul din care locuia s-a întâlnit cu Voicu Maria, care i-a adresat injurii şi a aruncat cu o farfurie înspre acesta, care s-a lovit de balustradă, iar un ciob din aceasta l-a tăiat. Se mai arată că a chemat poliţia, care nu i-a luat nici o declaraţie, vorbind doar cu cealaltă parte implicată în incident.

În dovedirea plângerii, petentul a depus la dosar copia procesului-verbal mai sus-menţionat, certificat medico-legal.

Intimatul, nu a formulat întâmpinare.

În dovedirea celor reţinute în actul de constatare, în conformitate cu dispoziţiile art. 132 alin. 1 C.proc.civ., intimatul a depus la dosar un raport al agentului constatator, în completarea actului de constatare.

În cauză a fost administrată proba testimonială, fiind audiat martorii Scurtu Angelica şi Cata Maria.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

La data de 12.11.2008, ora 18,45, petentul aflându-se în incinta bl.72 sc. A, de pe str. Neptun a provocat şi participat la scandalul cu numita Voicu Ana Maria, certurile acestora tulburând liniştea locatarilor, creând indignarea acestora.

În ceea ce priveşte fapta, astfel cum a fost descrisă de agentul constatator, instanţa reţine că aceasta se circumscrie dispoziţiilor legale – respectiv art.2 pct.26 din Legea nr.61/1991 şi sancţionată de art. 3 lit. b) din Legea nr.61/1991.

Verificând, în conformitate cu dispoziţiile art.34 alin.1 din O.G. nr.2/2001 legalitatea procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei contestat, instanţa reţine că acesta a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor legale incidente, neexistând cazuri de nulitate absolută ce ar putea fi invocate din oficiu.

În ceea ce priveşte temeinicia actului sancţionator, instanţa reţine că petentul a făcut dovada existenţei unei alte situaţii de fapt decât cea reţinută în sarcina sa în procesul-verbal de contravenţie.

Astfel, din declaraţia petentul cât şi din declaraţia martorei Scurtu Angelica, nu rezultă faptul că acesta a participat sau a provocat scandalul. Mai mult agentul constatator nu a constatat cu propriile simţuri contravenţia, şi nici nu a luat declaraţii părţilor implicate sau altor persoane care au auzit acest scandal şi a căror indignare a provocat-o, aşa cum s-a reţinut prin procesul verbal.

Ori în condiţiile în care intimata nu a făcut dovada celor reţinute în procesul verbal prin nici un mijloc de probă şi reţinând faptul că din probele administrate nu rezultă, cu certitudine faptul că petentul a participat sau a provocat scandalul, mai mult creându-se premisele unei situaţii de fapt contrare celei reţinute prin procesul verbal de contravenţie, instanţa apreciază că se aplică regula „in dubio pro reo” respectiv orice îndoială îi va profita petentului în sensul că se va considera că nu a participat sau a provocat scandalul .

Faţă de considerentele expuse mai sus, instanţa va admite plângerea contravenţională, apreciind-o ca fiind întemeiată, urmând a dispune anularea procesului-verbal de contravenţie seria H nr.0019801 din data de 15.10.2008.

Etichete: