Top

Iesire din indiviziune

Dosar nr.1174/179/2009

Domeniu alocat : Succesiuni/mosteniri

Tip speta : sentinta civila

Data spetei : s.c. nr. 518/26.05.2010

Titlu: Iesire din indiviziune

Prin cererea adresata acestei instantei la data de 17.09.2009 si înregistrata la nr.1174/179/2009, reclamanta P.V. a chemat în judecata pe pârâtii G.D., S.L., T.N., C.I., si F.L., solicitând ca, pe cale de hotarâre judecatoreasca, sa se constatate ca de pe urma defunctului F.G., decedat la 2 mai 1977, au ramas ca mostenitori T.N., C.I., G.D., F.L., ca fiu al defunctului F.I., S.L. ca fiica a defunctului F.C. si reclamanta P.V., fiica lui F.N., sa se constatate ca de pe urma lui F.G. a ramas ca masa succesorala un imobil, casa de locuit si teren în suprafata de 2908,41 mp situate în intravilanul comunei Jurilovca, judetul Tulcea, sa se constate ca asupra masei de partaj partile au un drept de coproprietate în cote de câte 1/6 fiecare, sa se dispuna iesirea din indiviziune, iar în lotul ce urmeaza a-i fi atribuit ei sa se includa casa de locuit si o parte din terenul aferent, sa se constate ca are un drept de creanta reprezentând contravaloarea îmbunatatirilor aduse imobilului de catre tatal sau F.N., solicitând ca dreptul sau de creanta sa se impute masei de partaj prin obligarea pârâtilor, conform cotelor de proprietate detinute.

În motivarea actiunii, s-a sustinut ca de pe urma bunicului sau F.G., care a decedat la 2 mai 1977, în comuna Jurilovca, si a bunicii sale F.E., decedata în anul 1961, au ramas ca mostenitori: G.D., T.N., C.I., F.C. – care a decedat, având ca unic mostenitor pe S.L.-, F.I. – care, de asemenea, a murit, mostenitori fiind F.M. si F.L.(F.M. a decedat si ea, ramânând mostenitor pârât F.L.) si F.N., tatal sau, conform certificatului de mostenitor nr.132 din 10 august 1977 si nr. 33/1963 eliberate de Fostul Notariat de Stat Local Babadag, judetul Tulcea, fiecaruia dintre succesori revenindu-le o cota indiviza de câte 1/6.

S-a învederat ca dupa moartea bunicului sau F.G., tatal sau, F.N., a ramas în continuare singur în imobilul lasat mostenire pâna la data decesului, în 21.04.2009, ceilalti frati ai lui având fiecare alte imobile în comuna Jurilovca, iar, în perioada în care a locuit în imobilul în litigiu, tatal sau a adus urmatoarele îmbunatatiri: realizarea canalizarii pentru apa potabila în curte, gradina si în casa, darmarea anexelor vechi si nefunctionale, înlocuirea acoperisului cu tigla, construirea unei bai, cu doua anexe, înlocuirea majoritatii geamurilor si a usilor casei, cimentuirea fatadei si a partii laterale a casei, ridicarea a doua garduri din lemn în curtea casei, executarea unui gard din fier la casa si a unei poteci din beton în curte pâna la poarta.

Cum parintii sai au fost cei care au folosit imobilul si i-au adus îmbunatatiri, sporindu-i valoarea, reclamanta solicita ca în lotul ce urmeaza a-i fi atribuit sa se includa casa de locuit si o parte din terenul aferent.

Cererea nu a fost întemeiata în drept.

În sustinerea actiunii, s-a solicitat administrarea probei cu martori, cu interogatoriul pârâtilor si cu expertiza tehnica prin care sa se stabileasca valoarea imobilului în litigiu cu propuneri de lotizare.

La termenul de judecata din 21 octombrie 2009, avocatul reclamantei a depus la dosar, în copie, un set de înscrisuri, respectiv certificatul de mostenitor nr.132 din 10 august 1997 eliberat de fostul Notariat de Stat Local Babadag, judetul Tulcea, titlul de proprietate nr.102317 din 03.08.2009 al Comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Tulcea, certificatul de casatorie al reclamantei, certificatul suplimentar de mostenitor nr.203 din 27.09.2006 încheiat la B.N.P. Dorina Sfircea din Babadag, judetul Tulcea, la certificatul de mostenitor nr. 569/1992 eliberat de fostul Notariat de Stat Local Babadag, si la certificatul suplimentar de mostenitor nr.269/1997 eliberat de BNP Dorina Sfircea din Babadag, certificatul de deces al lui F.N. si acte de stare civila.

La data de 29.10.2009, pârâtii au formulat întâmpinare prin care au achiesat la cererea de sistare a starii de indiviziune cu privire la imobilul, casa de locuit si teren în suprafata de 2908,41 mp, situate în intravilanul comunei Jurilovca, str. Zorilor, judetul Tulcea, imobil ramas de pe urma defunctilor F.G. si F.E., autorii lor, solicitând ca imobilul, casa de locuit si parte din terenul aferent cu deschidere la strada de aproximativ 12 m sa-i fie atribuit în deplina proprietate reclamantei, iar aceasta sa le plateasca sulta aferenta cotei de câte 1/6 pentru fiecare pârât si conform valorii ce se va stabili prin expertiza, iar diferenta de teren aferenta casei de locuit cu deschidere la strada de aproximativ 16 m, respectiv gradina, sa le fie atribuit lor prin formarea unui singur lot, în asa fel încât delimitarea lotului lor de cel al reclamantei sa se faca prin gardul de lemn existent.

Cu privire la pretinsele îmbunatatiri, pârâtii au sustinut ca imobilul supus partajarii nu este prevazut cu canalizare, ci numai cu instalatie de apa potabila în curte si în casa, o astfel de instalatie neexistând în gradina, ca reclamanta nu a precizat în concret ce fel de anexe vechi si nefunctionabile au fost darmate si ce destinatie aveau acestea, considerând ca s-a ajuns în aceasta situatie, urmare a faptului ca nu au fost întretinute de reclamanta, fiind vina ei pentru ca au ajuns în stare de ruina.

De asemenea, pârâtii au învederat ca fostul acoperis al casei a fost înlocuit cu azbociment si nu cu tigla cum se sustine în actiune, iar pentru construirea baii, s-au ridicat doi pereti în interiorul constructiei existente, astfel încât nu poate fi vorba de construirea a doua anexe care sa aiba destinatia de baie, ca au fost schimbate la casa de locuit doar doua geamuri la dormitor si la bucatarie, si ca a fost cimentuita doar fatada casei, cea pozitionata la str. Zorilor, pe celelalte laturi imobilul nu a suferit nicio îmbunatatire, iar gardul despre care face vorbire reclamanta este din stinghii de lemn cu înaltimea de aproximativ 1,10 m, dar, întrucât acesta nu a fost întretinut, se afla într-o stare avansata de degradare, solicitând ca acest gard sa constituie linia de hotar între cele doua loturi ce se vor forma în urma partajarii datorita pozitiei acestuia.

S-a sustinut ca în fata casei si pe întreaga deschidere a imobilului, casa de locuit si teren, exista un gard care este construit jumatate din beton si jumatate din fier care, datorita faptului ca nu au fost întretinute, sunt, de asemenea, într-o avansata stare de degradare ca si trotuarul din beton din curtea casei.

Cu referire la taxele si utilitatile aferente imobilului, considera ca acestea trebuiau achitate de cei care au folosit imobilul.

În dovedire, pârâtii au depus, în copie, acte de stare civila, respectiv certificatele de deces ale lui F.C.si F.I., certificatele de nastere ale pârâtilor, certificatele de casatorie ale pârâtelor S.L., T.N. si C.I..

Având în vedere dispozitiile Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru, instanta a pus în vedere reclamantei sa timbreze actiunea cu taxa de timbru în cuantum de 3% din masa partajabila pentru constatarea masei succesorale, 50 lei/mostenitor pentru constatarea calitatii de mostenitor si 3% pentru partajul judiciar, conform art.3 lit.c din Legea nr.146/1997, sens în care s-a achitat taxa de timbru în valoare de 600 lei.

Solutionând cererea, pe baza evaluarii judiciare a materialului probator administrat în cauza, instanta retine urmatoarele:

Prin certificatul de mostenitor nr.132 din 10 august 1977 emis de fostul Notariat de Stat Local Babadag, s-a constatat ca de pe urma defunctului F.G., decedat la data de 02 mai 1977, au ramas ca mostenitori legali G.D., în calitate de fiu, caruia i-a revenit o cota legala de 1/6 în baza art.669 Cod civil, F.C., în calitate de fiu, caruia i-a revenit o cota legala de 1/6 în baza art.669 cod civil, F.I., T.N., C.I., F.N., carora, în calitate de fii si fiice, le revine o cota de 1/6 fiecare în baza art.669 Cod civil.

S-a retinut ca masa succesorala se compune din cota indiviza de 5/8 din imobilul în litigiu format dintr-o locuinta construita din chirpici, acoperita cu stuf, formata în totalitate din cinci camere locuibile, camara, grajd si 250 mp teren curte, imobil situat în comuna Jurilovca, judetul Tulcea, defunctul F.G. dobândind terenul prin cumparare, casa fiind construita prin contributie egala cu sotia sa F.E., dupa moartea careia F.G. a dobândit cota de 1/8, conform certificatului de mostenitor nr.33 din 1963 eliberat de Fostul Notariatul de Stat Local Babadag, iar cealalta cota de 3/8 din casa si din teren este proprietatea indiviza a copiilor defunctului în cote de 1/16 fiecare.

Dreptul de proprietate asupra terenului situat în intravilanul localitatii Jurilovca supus partajarii în suprafata de 2908,41 mp a fost dobândit în temeiul titlului de proprietate nr.102317 din 03.08.2009 emis de Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Tulcea pe numele lui F.N., F.C., T.N., C.I., G.D. si F.L..

Ca atare, stabilindu-se masa succesorala, mostenitorii si cotele în procedura succesorala, în speta, se deduce necesitatea partajului judiciar, respectiv a încetarii starii de indiviziune.

Pentru a se hotarî asupra sistarii starii de indiviziune, în cauza s-a dispus încuviintarea si administrarea probei cu martori, respectiv A.A. si Z.O., si expertiza tehnica judiciara având ca obiective: stabilirea valorii de circulatie a imobilului, casa de locuit si teren aferent, propuneri de lotizare prin formarea a doua loturi, conform întelegerii partilor, si evaluarea îmbunatatirilor aduse imobilului de parintii reclamantei, probe propuse de reclamanta, pârâtii nesolicitând probe în aparare.

Din declaratiile celor doi martori propusi de reclamanta, instanta retine ca, dupa decesul lui F.G., în imobilul supus partajarii a locuit tatal reclamantei F.N., acesta aducând imobilului în litigiu o serie de îmbunatatiri: a înlocuit acoperisul existent care era din stuf cu azbociment, a realizat canalizare pentru apa potabila în curte si în casa, a tencuit partial casa de locuit, respectiv fatada casei si pe partile laterale, a facut o poteca din beton în curte, a construit o baie si un gard pe fundatie de beton si cu grilaj din fier, gardul existent fiind din scândura, a înlocuit geamuri si usi, acestea fiind în numar de câte doua fiecare, conform declaratiei martorei A.A., cealalta martora neputând preciza numarul acestora, a darmat anexele existente întrucât erau vechi si a fost edificata o anexa ce reprezinta în fapt o magazie, precum si a racordat imobilul la energie electrica.

Întrucât raportul de expertiza tehnica întocmit initial de catre expertul M.R. a continut variante de lotizare incluzându-o si pe pârâta T.N. care a decedat în cursul procesului de judecata, s-a dispus completarea raportului de expertiza tehnica, urmând a se calcula eventualele sulte în raport de actualele cote din imobilul detinut de parti, având în vedere ca succesorii pârâtei T.N. sunt celelalte parti în litigiu, cota aferenta de 1/6 din imobil apartinând acestei defuncte revenind în parti egale reclamantei si celorlalti pârâti, defuncta T.N. neavând descendenti.

Raportul de expertiza tehnica întocmit de expert tehnic judiciar M.R., intitulat “completare” a concluzionat ca imobilul, casa de locuit si teren aferent, are o valoare de circulatie de 61.420,609 lei, iar îmbunatatirile aduse imobilului în litigiu de catre parintii reclamantei sunt în cuantum de 23.537 lei.

S-au formulat propuneri de lotizare, formându-se doua loturi, conform învoielii partilor cu privire la atribuirea în indiviziune, din care un lot pentru reclamanta P.V., compus din casa de locuit si anexe, precum si teren în suprafata de 484,24 mp, lot în valoare de 31.724,527 lei, si un lot separat pentru pârâti, format din teren în suprafata de 2.424,17 mp, în valoare de 29.696,082 lei.

De asemenea a fost calculata si sulta datorata de reclamanta pârâtilor, care este în valoare de 13.636,185 lei.

Partile nu au formulat obiectiuni la raportul de expertiza tehnica judiciara întocmit în cauza.

Astfel, se retine ca masa supusa sistarii starii de indiviziune se compune din bunurile sus mentionate, retinând ca valoarea de circulatie a imobilului, casa de locuit si teren aferent în suprafata de 2908,41 mp, este cea statuata în raportul de expertiza intitulat “completare”, raport ce poate capata forta probanta în cauza, nefiind contestat de catre parti.

Raportat la dispozitiile art.728 cod civil, se apreciaza întemeiata cererea reclamantei de a obtine, pe cale de hotarâre judecatoreasca, sistarea starii de indiviziune, în cauza fiind întrunite conditiile pentru a se dispune sistarea starii de indiviziune.

Raportat la regula partajului instituita în art.741 Cod civil care consacra legislativ ca instanta, alcatuind loturile, trebuie sa împarta bunurile în asa fel încât între loturile formate sa se realizeze o dubla egalitate, în natura si în valoare, având în vedere si învoiala partilor cu privire la atribuirea imobilului în litigiu, instanta va da efect modalitatii de sistare concretizata în expertiza tehnica judiciara întocmita în cauza.

Retinând admisibilitatea cererii, instanta va constata ca de pe urma defunctului F.G., decedat la 2 mai 1977, a ramas o masa succesorala compusa din imobil – casa de locuit si teren în suprafata de 2.908,41 mp, situat în intravilanul comunei Jurilovca, str. Zorilor, nr.42, judetul Tulcea, în tarlaua 8, parcelele 270, 271. 272, 273, având urmatoarele vecinatati: la Nord – Consiliul Local Jurilovca, la Sud – str. Zorilor, la Est – A.N., la Vest – L.R.V., N.I., S.I., imobil în valoare de 61.420,609 lei.

Va constata ca de pe urma defunctului F.G. au ramas ca mostenitori reclamanta P.V. si pârâtii G.D., S.L., C.I. si F.L. cu o cota legala de 1/5 fiecare.

Va constata ca valoarea îmbunatatirilor aduse imobilului de catre tatal reclamantei P.V. este de 23.537 lei din valoarea de circulatie totala a imobilului.

Va dispune iesirea din indiviziune a partilor conform expertizei tehnice întocmita de expert Morfi Rozalia.

Ca efect al sistarii starii de indiviziune, se va atribui reclamantei P.V. lotul nr.I compus din casa de locuit si anexe, precum si teren în suprafata de 484,24 mp, lot în valoare de 31.724,527 lei, lot individualizat în raportul de expertiza tehnica întocmit de expert Morfi Rozalia si planul anexa la raport, parte integranta la prezenta hotarâre.

Se va atribui pârâtilor G.D., S.L., C.I. si F.L.lotul nr.II compus din teren în suprafata de 2.424,17 mp, în valoare de 29.696,082 lei ron, lot individualizat în raportul de expertiza si planul anexa, parte integranta la prezenta hotarâre.

Pentru egalizarea valorica a loturilor, va obliga pe reclamanta P.V. la 13.636,185 lei ron cu titlu de sulta catre pârâti.

În baza art.274 – 276 Cod procedura civila, va obliga pârâtii la câte 599 lei cu titlu de cheltuieli de judecata catre reclamanta P.V., reprezentând cheltuieli determinate de plata taxei judiciare de timbru, onorariu expert si avocat.

Tags: