Top

Somatie plata

SENTINŢA CIVILĂ NR. 910

Din 24 martie 2009

Deliberând asupra cauzei civile de faţă reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul instanţei la data de 2.02.2009 sub nr. …, creditoarea …. a chemat-o în judecată pe debitoarea …, solicitând instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa, pe cale de ordonanţă, să dispună emiterea unei somaţii de plată pentru suma de 99, 39 euro (357, 63 lei) din care 45 euro (164, 52 lei) reprezentând ratele 3 şi 4 şi 54, 39 euro (193, 11 lei) reprezentând penalităţi de întârziere, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii sale, creditoarea a arătat, în esenţă, că la data de 01.08.2005 a încheiat cu debitorul Contractul nr. 929/01.08.2005, din care acesta din urmă a achitat ratele 1 şi 2 rămânând neplătite ratele 3 şi 4 şi penalităţile de întârziere datorate pentru neachitarea la termenele şi în cuantumul stabilit prin contract a sumelor reprezentând ratele eşalonate ale tarifelor de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România.

În drept, creditoarea şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art. 1 şi art. 6 alin. 2 şi 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă de timbru în cuantum de 39 lei în conformitate cu dispoziţiile art. 3 lit. o din Legea nr. 146/1997 şi timbru judiciar de 0,3 lei conform art. 3 alin. 1 din O.G. nr.32/1995.

În dovedirea acţiunii, creditoarea a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri în cadrul căreia a depus la dosarul cauzei, în copie: înştiinţare de plată nr. SV 27539/31.08.2006 (f. 4), confirmare de primire (f. 5-6), Contractul nr. 929/01.08.2005 (f. 7-8), anexa nr. A (f. 9), anexa nr. C (f. 10), notă de calcul rate şi penalităţi (f. 11).

Debitorul, deşi legal citat, nu s-a prezentat în faţa instanţei şi nu a depus întâmpinare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În fapt, în baza contractul nr. 929/01.08.2005 (f. 7-8) debitorul s-a obligat să achite contravaloarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România pentru perioada de parcurs şi staţionare de 12 luni în sumă totală de 90 euro, în 4 rate cu plata în lei la cursul valutar al BNR valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării fiecărei rate. Conform anexei C de la contract, asumată prin semnătură de debitor, cuantumul ratelor şi data plăţii au fost determinate de părţi.

Potrivit art. 2 pct. 3 din contract, debitorul s-a obligat să achite contravaloare în lei a sumelor datorate cu titlu de tarif de utilizare, la termenele prevăzute în anexa C. Din suma totală de 90 euro, debitorul nu a achitat 2 rate în cuantum total de 45 Euro potrivit înştiinţării de plată nr. SV 27539/31.08.2006 (f. 4)

În drept, potrivit art. 1 alin. 1 din O.G. 5/2001, procedura somaţiei de plată se desfăşoară, la cererea creditorului, în scopul realizării de bunăvoie sau prin executare silită a creanţelor certe, lichide si exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege şi care atestă drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestaţii.

Astfel, creanţa este certă în condiţiile art. 379 alin. 3 Cod procedură civilă, existenţa ei fiind neîndoielnică aşa cum rezultă din contractul semnat de părţi cât şi a anexelor la contract, acesta având valoarea unui înscris însuşit de către aceasta conform art.1 din O.G. nr. 5/2001.

Potrivit art. 379 alin.4 Cod procedură civilă creanţa este lichidă atunci când câtimea ei este determinată prin însuşi actul de creanţă sau când este determinabilă cu ajutorul actului de creanţă şi a altor acte, în speţă acest aspect rezultă din Anexa A la contract depusă la dosarul cauzei (f. 9).

În ceea ce priveşte condiţia exigibilităţii creanţei, acesta este îndeplinită în cauză, scadenţa obligaţiei fiind împlinită la datele înscrise în Anexa C la contract, respectiv pentru rata a treia – la data de 01.02.2006 iar pentru rata a patra – la data de 01.05.2006.

Întrucât creanţa solicitată de creditoare prin prezenta cerere este certă, lichidă şi exigibilă şi având în vedere considerentele de fapt şi de drept expuse şi constatând întrunite condiţiile cerute de art. 1 din OG 5/2001, instanţa va admite acţiunea şi va soma debitoarea să plătească creditoarei, suma de 164, 52 lei (45 de euro) reprezentând ratele 3 şi 4 din tariful de utilizare a reţelei de drumuri naţionale.

Cu privire la penalităţile de întârziere solicitate de către creditoare instanţa reţine că prin acelaşi contract, la art. 3, părţile au stabilit că în cazul neachitării la termenele şi în cuantumul stabilit a sumelor amintite anterior se calculează penalităţi de întârziere de 0,15% pe zi de întârziere asupra sumei totale datorate, în euro la cursul BNR valabil pentru ultima zi a lunii anterioare scadenţei ratei. Având în vedere aceste prevederi, creditoarea a calculat penalităţile de întârziere pentru rata 3 de 27, 33 euro (82, 26 lei) şi pentru rata 4 de 24, 66 euro (85, 69 lei) rezultând un total de 54, 39 euro (193, 11 lei).

Potrivit art. 4 alin. 3 din Legea nr. 469 din 9 iulie 2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale, totalul penalităţilor pentru întârziere nu poate depăşi cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate, cu excepţia cazului în care prin contract s-a stipulat contrariul, ori prin contractul nr. 929/01.08.2005 (f. 7-8) părţile nu au inclus o astfel de clauză.

Pentru aceste considerente totalul penalităţilor pe care instanţa le va acorda creditoarei nu vor depăşi creanţa principală în cuantum de 45 de euro şi vor fi de 22,50 euro (81, 27 lei – calculat având în vedere un curs euro de 3, 6120 conform notei de calcul rate şi penalităţi aflată la fila 11) pentru rata 3, respectiv de 22, 50 euro (78, 18525 lei – calculat având în vedere un curs euro de 3.4749 conform notei de calcul rate şi penalităţi aflată la fila 11) pentru rata 4 rezultând un total de 45 euro (159, 45525 lei).

Prin urmare, având în vedere dispoziţiile articolului 969 Cod procedură civilă potrivit cu care „convenţiile legal făcute au putere de lege între părţile contractante”, instanţa va obliga debitoarea şi la plata sumei de 159, 45525 lei lei, creanţă certă, lichidă şi exigibilă, reprezentând penalităţi pentru neplata la termen a debitului principal, apreciind că şi cererea creditoarei referitoare la penalităţile de întârziere solicitate se încadrează în dispoziţiile art. 1 din O.G. nr. 5/2001.

În baza art. 6 alin. 2 din Ordonanţa Guvernului 5/2001, constatând că pretenţiile creditorului sunt justificate în scopul executării obligaţiei de plată, instanţa va fixa un termen de plată de 20 de zile de la data comunicării prezentei ordonanţe.

În temeiul art. 274 Cod procedură civilă, instanţa va obliga debitoarea şi la plata sumei de 39,3 lei, reprezentând cheltuieli de judecată (taxă timbru şi timbru judiciar) pe temeiul culpei sale procesuale.

Etichete: