Top

Soluţionarea cauzei civile având ca obiect „plângere contravenţională, cerere de chemare în garanţie”

SENTINŢA CIVILĂ 3

Dosar nr. 1690/249/2009

SENTINŢA CIVILĂ NR.1109 din data de 15.12.2009

Pe rol, soluţionarea cauzei civile având ca obiect „plângere contravenţională, cerere de chemare în garanţie”, plângere formulată de petenta SC. R.L. R. IFN.SA, împotriva procesului verbal de contravenţie seria CC nr. 4522586 din 09.11.2009, întocmit de I.G.P.R. – S. P. A., B.- A2.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au lipsit părţile şi chematul în garanţie SC „Z.S. SRL.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de grefier, după care:

Instanţa ia act că s-a solicitat de către creditoare judecarea cauzei în lipsă, conform art. 242 Cod proc.civ.

Instanţa consideră cauza în stare de judecată şi o reţine spre soluţionare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând asupra acţiunii civile de faţă:

La data de 02.12.2009 s-a înregistrat pe rolul acestei instanţe sub nr. 1690/249 plângerea contravenţională formulată de petenta SC. R.L. R.IFN.SA , împotriva procesului verbal de contravenţie seria CC nr. 4522586 din 09.11.2009, întocmit de I.G.P.R. – S.P. A., B.- A2, solicitând anularea procesului-verbal.

În motivarea plângerii, petenta în primul rând invocă lipsa calităţii de contravenient, întrucât răspunderea contravenţională este personală, societatea este persoană juridică cu activitate unică de creditare şi nu poate fi sancţionată pentru fapte şi atitudini ce aparţin unei alte persoane.

Pe fond se arată că autovehiculul înmatriculat cu nr… (ce figurează în cuprinsul procesului verbal de contravenţie nr.4522586 din 09.11.2009) a fost contractat şi utilizat în regim de leasing de către SC Z.S.SRL,

Agentul constatator a întocmit procesul verbal direct pe numele petentei deşi amenda nu trebuia să fie aplicată direct acesteia, ci societăţii utilizatoare, ale cărei date de identificare apăreau în cuprinsul Certificatului de înmatriculare.

Fiind vorba de un autovehicul în leasing agentul constatator a continuat o practică mai veche de sancţionare şi nu a socotit să aplice legea la zi, cu modificările survenite, respectiv art.7 din OG 15/2002 „responsabilitatea achitării tarifului de utilizare în ceea ce priveşte tipul şi valabilitatea rovinietei revine în exclusivitate, în cazul utilizatorilor români, deţinătorilor menţionaţi în certificatul de înmatriculare, iar în cazul utilizatorilor străini, acestora revine în exclusivitate conducătorului auto al vehiculului”.

În temeiul art. 60-63 Cod proc. civ. petenta a formulat cerere de chemare în garanţie a SC „Z.S. SRL , pentru ca în situaţia în care se va respinge plângerea contravenţională să se dispună obligarea chematei în garanţie la suportarea amenzii aplicate precum şi a cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii de chemare în garanţie se arată că SC Z. S. SRL, în calitate de utilizator al autoturismului cu nr. de înmatriculare nr….achiziţionat în baza Contractului de leasing nr. …încheiat cu petenta, avea obligaţia legală de a achita contravaloarea taxei de utilizare a reţelei de drumuri naţionale, ceea ce nu a efectuat însă, generând confuzie cu privire la identificarea utilizatorului.

Faşă de aceste considerente invocate mai sus, solicită admiterea prezentei cereri de chemare în garanţie a SC Z.S.SRL, cu consecinţa obligării acesteia la suportarea contravalorii amenzii aplicare, precum şi a cheltuielilor de judecată, constând în onorariu de avocat, pentru situaţia în care se va considera procesul verbal valabil încheiat.

Plângerea a fost întemeiată în drept pe dispoziţiile OG 2/2001 şi art. 60-63 C.pr.civ.

În dovedirea plângerii s-a solicitat proba cu înscrisuri.

În temeiul art.242 alin.2 C.pr.civ. s-a solicitat judecarea cauzei în lipsă.

Potrivit dispoziţiilor art. 36 din O.G. nr. 2/2001, plângerea este scutită de taxă de timbru şi implicit de timbru judiciar.

Alăturat plângerii s-au ataşat în copie: procesul verbal contravenţie seria CC nr. 4522586 din 09.11.2009, Contractul de leasing financiar nr… încheiat între petentă şi SC Z. S. SRL, carte de identitate şi certificat de înmatriculare pentru auto Dacia Logan, sentinţa civilă nr. 1283/21.10.2009, pronunţată de Judecătoria Rîmnicu Sărat, judeţul Buzău, factura fiscală privind c/val. contract asistenţă juridică.

Legal citat cu această menţiune, intimatul a formulat întâmpinare prin care a achiesat la pretenţiile petentei şi a invocat dispoziţiile art. 275 Cod proc.civ.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data de 09.11.2009 un agent constatator din cadrul intimatului a întocmit procesul-verbal de contravenţie seria CC nr. 4522586 prin care i-a aplicat petentei SC. R.L. R. IFN.SA sancţiunea amenzii contravenţionale în cuantum de 1500 lei pentru că la dat de 09.11.2009 ora 1535, pe A2 la km 65, auto Dacia Logan cu nr. de înmatriculare ..condusă de C.D. nu a deţinut rovinietă valabilă, sancţiune prevăzută şi pedepsită de art.8 alin.1, 2 din OG 15/2002.

Prin contractul de leasing financiar nr. … s-a prevăzut obligaţia utilizatorului de a-şi asuma pentru întreaga perioadă a contractului totalitatea obligaţiilor care decurg din folosirea bunului, ceea ce include obligaţia de a achita taxa de utilizare a infrastructurii rutiere, ceea ce utilizatorul nu a îndeplinit.

Faptul că utilizatorul nu şi-a îndeplinit obligaţia legală de a achita taxa de drum nu face să se nască responsabilitatea petentei pentru aceasta, răspunderea în materie contravenţională fiind personală.

Astfel, conform art.7 din OG 15/2002 „responsabilitatea achitării tarifului de utilizare în ceea ce priveşte tipul şi valabilitatea rovinietei revine în exclusivitate, în cazul utilizatorilor români, deţinătorilor menţionaţi în certificatul de înmatriculare, iar în cazul utilizatorilor străini, acestora revine în exclusivitate conducătorului auto al vehiculului”.

Ordonanţa defineşte clar la art.1 lit. b noţiunea de utilizatori „persoane fizice sau juridice care deţin vehicule înmatriculate în România, denumite în continuare utilizatori români, sau care deţin vehicule înmatriculate în alte state, denumite în continuare utilizatori străini” Din punct de vedere juridic, deţinător poate fi orice persoană care se comportă ca proprietar, ca şi chiriaş sau pur şi simplu ca şi detentor precar.

Un alt text legal, OUG 195/2002, modificată prin Legea 6/2007 privind circulaţia pe drumurile publice, prevede la art.15 că „la cererea scrisă a proprietarului unui vehicul, în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare se poate înscriere şi o altă persoană decât proprietarul, specificându-se calitatea în care acesta poate utiliza vehiculul, în virtutea unui drept legal. In cazul în care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, este obligatorie menţionarea în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare şi a datelor de identificare ale deţinătorului mandatat.”

Aceeaşi lege defineşte la art. 6 pct. 34 noţiunea de deţinător mandatat– persoana fizică sau juridică care foloseşte un autovehicul în baza unui contract de leasing sau contract de închiriere.

Art.1 din OG 2/2001 stabileşte că reprezintă contravenţie „fapta săvârşită cu vinovăţie, stabilită şi sancţionată prin lege, ordonanţă, prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, a consiliului judeţean ori a Consiliului General al Municipiului Bucureşti”.

Având în vedere contractul de leasing şi prevederile legale menţionate mai sus, instanţa apreciază că nu se poate reţine vinovăţia petentei, întrucât aceasta nu foloseşte autovehiculul Dacia Logan cu nr. de înmatriculare…, deţinătorul mandat/utlizatorul, fiind SC Z. S. SRL.

Faţă de cele arătate mai sus instanţa urmează a admite plângerea contravenţională şi întrucât calitatea de contravenient nu o are petenta ci eventual Z.S. SRL, instanţa va respinge cererea de chemare în garanţie formulată ca nefondată, întrucât prin admiterea plângerii petenta nu a căzut în pretenţii.

Art. 275 Cod proc.civ. arată că pârâtul care a recunoscut la prima zi de înfăţişare pretenţiile reclamantului nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecată, afară numai dacă a fost pus în întârziere înainte de chemarea în judecată.

Cum prin întâmpinarea depusă intimata a achiesat la pretenţiile petentei înainte de prima zi de înfăţişare, urmează a admite cererea acesteia de a nu o obliga la cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite plângerea formulată de petenta S.C. „R. L. R.I.F.N., împotriva procesului verbal de contravenţie seria CC nr. 4522586 din 09.11.2009, întocmit de I.G.P.R. – S. P. A., B – A2.

Anulează procesul-verbal de contravenţie seria CC nr. 4522586 din 09.11.2009, întocmit de I.G.P.R. – S. P. A., B.- A2.

Respinge cererea de chemare în garanţie formulată de S.C. „R. L. R.IFN. SA în contradictoriu cu SC Z. S. SRL.

Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 15.12.2009.

PREŞEDINTE GREFIER

(La data de 22.02.2010 a declarat recurs contestatoarea, sentinţa rămânând irevocabilă prin Decizia civilă nr. 270/R/23.03.2010 fiind respins recursul de către Tribunalul Călăraşi, dosarul fiind înaintat la instanţă în data de 20.05.2010)

Etichete: