Top

Plangere contraventionala

Sentinţa civilă 902/24.03.2009

Deliberând asupra cauzei având ca obiect plângere contravenţională, instanţa reţine următoarele:

Pe rolul acestei instanţe s-a înregistrat la data de 03.02.2009 sub numărul 732/327/2009 plângerea formulată de petenta împotriva procesului-verbal de contravenţie seria A/2007 nr. 0067196/19.01.2009 încheiat de intimata prin care solicita anularea procesului-verbal de contravenţie pentru motive de netemeinicie.

În motivarea plângerii, petenta a arătat că documentele solicitate de agenţii constatatori nu se aflau la punctul de lucru al societăţii, ci la sediul social al societăţii, astfel că au fost în imposibilitate să le prezinte la solicitarea agentului constatator, deşi existau.

Petenta şi-a întemeiat plângerea pe dispoziţiile OG nr. 2/2001, modificată.

Intimata, legal citată, a formulat întâmpinare la data de 27.02.2009 , solicitând respingerea plângerii contravenţionale ca neîntemeiată şi menţinerea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei ca temeinic şi legal.

În susţinerea întâmpinării, intimata a învederat că obligaţia ca petenta să deţină actele de gestiune la punctul de lucru rezidă din disp. art. 1 lit.e din Legea 12/1990, conform cărora documentele de provenienţă vor însoţi mărfurile indiferent de locurile în care acestea se află pe timpul transportului, al depozitării sau al comercializării. Prin document de provenienţă, prin acelaşi text de lege, se înţelege factura fiscală, avizul de însoţire a mărfii, documentele vamale, factura externă sau orice alte documente stabilite prin lege.

Instanţa constată că plângerea contravenţională este scutită de taxa judiciară de timbru, conform art. 36 din OG 2/2001.

Reprezentantul petentei a invocat la termenul de judecată din data de 17.03.2009 excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Tulcea, în speţă fiind competentă Judecătoria Babadag.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal de contravenţie seria A/2007 nr. 0067196/19.01.2009 încheiat de intimata, petenta a fost sancţionat contravenţional cu amendă în cuantum de 800 lei, conform art. 41 alin.2 lit.b din Legea 82/1991 republicată, pentru săvârşirea contravenţiei constând în aceea că în data de 19.01.2009 în jurul orelor 16,00, la punctul delucru din loc. Stejaru agentul economic nu deţinea actele gestionare la punctul de lucru.

În temeiul art. 137 C.pr.civ., instanţa procedează la soluţionarea cu prioritate a excepţiei de necompetenţă teritorială a Judecătoriei Tulcea, înainte de a intra în cercetarea fondului, în cauză nefiind incidente disp. art. 137 alin.2 C.pr.civ. privitoare la unirea excepţiei cu fondul, deoarece pentru soluţionarea excepţiei de procedură, absolută şi dilatorie, invocată din oficiu de către instanţă nu este necesară administrarea unor probe comune cu fondul cauzei.

Conform art. 32 alin.2 din OG 2/2001 plângerea formulată împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiilor este de competenţa judecătoriei în a cărei circumscripţie s-a săvârşit contravenţia.

Din procesul-verbal de contravenţie A/2007 nr. 0067196/19.01.2009 încheiat de intimata (fila 4 dosar) rezultă că locul săvârşirii contravenţiei este localitatea Stejaru din judeţul Tulcea, astfel că instanţa competentă teritorial să soluţioneze plângerea contravenţională este Judecătoria Babadag.

Norma legală care reglementează competenţa teritorială în cauzele având acest obiect are caracter absolut, de la care nu se poate deroga, motiv pentru care instanţa urmează să admită excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Tulcea şi să îşi decline competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Babadag, ca instanţă în circumscripţia teritorială a căreia s-a săvârşit contravenţia.

Pentru aceste considerente, instanţa va admite excepţia şi va declina competenţa de soluţionare în favoarea Judecătoriei Babadag.

Etichete: