Top

Validare poprire Aquaserv

SENTINTA CIVILA NR. 839

Sedinta publica din 17 martie 2009

.

S-a luat în examinare în vederea pronuntarii, cauza civila având ca obiect validare poprire, formulata de creditoarea S.C. ….. cu sediul în ……., în contradictoriu cu debitoarea ASOCIATIA DE PROPRIETARI …. si tertul poprit ………..

Dezbaterile au avut loc în sedinta publica din data de 12 martie 2009, sustinerile partilor fiind consemnate în încheierea de sedinta de la acea data, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

În vederea deliberarii, instanta a amânat pronuntarea cauzei la aceasta data si a hotarât urmatoarele:

JUDECATORIA:

Deliberând asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Tulcea la data de ……, sub dosar nr. …….., creditoarea SC ………, în contradictoriu cu debitoarea ASOCIATIA DE PROPRIETARI …… si cu tertul poprit …………a solicitat instantei, ca prin hotarârea pe care o va pronunta, sa dispuna validarea popririi în mâna tertului poprit a sumei de ……… lei, cu cheltuieli de judecata.

În fapt, creditoarea a învederat ca prin sentinta civila nr. ……. pronuntata de Tribunalul ……în dosarul nr……., debitoarea Asociatia de Proprietari ….. a fost obligata la plata catre creditoare a sumei de …….. lei, reprezentând contravaloare servicii apa si canalizare, majorari de întârziere, cheltuieli de judecata, la care se adauga cheltuieli de executare de ……. lei, reprezentând taxe de timbru, timbru judiciar si onorariu executor. Aceasta sentinta a fost pusa în executare prin B.E.J. ……, formându-se dosarul de executare silita nr. …… executorul judecatoresc comunicând debitoarei, somatia cu termen de o zi, conform art.387 si urmatoarele din Codul de procedura civila.

Întrucât debitoarea nu a platit suma datorata în termenul prevazut în somatie, executorul judecatoresc, în temeiul art. 452 si urmatoarele din Codul de procedura civila, a procedat la înfiintarea popririi în mâna tertului poprit, pentru suma de ……….. lei, reprezentând cota parte pentru serviciul de apa si canalizare, suma ramasa neachitata.

În drept, creditoarea si-a întemeiat cererea pe dispozitiile art. 460 din Codul de procedura civila.

Cererea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru în cuantum de 10 lei si timbru judiciar în cuantum de 0,30 lei.

Atât debitoarea, cât si tertul poprit, desi legal citati, nu au depus întâmpinare si nu s-au prezentat în instanta pentru a propune probe si a formula aparari.

În cauza instanta a încuviintat, la solicitarea creditoarei, proba cu înscrisuri si proba cu interogatoriul tertului poprit.

Instanta a încuviintat proba cu înscrisuri fiind depuse: sentinta civila nr. …….. pronuntata de Tribunalul …… în dosarul nr…….. ( f. 13-14), cerere în vederea începerii executarii silite ( f. 15), proces-verbal pentru cheltuielile de executare ( f. 16-17), cererea pentru înfiintarea popririi (f.22), adresa de înfiintare a popririi si dovada de comunicare a popririi (f.11-12), tabel nominal cu debitorii Asociatiei de Proprietari ( f. 20-23).

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin sentinta civila nr. ….. pronuntata de Tribunalul Tulcea în dosarul nr. ……), debitoarea ASOCIATIA DE PROPRIETARI ……… a fost obligata la plata catre creditoarea SC …… a sumei de …….. lei reprezentând contravaloare servicii, precum si la plata cheltuielilor de judecata.

Prin cererea înregistrata sub nr. ……. la Biroul Executorului Judecatoresc ……….., creditoarea SC ……… SA ………..a solicitat punerea în executare a titlului executoriu mentionat anterior, prin poprire silita asupra veniturilor si conturilor bancare ale debitorilor Asociatiei de Proprietari ……..

Debitoarea a pus la dispozitia creditoarei un tabel cu debitorii sai, ca urmare a neachitarii obligatiilor de întretinere, printre care figureaza si tertul poprit ……..

Adresa de înfiintare a popririi a fost comunicata tertului poprit la data de 08.11.2008, astfel cum rezulta din dovada de comunicarea popririi.

În conformitate cu art. 460 Cod procedura civila, daca tertul poprit nu-si îndeplineste obligatiile ce-i revin pentru efectuarea popririi, creditorul, debitorul sau organul de executare, în termen de 3 luni de la data la care tertul poprit trebuia sa consemneze sau sa plateasca suma urmaribila, pot sesiza instanta de executare, în vederea validarii popririi.

Textul de lege impune doua conditii esentiale: calitatea de debitor a tertului poprit fata de debitorul poprit, precum si neexecutarea de catre tertul poprit a obligatiilor privind efectuarea popririi.

Cu privire la prima conditie, instanta apreciaza ca aceasta este îndeplinita, listele de plata depuse la dosar, precum si lipsa tertului poprit la interogatoriu, apreciata de instanta, în temeiul art.225 Cod procedura civila ca având valoarea unui început de dovada scrisa, facând dovada raportului juridic obligational statornicit între debitoare si tertul poprit.

Cu privire la cea de-a doua conditie prevazuta de textul de lege mai sus amintit, tertul poprit, conform art. 456 alin. 1 Cod procedura civila, avea obligatia ca, în termen de 15 zile de la comunicarea popririi, sa consemneze suma de bani poprita. Având în vedere ca termenul de 15 zile a expirat fara ca tertul sa fi consemnat vreo suma la dispozitia creditoarei, rezulta ca tertul poprit si-a încalcat obligatiile ce-i reveneau privind efectuarea popririi, astfel încât si aceasta conditie mentionata în art. 460 Cod procedura civila este îndeplinita.

Fata de cele expuse mai sus, instanta va admite cererea reclamantei, apreciind-o ca fiind întemeiata, si în consecinta, va valida poprirea înfiintata în mâinile tertului poprit pâna la concurenta sumei de ……. lei, urmând a obliga tertul poprit sa plateasca aceasta suma creditoarei SC …………

În temeiul art.274 Cod procedura civila, instanta va obliga tertul poprit la plata catre creditoare a sumei de 10,30 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, pe temeiul culpei sale procesuale.

Etichete: