Top

Partaj judiciar

Sedinta publica din 24.02.2009

Sentinta civila nr. 620

Sub nr…… din …. s-a înregistrat pe rolul acestei instante cererea formulata de reclamantul …… prin care solicita în contradictoriu cu pârâta ……, ca prin hotarârea ce o va pronunta, sa se dispuna iesirea din indiviziune asupra imobilului situat în ……, compus din …. mp teren intravilan conform actului de proprietate nr…….

În motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca asa cum rezulta din sesizarea deschiderii procedurii succesorale eliberata ….., dupa autoarea ….., au ramas ca mostenitori cu vocatie la succesiune ….., actualmente …., în calitate de nepoata, reclamantul în calitate de nepot, ……., în calitate de nepoate. Conform declaratiilor pe proprie raspundere numitele …… au renuntat la partea de succesiune care li se cuvenea. A mai aratat reclamantul ca a ramas ca bun al autoarei ….. terenul intravilan situat în .., …………, în suprafata de ….mp conform actului de proprietate nr…..

În sustinerea actiunii, reclamantul a depus în copie un certificat de atestare fiscala, certificatele de mostenitor nr. …. nr….., precum si alte înscrisuri (filele ….).

În drept, au fost invocate disp.art.728 si urm.C.proc.civ.

La termenul de judecata din ……, reclamantul, prin intermediul avocatului ales, a depus la dosarul cauzei un înscris intitulat „tranzactie” si a solicitat sa se ia act de învoiala lor.

Instanta, având în vedere disp.art.271 C.pr.civ., potrivit caruia „partile se pot înfatisa oricând în cursul judecatii pentru a cere sa se dea o hotarâre care sa consfinteasca învoiala lor”, va lua act de învoiala partilor, pe care o va consfinti, cu urmatorul continut:

„TRANZACTIE,

Subsemnatii :

Reclamantul ….. si

Pârâta, ….. parti în procesul civil, dosar nr. …., aflat pe …., cu termen de judecata la data de ….., având ca obiect partaj succesoral, în vederea terminarii acestui proces, a intervenit aceasta întelegere, care are urmatorul cuprins:

Eu, reclamantul ….., voi primi în totalitate imobilul, compus din teren intravilan în suprafata de ……

Eu, pârâta ……, în schimbul partii din acest imobil, voi primi de la reclamant suma de ….n termen de 3 luni de la data semnarii acestei tranzactii.

Aceasta întelegere scrisa reprezinta vointa noastra libera, neviciata, act pe care îl vom depune la instanta judecatoreasca cu rugamintea de a fi consfintit printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva (fara drept de apel), în temeiul art.271-273 C.proc.civila.

Întocmit astazi …., în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare si unul pentru instanta de judecata.”

Etichete: