Top

Somatie plata

SENTINŢA CIVILĂ NR.845

Din 18 MARTIE 2009

Deliberând asupra cauzei comerciale de faţă reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul instanţei la data de 12.01.2009 sub nr. …., creditoarea …. a chemat-o în judecată pe debitoarea …. solicitând instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa, pe cale de ordonanţă, să dispună emiterea unei somaţii de plată pentru suma de 691, 56 lei reprezentând contravaloare energie electrică, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii sale, creditoarea a arătat, în esenţă, că a încheiat cu debitoarea contractul de furnizare energie electrică cu nr. 6494/23.12.1967 având ca obiect furnizarea de energie electrică la locuinţa proprietate sa din localitatea sa din localitatea ….

Creditoarea a mai precizat faptul că debitorul a beneficiat în mod continuu de furnizarea energiei electrice, dar facturile emise după data de 15.02.2006 nu au mai fost achitate deşi în conformitate cu art. 2 lit. a din contractul de furnizare, consumatorul are obligaţia de a achita contravaloarea energiei consumate.

În drept, creditoarea şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001, art. 969 – 970 Cod civil, art. 56 din Legea 13/2007.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă de timbru în cuantum de 39 lei în conformitate cu dispoziţiile art. 3 lit. o din Legea nr. 146/1997 şi timbru judiciar de 0,3 lei conform art. 3 alin. 1 din O.G. nr.32/1995.

În dovedirea acţiunii, creditoarea a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri în cadrul căreia a depus la dosarul cauzei, în copie: notificare nr. 456/26.02.2008 (f. 4), tabel cu facturi neachitate (f. 5), factura nr. 4506232 din 15.02.2006 (f. 6), factura nr. 5441551 din 19.11.2007 (f. 7), contractul nr. 6494/23.12.1967 de furnizare energie electrică (f. 8).

Debitorul, deşi legal citată, nu s-a prezentat în faţa instanţei şi nu a depus întâmpinare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În fapt, între părţi s-a încheiat la data 23.12.1967 Contractul nr. 6494 având ca obiect furnizarea de energie electrică (f. 8).

În baza acestui contract creditoarea a furnizat energie electrică pentru care a emis şi facturile nr. 4506232 din 15.02.2006 (f. 6), nr. 5441551 din 19.11.2007 (f. 7).

În drept, potrivit art. 1 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001, procedura somaţiei de plată se desfăşoară, la cererea creditorului, în scopul realizării de bunăvoie sau prin executare silită a creanţelor certe, lichide si exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege şi care atestă drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestaţii.

Potrivit art. 379 Cod procedură civilă, creanţa are un caracter cert atunci când existenţa sa rezultă din însuşi actul de creanţă sau/şi din alte acte, chiar neautentice emanate de la debitor sau recunoscute de dânsul.

În cauza dedusă judecăţii, instanţa constată caracterul cert al creanţei în valoare totală de 691, 59 lei în conformitate cu dispoziţiile art. 379 alin. 3 Cod procedură civilă, existenţa sa rezultând din facturile nr. 4506232 din 15.02.2006 (f. 6), nr. 5441551 din 19.11.2007 (f. 7), precum şi caracterul lichid, astfel cum este stabilit de art. 379 alin. 4 Cod procedură civilă, câtimea creanţei fiind determinată şi rezultând din înscrisuri însuşite de părţi, respectiv facturile fiscale enumerate mai sus.

Instanţa reţine faptul că facturile nr. 4506232 din 15.02.2006 (f. 6), nr. 5441551 din 19.11.2007 (f. 7) nu au fost însuşite de către debitor prin semnătură dar a fost asumate implicit prin semnarea contractului nr. …., care în art. 2 lit. a prevede în sarcina cumpărătorului obligaţia de a achita facturile prezentate de către întreprinderea furnizoare de energie electrică cel mai târziu în 5 zile de la data primirii. Deci, debitorul s-a obligat să achite contravaloarea energiei electrice livrate de furnizor fără ca această obligaţie să fie condiţionată de acceptarea facturii de către el.

Caracterul exigibil al creanţei rezultă din faptul neplăţii preţului de către debitoare la scadenţa stabilită conform contractului şi anume 5 zile calendaristice de la data primirii facturilor conform art. 2 lit. a din contract.

Faţă de prevederile art. 969 Cod Civil, instanţa reţine că debitorului îi revenea obligaţia de a achita integral facturile invocate de către creditoare la datele când acestea au devenit scadente.

Întrucât creanţa solicitată de creditoare prin prezenta cerere este certă, lichidă şi exigibilă, pentru suma de 691, 59 lei, reprezentând o obligaţie de plată a unei sume de bani şi este determinată potrivit facturilor asumate de către debitor, având în vedere considerentele de fapt şi de drept expuse şi constatând întrunite condiţiile cerute de art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001, instanţa va admite acţiunea şi va soma debitorul să plătească creditoarei, suma de 691, 59 lei, reprezentând contravaloare energie electrică.

În baza art. 6 alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001, constatând că pretenţiile creditorului sunt justificate în scopul executării obligaţiei de plata, instanţa va fixa un termen de plată de 30 de zile de la data comunicării prezentei ordonanţe.

În temeiul art. 274 Cod procedură civilă, instanţa va obliga debitorul şi la plata sumei de 39, 3 lei, reprezentând cheltuieli de judecată (taxă timbru şi timbru judiciar), pe temeiul culpei sale procesuale.

Etichete: