Top

Pretentii

Sentinţa civilă 752

Sedinţă publică din 9.03.2009

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, instanţa reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de ………. sub dosar nr…………., reclamanta …………. a chemat în judecată pe pârâtul ………….., solicitând instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună obligarea pârâtului la plata sumei de …………. lei, cu titlu de debit la plata întreţinerii şi suma de …………… lei, cu titlu de penalităţi aferente debitului.

În motivarea cererii, reclamanta a învederat că pârâtul, proprietar al apartamentului nr…..situat în …….., str. …………, ce face parte din condominiul afiliat ……………….., nu şi-a achitat obligaţiile ce decurg din calitatea de membru al asociaţiei, neachitând contravaloarea serviciilor de care a beneficiat.

S-a mai precizat în cerere că asociaţia de proprietari, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, este parte contractantă în numele proprietarilor, în contractele şi convenţiile încheiate cu furnizorii de servicii şi cu alţi terţi. În această calitate, având în vedere şi acordul de asociere care a stat la baza constituirii asociaţiei de proprietari, asociaţia este obligată să acţioneze în scopul recuperării debitelor restante în vederea achitării facturilor furnizorilor, a contribuţiilor la plata reparaţiilor la părţile comune ale condominiilor şi a cheltuielilor administrative.

În drept, reclamanta şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art.1073, art.1081, art.1084 Cod civil şi dispoziţiile Legii nr.230/2007.

În conformitate cu dispoziţiile art.50 al.2 din Legea nr.230/2007 cererea este scutită de plata taxei judiciare de timbru şi în consecinţă şi de aplicarea timbrului judiciar, potrivit art.1 al.2 din OG nr.32/1995.

În temeiul art.242 al.2 Cod procedură civilă s-a solicitat de către reclamantă judecarea cauzei şi în lipsa părţilor.

În dovedirea cererii, reclamanta a depus la dosar următoarele înscrisuri: ……………………..

Pârâtul, deşi legal citat, nu a depus întâmpinare şi nu s-a prezentat în instanţă pentru a propune probe şi a formula apărări.

În cauză, instanţa a încuviinţat în temeiul art.167 al.1 Cod procedură civilă, proba cu înscrisuri, apreciind-o ca fiind legală, pertinentă, concludentă şi utilă soluţionării cauzei.

La data de …………. reclamanta a depus la dosar o cerere modificatoare prin care a învederat că, urmare a achitării de către pârât a unei părţi din debit, înţelege să îşi reducă cuantumul pretenţiilor la suma de ………………………..

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

În fapt, pârâtul …………, proprietar al imobilului situat în …………, este membru al ……………………

În această calitate, pârâtului îi incumba obligaţia de a plăti lunar, conform listei de plată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari, în avans sau pe baza facturilor emise de furnizori, cota de contribuţie ce îi revenea la cheltuielile asociaţiei de proprietari, inclusiv cele aferente fondurilor din asociaţia de proprietari, în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la data afişării.

Potrivit calculelor efectuate iniţial de către reclamantă, pârâtul avea de achitat un debit în valoare totală de ……….lei, reprezentând cote de contribuţie la cheltuielile asociaţiei.

În drept, în temeiul art. 50 alin. 1 din Legea nr. 230/2007 asociaţia de proprietari are dreptul să acţioneze în justiţie pe orice proprietar care se face vinovat de neplata cheltuielilor comune, timp de mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit.

Având în vedere faptul că în cazul obligaţiilor de a da o sumă de bani, creditorul trebuie să dovedească existenţa creanţei, astfel încât, dacă el face această dovadă, neexecutarea se prezumă cât timp debitorul nu dovedeşte executarea, rezultă existenţa unui drept de creanţă în favoarea reclamantei în cuantum de ………….. lei reprezentând cote de contribuţie la cheltuielile asociaţiei.

Instanţa a avut în vedere în acest sens listele de plată a cotelor de contribuţie depuse la dosarul cauzei.

Totodată instanţa constată că pârâtul nu a făcut dovada achitării debitului datorat asociaţiei.

Având în vedere pe de o parte, cererea modificatoare depusă de reclamantă la dosarul cauzei, prin care a învederat că, urmare a achitării de către pârât a unei părţi din debit, înţelege să îşi reducă pretenţiile la suma de ……………. lei, iar pe de altă parte principiul disponibilităţii, instanţa va admite cererea reclamantei, astfel cum a fost modificată şi va obliga pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 3058,91 lei cu titlu de cote de contribuţie la cheltuielile asociaţiei şi penalităţi de întârziere.

Etichete: