Top

Pretentii

Sentinţa civilă nr.817

Sedinţă publică din 16 martie 2009

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de ………… sub dosar nr……….., reclamanta …………. a chemat în judecată pe pârâtul …………… solicitând instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună obligarea pârâtului la plata sumei de ………..lei cu titlu de debit la plata întreţinerii, precum şi a sumei de ………….. lei cu titlu de penalităţi aferente debitului.

În motivarea cererii, reclamanta a învederat că pârâtul nu şi-a achitat obligaţiile ce decurg din calitatea de membru al asociaţiei , cât şi din calitatea de proprietar al apartamentului situat în …………. ce face parte din condominiul afiliat asociaţiei, neachitând contravaloarea serviciilor de care a beneficiat.

S-a mai precizat în cerere că asociaţia de proprietari, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, este parte contractantă în numele proprietarilor, în contractele şi convenţiile încheiate cu furnizorii de servicii şi cu alţi terţi. În această calitate, având în vedere şi acordul de asociere care a stat la baza constituirii asociaţiei de proprietari, asociaţia este obligată să acţioneze în scopul recuperării debitelor restante în vederea achitării facturii furnizorilor, a contribuţiilor la plata reparaţiilor la plăţile comune ale condominiilor şi a cheltuielilor administrative.

În drept, reclamanta şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art.1073, art.1081, art.1084 Cod civil şi pe dispoziţiile Legii nr.230/2007.

În conformitate cu dispoziţiile art.50 al.2 din Legea nr.230/2007, cererea este scutită de plata taxei judiciare de timbru şi în consecinţă, şi de aplicarea timbrului judiciar, potrivit art.1 al.2 din OG nr.32/1995.

În dovedirea cererii, reclamanta a depus la dosar următoarele înscrisuri: …………………..

În temeiul art.242 al.2 Cod procedură civilă s-a solicitat de către reclamantă judecarea cauzei şi în lipsa părţilor.

Pârâtul, deşi legal citat, nu a depus întâmpinare şi nu s-a prezentat în instanţă pentru a propune probe şi a formula apărări.

În cauză, instanţa a încuviinţat, în temeiul art.167 al.1 Cod procedură civilă, proba cu înscrisuri, apreciind-o ca fiind legală, pertinentă, concludentă şi utilă soluţionării cauzei.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

În fapt, în perioada ………., reclamanta ……….. Tulcea, a calculat pentru apartamentul nr……………………., sc.A, ap.11, aflat în proprietatea pârâtului …………….., cote de întreţinere în valoare de ……………… lei aferente acestei perioadei, astfel cum rezultă din listele de plată depuse la dosar.

Penalizările de întârziere aferente acestor sume sunt în cuantum de …………… lei şi au fost calculate conform procesului-verbal încheiat la data de ………… în şedinţa adunării generale a …………).

În drept, potrivit art. 46 din Legea nr.230/2007 toţi proprietarii au obligaţia să plătească lunar, conform listei de plată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari, în avans sau pe baza facturilor emise de furnizori, cota de contribuţie ce le revine la cheltuielile asociaţiei de proprietari, inclusiv cele aferente fondurilor din asociaţia de proprietari, termenul de plată a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, afişate pe lista lunară de plată, fiind de maximum 20 de zile calendaristice.

În temeiul art. 50 alin. 1 din Legea nr. 230/2007 asociaţia de proprietari are dreptul să acţioneze în justiţie pe orice proprietar care se face vinovat de neplata cheltuielilor comune, timp de mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit.

Având în vedere faptul că în cazul obligaţiilor de a da o sumă de bani, creditorul trebuie să dovedească existenţa creanţei, astfel încât, dacă el face această dovadă, neexecutarea se prezumă cât timp debitorul nu dovedeşte executarea, rezultă existenţa unui drept de creanţă în favoarea reclamantei în cuantum de 3840 lei reprezentând cote de întreţinere aferente perioadei ianuarie 2006-decembrie 2008.

Instanţa a avut în vedere în acest sens listele de plată a cotelor de contribuţie aferente perioadei ………….., la cheltuielile asociaţiei de proprietari ………..

Întrucât creanţa solicitată de reclamantă prin prezenta cerere este certă, lichidă şi exigibilă, pentru suma de ………….lei, instanţa va admite acţiunea şi va obliga pârâtul la plata acestei sume către reclamantă.

Având în vedere modul de soluţionare a capătului principal de cerere, constând în obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de întreţinere restante din perioada ………….., instanţa consideră întemeiată şi cererea reclamantei de obligare a pârâtului la plata penalităţilor de întârziere, pentru motivele ce urmează.

În conformitate cu dispoziţiile art.49 din Legea nr.230/2007, ”asociaţia de proprietari poate stabili un sistem propriu de penalizări pentru orice sumă cu titlu de restanţă, afişată pe lista de plată. Penalizările nu vor fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere şi se vor aplica numai după o perioadă de 30 de zile care depăşeşte termenul stabilit pentru plată, fără ca suma penalizărilor să poată depăşi suma la care s-au aplicat”.

Pe cale de consecinţă, instanţa va reţine şi obligaţia de plată a pârâtului pentru suma de ……….. lei reprezentând penalităţi de întârziere aferente debitului principal calculate pentru perioada ……….., va admite şi acest capăt de cerere.

În concluzie, instanţa va admite acţiunea şi va obliga pârâtul la plata în favoarea reclamantei a sumei de …………… reprezentând cote de întreţinere aferente perioadei, precum şi penalităţi aferente perioadei ianuarie ……………, precum şi a sumei de …………. lei reprezentând penalităţi de întârziere aferente.

Etichete: