Top

Somatie plata

SENTINTA CIVILA NR. 782

Sedinta publica din 10 martie 2009

S-a luat în examinare în vederea pronuntarii, cererea având ca obiect somatie de plata, formulata de creditoarea S.C. cu sediul în ………în contradictoriu cu debitorul S.C. …….. S.R.L., cu sediul în ………

Dezbaterile au avut loc în sedinta publica din 5 martie 2009, cele declarate de parti fiind consemnate în încheierea de sedinta de la acea data, ce face parte integranta din prezenta hotarâre.

În vederea deliberarii, instanta a amânat pronuntarea cauzei la aceasta data si a hotarât urmatoarele:

JUDECATORIA :

Deliberând asupra prezentei cauze, constata urmatoarele:

Prin cererea formulata pe calea somatiei de plata la data de …….. si înregistrata pe rolul Judecatoriei Tulcea sub nr. ………., creditoarea SC ………… SRL a solicitat instantei ca prin hotarârea ce va pronunta sa someze debitoarea SC ……… SRL sa achite creditoarei urmatoarele sume:

…………………

– penalitati de întârziere de 0,2% pe zi de întârziere; precum si sa dispuna obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecata.

În motivarea cererii se arata ca, în fapt, în baza contractului de închiriere nr. 268/ 08.08.2005 semnat de parti, începând cu …… s-au efectuat o serie de prestatii cu automacara de 16 t. în suma, initial de 36.000 lei fara tva, pentru încarcarea a cca. 4000 mc de bustean. Deoarece macaraua a fost folosita pâna la 30.09.2005, s-au calculat sume suplimentar pentru o perioada de înca 10 zile.

Dupa terminarea activitatii de încarcare, creditoarea a solicitat debitoarei sa prezinte dovada cantitatii exacte de masa lemnoasa încarcata pe cele 4 barje pentru a factura prestatiile efectuate, fara a primi vreun raspuns. Desi a facut numeroase cereri pentru recuperarea chiriei automacaralei, debitoarea nu a dat curs acestora.

În drept, creditoarea si-a întemeiat cererea pe disp. OG 5/2001 privind procedura somatiei de plata¸ prevederile codului civil si codului comercial.

Debitoarea nu a depus la dosar întampinare si nu s-a prezentat în instanta prin reprezentant spre a-si exprima pozitia procesuala fata de cererea creditoarei, desi a fost legal citata in acest sens.

În dovedirea cererii, creditoarea a depus la dosar urmatoarele înscrisuri: contractului de închiriere nr. …………. ( f. 4), foi de parcurs ( f. 5-6), notificare si dovada comunicarii ( f. 7-8), încheierea din data de 22.08.2006 a Tribunalului Tulcea ( f. 9).

Analizând actele si lucrarile dosarului , instanta retine urmatoarele: Între parti în baza contractului de închiriere nr. ……….. s-au desfasurat raporturi comerciale prin care creditoarea SC ……… SRL a închiriat debitoarei SC ………. SRL potrivit art. 1 din contract automacara de 16 t pentru încarcarea a 4 barje cu circa 4000 mc bustean pentru cel mult 30 zile lucratoare. Potrivit art. 2 , tariful a fost stabilit la 9 lei/mc plus tva.

În solutionarea cererii instanta va avea în vedere ca potrivit disp. art.1 din O.G. nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plata -aceasta procedura ” se desfasoara la cererea creditorului în scopul realizarii de buna-voie sau prin executare silita a creantelor certe,lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani , asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însusit de parti prin semnatura ori în alt mod admis de lege si care atesta drepturi si obligatii privind executarea anumitor servicii, lucrari sau orice alte prestatii”.

Asa cum rezulta din contract, pretul a fost stabilit în raport cu mc încarcat, astfel încât pretul chiriei este direct proportional cu metri cubi încarcati.

Art. 1 din contract prevede ca s-a avut în vedere aproximativ 4000 mc bustean, fara a exista un act asumat de ambele parti prin care sa fie prevazuta exact cantitatea încarcata. Pe de alta parte, dupa terminarea activitatii de încarcare, creditoarea a solicitat debitoarei sa prezinte dovada cantitatii exacte de masa lemnoasa încarcata pe cele 4 barje pentru a factura prestatiile efectuate, fara a primi vreun raspuns. În ceea ce priveste suma suplimentara solicitata pentru folosirea de catre debitoare a automacaralei, ulterior perioadei stabilite, nu exista niciun înscris din care sa rezulte perioada si cantitatea de marfa încarcata. Neputând fi stabilita creanta principala, nu pot fi calculate nici penalitatile de întârziere, potrivit art. 9 din contract.

Una dintre conditiile cerute de procedura somatiei de plata la art. 1 este ca creanta sa fie certa. Creanta este certa daca cuantumul ei este determinat sau determinabil. Din actele depusa de creditoare creanta nu este certa, astfel încât instanta va respinge cererea formulata pe calea somatiei de plata de creditoarea SC ………… SRL în contradictoriu cu debitorului SC ……. SRL.

În ceea ce priveste cererea de cheltuieli de judecata formulata de creditoare, instanta retine ca aceasta este în culpa procesuala, astfel încât în raport cu dispozitiile art. 274 c.proc.civ., va respinge aceasta cerere.

Etichete: