Top

Fond funciar

Dosar nr.970/179/2007

Domeniu alocat : Fond funciar

Tip speta : sentinta civila

Data spetei : s.c. nr. 210/17.04.2008

Titlu: Fond funciar

Prin cererea adresata acestei instante si înregistrata sub nr. 970/179/2007 din 01.10.2007 , petenta A..D. a formulat plângere împotriva Hotarârii Comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Tulcea nr.1531/07 septembrie 2006 , comunicata la data de 27.08.2007 de catre Primaria comunei Jurilovca si împotriva Hotarârii comisiei comunale pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Jurilovca nr.160/10.01.2006 , în temeiul Legii nr.247/2005 cu modificarile si completarile ulterioare si a Regulamentului de aplicare al acesteia aprobat prin H.G. nr. 890/2005 , modificat si completat prin H.G. nr.1832/2005.

În motivarea plângerii petenta a aratat ca , Comisia judeteana nu a analizat contestatia sa si nu a verificat legalitatea documentelor invocate în contestatie , urmare carei verificari putea sa se constate ca terenul ce face obiectul cauzei nu se încadreaza la art.4^1 din Legea nr.1/11.01.2000 , pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere , solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr.169/1997 , având în vedere ca pe terenul în cauza nu se afla bazine piscicole naturale sau bazine piscicole amenajate , pentru ca – pe cale de consecinta – restituirea sa se faca pe alt amplasament ( daca exista suprafete suficiente ) sau sa se acorde despagubiri în conditiile legii si nici comisia comunala si nici cea judeteana nu a facut dovada ca vechiul amplasament – ce face obiectul cauzei – a fost atribuit în mod expres în Legea nr.1/11.01.2000.

A mai motivat petenta ca mentiunea prin care Hotarârea nr.1531 a Comisiei Judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Tulcea potrivit careia : ” în baza Legii nr.18/1991 , autorului i-a fost reconstituita suprafata de 1,18 ha fiind emis Titlul de proprietate ” nu are nici o relevanta în aceasta cauza, mentiunea având menirea numai pentru a ” justifica ” refuzul admiterii cererii pentru suprafata de 0,1036 ha teren extravilan pe vechiul amplasament , situat în comuna Jurilovca , judet Tulcea , suprafata ce i se cuvine în calitate de mostenitoare a defunctului Vasile T. Stefan.

Se mai motiveaza de petenta ca raportat la cele de mai sus , solicita admiterea plângerii si sa se dispuna anularea Hotarârii comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Tulcea nr.1531/07.09.20906 si a Hotarârii nr. 160/10.01.2006 a Comisiei comunale pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Jurilovca si reconstituirea dreptului sau de proprietate pentru suprafata de 0,1036 ha în calitate de mostenitor al lui V.T. S. , pe vechiul amplasament , situat în comuna Jurilovca , judet Tulcea .

În dovedirea plângerii petenta anexeaza la dosarul cauzei în copie xerox Hotarârea comisie judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Tulcea nr.1531/07.09.2006 ; Hotarârea comisiei comunale pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Jurilovca nr.160/10.01.2006 ; 3 schite cadastrale ; cererea nr.109/15.09.2005 ; adresa nr.56/07.02.2006 ; titlul de proprietate nr.21835/06.10.1993 ; nr.93345/14.04.2004 ; nr.93037/20.02.2004 ; Hotarârea comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Tulcea nr.57/28.01.2004 ; adresa Prefecturii jud.Tulcea nr. PFF 466/29.11.2003 si adresa comisiei comunale pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Jurilovca nr.3381/23.08.2007 , prin care i s-a remis Hotarârea nr. 1531/07.09.2006 , dar în adresa se face trimitere la Hotarârea nr.1465 a aceleasi comisii.

În drept , îsi întemeiaza plângerea pe dispozitiile Legii nr.247/2005 cu modificarile si completarile ulterioare si a Regulamentului de aplicare al acesteia aprobat prin H.G. nr. 890/2005 , modificat si completat prin H.G. nr.1832/2005.

Instanta a solicitat documentatia care a stat la baza emiterii Hotarârii nr.1531/07.09.2006 a Comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Tulcea , documentatie ce i-a fost înaintata la data de 17.10.2007.

Analizând aceasta documentatie instanta constata ca petenta a solicitat Comisiei locale de fond funciar Jurilovca reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 0,1036 ha teren arabil extravilan ,situat în loc. Jurilovca , jud.Tulcea , pe vechiul amplasament ,în calitate de mostenitoare a defunctului V.T.S., conform cererii nr.109/15.09.2005 , înregistrata la Comisia locala de fond funciar Jurilovca.

Prin Hotarârea nr.160/10.01.2006 Comisia locala de fond funciar Jurilovca a respins cererea de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafata de 0,1036 ha teren extravilan , pe vechiul amplasament , motivat de faptul ca terenul solicitat nu face obiectul proprietatii funciare , întrucât nu intra în categoria proprietatilor deposedate , iar în baza Legii nr.18/1991 , autorului i-a fost reconstituita suprafata de 1,18 ha fiind emis titlu de proprietate.

Împotriva acestei hotarâri ,petenta a formulat contestatie , întrucât motivele invocate în respingerea cererii sale nu se încadreaza în nici un text de lege în materie , solicitând anularea acesteia ca netemeinica si nelegala.

Urmare contestatiei formulate de petenta A.D. , Comisia judeteana de fond funciar Tulcea , emite Hotarârea nr.1531/07.09.2006 , în baza careia respinge contestatia formulata de petenta , întrucât nu sunt îndeplinite conditiile prevazute de art.27 alin.2^2 din Legea nr.18/1991 , modificata prin Legea nr.247/2005 prin care se stabilesc conditiile ce trebuie îndeplinite pentru reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament.

Art.27 alin.(2^2) din Legea nr.18/1991 republicata , prevede ca în cazurile în care s-au emis titluri de proprietate în mod abuziv altor persoane decât fostii proprietari iar acestia detineau la acel moment adeverinte de proprietate si aveau posesia terenului, comisiile de fond funciar vor revoca titlurile emise cu încalcarea legii, daca acestea nu au intrat în circuitul civil. Daca respectivele titluri de proprietate au intrat în circuitul civil prin acte de vânzare-cumparare sau în alt mod, fostul proprietar se va adresa justitiei pentru constatarea nulitatii absolute a titlului respectiv potrivit prevederilor art. III din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

Analizând articolul de lege sus mentionat , text de lege invocat în hotarâre , de Comisia judeteana de fond funciar , pentru respingerea contestatiei petentei , instanta constata ca motivarea în drept a hotarârii nu este fondata si nu are legatura cu motivele invocate de petenta în contestatia formulata împotriva Hotarârii nr.160/10.01.2006 a Comisie locale de fond funciar Jurilovca.

Cu testamentul nr.2290 din 23 dec.1946 , petenta A.D. face dovada temeiniciei cererii sale privind reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de teren mai sus citata , întrucât în baza acestui testament, bunica sa paterna , lasa fiului sau , respectiv tatal petentei , V.S., o suprafata de 2000 mp , loc de vie , situat pe mereaua comunei Jurilovca.

De mentionat ca din suprafata de teren de 2000 mp , antecesorului petentei i-a fost reconstituita suprafata de 964 mp , în baza titlului de proprietate nr.93037 din 20.02.2004

De asemenea petenta a facut dovada ca tatal sau V.S. a depus mai multe cereri în baza legilor fondului funciar , anterioare Legii nr.247/2005 , pentru suprafata de teren de 2000 mp., cereri ce i-au fost rezolvate partial , doar pentru 964 mp , motiv pentru care , la rândul sau A.D., a formulat în baza Legii nr.247/2005 cerere pentru diferenta de suprafata de teren de 1036 mp .

Petenta a solicitat instantei ca Primaria Jurilovca – Comisia locala de fond funciar sa comunice daca în tarlaua 55 exista teren intravilan liber în limita suprafetei de 1063 , iar cu adresa nr.6050 din 03.12.2007 se comunica ca , în tarla 55 exista teren intravilan proprietatea comunei Jurilovca ( în prezent concesionat catre o societate comerciala ) dar acesta face obiectul litigiilor dintre Comisia locala de fond funciar si J.O. dosar nr.1000/179/2007 si C.I. dosar nr.978/179/2007 , dosare aflate pe rolul Judecatoriei Babadag.

Petenta prin avocat a depus la data de 09 ianuarie 2008 precizari la plângere în sensul ca suprafetele de teren revendicate în dosarele sus mentionate nu se suprapun cu suprafata de teren solicitata de catre ea , motiv pentru care instanta a solicitat Comisiei locale de fond funciar Jurilovca , sa precizeze care este suprafata de teren liber în tarlaua 55 .

Prin adresa nr.122/22.01.2008 Comisia locala de fond funciar Jurilovca , comunica instantei ca-si mentine punctul de vedere comunicat prin adresa nr.6050/2007 în sensul ca în tarla 55 nu exista teren liber ci doar teren proprietate privata a unor persoane fizice precum si teren proprietate privata a comunei.

În cauza a fost efectuata o expertiza tehnica, având ca obiective , individualizarea terenului cu vecinatati , situatia juridica a acestuia si daca este liber de sarcini.

Expertiza efectuata de expert M.R. a stabilit ca terenul în litigiu în suprafata de 1036 este amplasat în intravilanul comunei Jurilovca , în tarlaua 55 având ca vecinatati la N- str.Portului , pe o lungime de 12,0 ml; la Sud – proprietatea Z.C. ; la Est – Primaria Jurilovca si la Vest – proprietatea V.S. ‚ sediu SC”Piscicola”SA, ca terenul nu a fost retrocedat altor persoane , pe teren nu sunt amplasate nici un fel de constructii retele sau alte plantatii , ca terenul se afla în domeniul privat al Primariei comunei Jurilovca , iar în prezent acest teren este concesionat unei societati comerciale , conform declaratiei reprezentantului primariei comunei Jurilovca , agent agricol F.L. .

Comisia locala de fond funciar Jurilovca nu face referire în nici una din adresele sus mentionate ca terenul în speta este concesionat, mentioneaza doar ca în tarla 55 exista doar teren proprietate privata a unor persoane fizice , precum si teren proprietate privata a comunei , dar fara a dovedi sustinerile sale, ori , sustinerile acesteia neprobate nu au relevanta juridica.

La dosarul cauzei au fost depuse copii dupa schitele terenurilor revendicate în dosarele nr.1000/179/2007 si nr. 978/179/2007 si comparându-le cu schita din prezenta cauza , instanta constata ca terenurile solicitate a fi reconstituite în cele 3 dosare nu se suprapun , ele se învecineaza.

Fata de considerentele expuse mai sus si întreg probatoriul administrat în cauza , instanta constata ca plângerea petentei este întemeiata, ca aceasta a facut dovada dreptului de proprietate asupra terenului , a antecesorului sau V. S. si pe cale de consecinta , urmeaza a admite plângerea petentei.

Va dispune anularea Hotarârii nr. 160 din 10 ianuarie 2006 emisa de Comisia locala de fond funciar Jurilovca si Hotarârea nr.1531 din 7.09.2006 emisa de Comisia judeteana de fond funciar Tulcea si se va dispune reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 0,1036 ha teren arabil situat în intravilanul localitatii Jurilovca , jud.Tulcea , pe vechiul amplasament , asa cum a fost individualizat în raportul de expertiza M. R .

Etichete: