Top

SUCCESIUNE – DEZBATERE SUCCESORALĂ SUCCESIVĂ, IEŞIRE DIN INDIVIZIUNE

Pe rol solutionarea cauzei civile având ca obiect ,,dezbatere succesorala succesiva si iesire indiviziune”, actiune formulata de reclamanta C. G., împotriva pârâtilor L. I., I. V., L. P., L. C. M. si L. A. M.

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile, reclamantul, fiind reprezentat de dl. av. G. P.,

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de grefier, dupa care:

Aparatorul reclamantei învedereaza ca nu mai are alte cereri de formulat si probe de administrat si solicita judecarea cauzei pe fond.

Instanta, nemaifiind alte cereri de formulat si probe de administrat, considera cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pentru sustineri pe fondul cauzei.

Aparatorul reclamantei, având cuvântul pe fondul cauzei, solicita admiterea actiunii, sa se statueze asupra celor doua mosteniri subsecvente si sa se constate ca masa succesorala ramasa este cea indicata în actiunea introductiva, iar unica mostenitoare a acestor defuncti este reclamanta, careia îi revine întreaga masa succesorala; fara cheltuieli de judecata.

I N S T A N T A

Deliberând asupra actiunii civile de fata.

Prin actiunea formulata la data de 09.01.2009 reclamanta C. G., a chemat în judecata pe pârâtii L. I., I. V., L. P., L. C. M. si L. A. M.

Reclamanta a solicitat instantei ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se:

-constate deschisa succesiunile defunctilor L. A., cunoscut si cu numele de I. A., si L. F., mostenitorii acestor defuncti, calitatea lor si cotele ce se cuvin acestora din masele succesorale lasate de defuncti;

-puna capat starii de indiviziune, în care se afla partile asupra maselor succesorale lasate de acesti defuncti;

-fie compensate cheltuielile de judecata ce vor fi efectuate de parti.

În motivarea actiunii reclamanta a aratat ca la data de 19.12.1994 a decedat defunctul L. A., cunoscut si cu numele de I. A., defunct care a lasat ca mostenitor pe defuncta L. F. în calitate de sotie supravietuitoare, postdecedata, care culege o cota ideala care culege o cota ideala de 5/20 din masa succesorala lasata de sotul sau, precum si pe L. I., L. M., fii postdecedati, L. I., în calitatae de fiu, I. V. si C. G., în calitate de fiice, fiecare dintre descendentii de gradul I culegând câte o cota ideala de 3/20 din masa succesorala lasata de tatal lor.

Masa succesorala lasata de defunctul L. A., cunoscut si sub numele de I. A., se compune din:

-terenul intravilan în suprafata de 1475 m.p., si cota ideala de ˝ din dreptul de proprietate relativ la imobilul locuinta amplasata pe acest teren, edificata din chirpici, acoperita cu tigla, formata din patru camere, dependinte si anexe gospodaresti, cealalta cota ideala de ˝ din locuinta apartinând defunctei L. F. în calitate de sotie supravietuitoare, în temeiul art. 30 din C.fam.;

-terenul în suprafata de 3 ha. si 2725 m.p.;

La data de 01.04.2001 a decedat defuncta L. F., defuncta care a lasat ca mostenitori pe reclamanta C. G., pârâtul L. I. si pârâta I. V., toti în calitate de descendenti de gradul I, precum si pe L. C.-M., si L. A.-M., în calitatae de nepoate de fiu predecedat, respectiv L. M., si pe L. I. în calitate de fiu post decedat.

Mostenitorii defunctei L. F. care sunt descendenti de gradul I, respectiv C. G., L. I., I.V. si L. P., culeg fiecare câte o cota ideala de 1/5 din masa succesoreala lasata de aceasta defuncta, iar mostenitorii care sunt descendenti de gradul II, respectiv L. C.-M., si L. A.-M., culeg împreuna o cota ideala de 1/5 din aceeasi masa succesorala.

Masa succesorala lasata de defuncta L. F. se compune din cota ideala de 5/8 din locuinta indicata ca facând parte din masa succesorala lasata de defunctul L. A., cunoscut si sub numele de I. A., precum cota ideala de Ľ din terenurile indicate ca facând parte din masa succesorala lasata de defunctul mai sus aratat.

Referitor la defunctul L. I., reclamanta a aratat ca acesta este decedat si are ca unic mostenitopr pe pârâtul L. P..

Urmare a acestei situatii de fapt si de drept partile din cauza de fata se gasesc în stare de indiviziune asupra averii succesorale lasate de defunctii L. A., cunoscut si sub numele de I. A., si L. F.

In drept actiunea a fost întemeiata pe dispozitiile art. 650-652, 659, 664-668, 669, 689, 728, 741 si 742 din C.civ., ale art. 1 lit. a din Legea nr. 319/1944 si ale art.6731 si urmatoarele din C.pr. civ..

Pentru dovada actiunii reclamanta a solicitat administrarea probei cu înscrisuri, expertize tehnice topografica si imobiliara, precum si depozitii de martori.

La cererea de chemare în judecata reclamanta a atasat în copie:

-sesizari pentru deschiderea procedurii succesorale din care rezulta ca mostenitorii defunctului L. A., cunoscut si sub numele de I. A., si ai defunctei L. F., sunt cei aratati în cererea de chemare în judecata de fata;

-Titlul de proprietate din care rezulta ca s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenului în suprafata de 3 ha. si 4200 m.p.

-declaratie autentificata, prin care cetatenii U. D. si C. D., confirma faptul ca defunctul L. A. a fost cunoscut si sub numele de I. A.;

-adeverinta, prin care se confirma ca defunctii în cauza sunt înscrisi cu bunurile indicate în cererea de chemare în judecata în evidentele acestei primarii;

-certificate de stare civila la parti si la defunctii în cauza.

Pârâtii nu au formulat întâmpinare si nici nu au solicitat administrarea de probe în aparare, dar aflându-se în sedinta publica au declarat toti ca ei sunt straini de succesiunile defunctilor L. A., cunoscut si sub numele de I. A., si L. F.

Examinând probele administrate în cauza, instanta constata urmatoarea situatie de fapt:

La data de 19.12.1994 a decedat defunctul L. A., cunoscut si cu numele de I. A., defunct care a lasat ca mostenitor pe defuncta L. F. în calitate de sotie supravietuitoare, postdecedata, care culege o cota ideala care culege o cota ideala de Ľ din masa succesorala lasata de sotul sau, precum si pe reclamanta C. G., în calitate de fiica, care culege câte o cota ideala de ľ din masa succesorala lasata de tatal sau.

Masa succesorala lasata de defunctul L. A., cunoscut si sub numele de I. A, se compune din:

-terenul intravilan în suprafata de 1475 m.p., si cota ideala de ˝ din dreptul de proprietate relativ la imobilul locuinta amplasata pe acest teren, edificata din chirpici, acoperita cu tigla, formata din patru camere, dependinte si anexe gospodaresti, cealalta cota ideala de ˝ din locuinta apartinând defunctei L. F. în calitate de sotie supravietuitoare, în temeiul art. 30 din C.fam.;

-terenul în suprafata de 3 ha. si 2725 m.p.

La data de 01.04.2001 a decedat defuncta L. F., defuncta care a lasat ca mostenitor pe reclamanta C. G., în calitatae de descendent de gradul I, care culege întrega masa sucesorala lasata de mama sa.

Masa succesorala lasata de defuncta L. F. se compune din cota ideala de 5/8 din locuinta indicata ca facând parte din masa succesorala lasata de defunctul L. A., cunoscut si sub numele de I. A., precum cota ideala de Ľ din terenurile indicate ca facând parte din masa succesorala lasata de defunctul mai sus aratat.

Urmare a acestei situatii de fapt si de drept reclamanta C. G. este unica mostenitoare a defunctilor L. A., cunoscut si sub numele de I. A., si L. F., precum si proprietara exclusiva asupra bunurilor care alcatuiesc masele succesorale lasate de L. A., cunoscut si sub numele de I. A., si L. F., astfel ca instanta urmeaza sa constate aceasta situatie de fapt si de drept.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite actiunea formulata de reclamanta C. G., împotriva pârâtilor L. I., I. V., L. P., L. C. M. si L. A. M.

Constata ca la data de 19.12.1994 s-a deschis succesiunea defunctului L. A., cunoscut si cu numele de I. A., ca urmare a decesului acestui defunct.

Constata ca mostenitorii defunctului L. A., cunoscut si cu numele de I. A., sunt L. F. în calitate de sotie supravietuitoare, postdecedata, care culege o cota ideala de Ľ din masa succesorala lasata de sotul sau, precum si reclamanta C. G., în calitate de fiica, care culege o cota ideala de ľ din masa succesorala lasata de tatal sau.

Constata ca masa succesorala lasata de defunctul L. A., cunoscut si sub numele de I. A., se compune din:

-terenul intravilan în suprafata de 1475 m.p., si cota ideala de ˝ din dreptul de proprietate relativ la imobilul locuinta amplasata pe acest teren, edificata din chirpici, acoperita cu tigla, formata din patru camere, dependinte si anexe gospodaresti, cealalta cota ideala de ˝ din locuinta apartinând lui L. F. în calitate de sotie supravietuitoare, în temeiul art. 30 din C.fam.;

-terenul în suprafata de 3 ha. si 4200 m.p.

Constata ca la data de 01.04.2001 s-a deschis succesiunea defunctei L. F., ca urmare a decesului acestei defuncte.

Constata ca reclamanta C. G. este unica mostenitoare a defunctei Lascu Fanica în calitate de fiica, si culege întreaga masa succesorala lasata de defuncta L. F.

Constata ca masa succesorala lasata de defunctul L. F. se compune din:

-cota ideala de 5/8 din dreptul de proprietate relativ la imobilul locuinta, edificata din chirpici, acoperita cu tigla, formata din patru camere, dependinte si anexe gospodaresti, amplasata pe terenul intravilan în suprafata de 1475 m.p.,

-cota ideala de Ľ din dreptul de proprietaterelativ la terenul în suprafata de 3 ha. si 4200 m.p.

Constata ca sunt straini prin neacceptare L. I., L. I., I. V., L. M., în calitate de fii si fiica, precum si L. A.-M. si L. C.-M. în calitatae de nepoate de fiu, de succesiunile defunctilor L. A., cunoscut si cu numele de I. A.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Etichete: