Top

Anulare act administrativ Lg. 9/1998

Pe rol judecarea acţiunii contencios administrativ formulată de contestatoarele PĂTRAŞCU MARIA, COSTACHE PETRA, NĂSTASE NICULINA, BĂRBULESCU ELENA, MARIN GEORGETA, REGEA FLORICA şi DUMITRU AURORA împotriva intimatei AUTORITATEA NAŢIONALĂ PT RESTITUIREA PROPRIETĂŢILOR – SERVICIUL PT LG. 9/98, având ca obiect anulare act administrativ Lg. 9/1998.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică părţile nu s-au prezentat.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează instanţei faptul că prin cererea depusă la dosarul cauzei contestatoarele au solicitat judecarea cauzei în lipsă.

Instanţa apreciază cauza în stare de soluţionare şi rămâne în pronunţare pe cererea formulată.

INSTANŢA

Asupra acţiunii contencios administrativ:

Prin cererea introdusă la această instanţă la data de 2.10.2008 şi înregistrată sub nr. 1918/116/2008 nr. în format vechi 2485/C/2008, contestatoarele Pătraşcu Maria cu domiciliul în Olteniţa str. Călăraşi nr. 19 B jud. Călăraşi, Costache Petra cu domiciliul în Olteniţa str. Barierei nr. 15 jud. Călăraşi, Năstase Niculina, cu domiciliul în Olteniţa str. Aurel Vlaicu nr. 10 jud. Călăraşi, Bărbulescu Elena, str. Argeşului nr. 198 jud. Călăraşi, Marin Georgeta cu domiciliul în Olteniţa str. C.I.Alimănăşteanu nr. 55 bl. D1, sc.A, 1t2, ap.10 jud. Călăraşi, Dumitru Aurora cu domiciliul în Olteniţa str. Argeşului nr. 15 jud. Călăraşi şi Regea Florica, cu domiciliul în str. Pescarilor bl. P.16 sc.A, ap.10 jud. Călăraşi au formulat contestaţie împotriva deciziei nr. 1392/12.08.2008 emisă de intimata pârâtă Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor – Serviciul pentru aplicarea Lg. 9/1998 cu sediul în str. Floreasca nr. 202 prin care au solicitat anularea susmenţionatei decizii şi invalidarea hotărârii nr. 27/14.07.2008 emisă de Comisia Judeţeană Călăraşi pentru aplicarea Lg. 9/1998.

In motivarea contestaţiei se arată de contestatoare că prin hotărârea nr. 27/14.07.2008 emisă de Comisia Judeţeană Călăraşi pentru aplicarea Lg. 9/1998 s-a respins cererea formulată de contestatoare în baza Lg. 9/1998 pentru acordarea de despăgubiri cuvenite pentru bunurile abandonate pe teritoriul statului bulgar de autorul defunct Nicolae Stan Bolboacă.

Prin decizia nr. 1392/12.08.2008 emisă de intimata pârâtă ANRP s-a respins contestaţia împotriva hotărârii nr. 27/14.07.2008 emisă de Comisia judeţeană pentru aplicarea Lg. 9/1998 cu motivaţia că în dosar nu există acte doveditoare care să ateste existenţa bunurilor imobile abandonate de autorul Niculae Stan Bolboacă în mediul urban în oraşul Turtucaia, jud. Durostor.

Decizia contestată este nelegală deoarece contestatoarele au depus la dosar înscrisuri de la Arhivele Naţionale din care rezultă averea abandonată de autorul defunct pe teritoriul statului bulgar, respectiv „Declaraţia şi Situaţia de avere imobiliară rurală a locuitorului Niculae Stan Bolboacă” şi Tabel nominal cu locuitorii de origine română din oraşul Turucaia care urmează a evacua teritoriul şi de averea imobiliară ce posedă, extras copie după Fond Comisia mixtă româno-bulgară pentru schimbul de populaţie, 1940, jud. Durostor şi în care autorul defunct figurează cu o clădire, teren arabil şi vie.

Primăria Turtucaia prin adeverinţa emisă confirmă că în planul cadastral pentru perioada 1943 – 1976 există o proprietate care are o suprafaţă de 151 mp şi o clădire cu o suprafaţă de 65 mp.

Din adeverinţă reiese şi faptul că proprietarul a fost deportat în România.

Astfel, intimata pârâtă ANRP are obligaţia să analizeze înscrisurile depuse şi să stabilească compensaţiile pentru bunurile cuprinse în înscrisurile eliberate de Arhivele Naţionale.

In drept, s-au invocat dispoziţiile art. 5 din Lg. nr. 9/1998 şi dispoz. leg. 9/1998 şi ale Normelor metodologice aprobate prin H.G. nr. 753/98.

Contestatoarele au depus la dosar în copie următoarele înscrisuri: Declaraţie şi Situaţie de avere imobilă rurală, Tabel nominal cu locuitorii de origine română din oraşul Turtucaia, extras copie după Fond Comise mixtă româno-bulgară pentru schimbul de populaţie, copie chitanţă avans act de vânzare cumpărare, actele emise de Primăria Turtucaia, decizia nr. 1392/12.08.2008, emisă de ANRP – lg. 9/1998, copie contestaţie 752928/12.08.2008.

In termen legal, intimata pârâtă ANRP a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei ca neîntemeiată având în vedere faptul că la dosar nu există acte doveditoare care să ateste existenţa bunurilor imobile abandonate de autorul Niculae Stan Bolboacă în mediul urban în oraşul Turtucaia jud. Durostor.

Astfel, autorul Niculae Stan Bolboacă nu figurează în tabelele eliberate de MAE şi verificate de Comisia mixtă româno-bulgară pentru oraşul Turtucaia, aspect susţinut şi de M.A.E. – Oficiul Arhive Diplomatice prin adresele nr. M-3/391/2008 şi M.3(310/2008.

Intrucât autorul defunctului a beneficiat de prevederile art. 5 din Tratatul din 1940, Situaţia mixtă Româno-Bulgară şi Contractul de vânzare cumpărare din 1935 menţionate în contestaţie nu constituie acte doveditoare cu privire la acordarea despăgubirilor pentru proprietăţile din mediul urban.

In drept s-au invocat dispoziţiile art. 115-118 Cod pr.civilă, Lg. 9/1998, HG 1277/2007, OG. Nr. 94/2004

A solicitat judecarea cauzei în lipsă conform dispoziţiilor art. 242 (2) Cod pr.civilă.

La solicitarea instanţei, intimata a depus la dosar cu adresa nr. 14437/07.11.2008 documentaţia care a stat la baza emiterii deciziei contestate.

Analizând actele şi lucrările dosarului în raport de probele administrate în cauză şi de susţinerile părţilor, tribunalul constată neîntemeiată contestaţia pentru următoarele considerente:

Prin hotărârea nr. 27/14.07.2008 emisă de Comisia Judeţeană Călăraşi pentru aplicarea Lg. 9/1998 s-a respins cererea formulată de contestatoare în baza Lg. 9/1998 pentru acordarea de compensaţii băneşti pentru bunurile abandonate de autorul defunct Nicolae Stan Bolboca pe teritoriul statului bulgar.

Prin decizia nr. 1392/12.08.2008 emisă de intimata pârâtă ANRP s-a respins contestaţia împotriva hotărârii nr. 27/14.07.2008 emisă de Comisia Judeţeană Călăraşi pentru aplicarea Lg. 9/1998 cu motivaţia că în dosar nu există acte doveditoare care să ateste existenta bunurilor imobile abandonate de autorul Niculae Stan Bolbocă în mediul urban în oraşul Turtucaia jud. Durostor.

Sub acest aspect, decizia emisă de intimata pârâtă ANRP este legală şi temeinică deoarece la dosar nu există acte doveditoare specifice, care să ateste bunurile abandonate de autorul contestatoarelor în Bulgaria, verificate şi semnate de Comisa mixtă Româno-Bulgară instituită în mai 1949.

Situaţia mixtă Româno-Bulgară care datează din anul 1940 şi Contractul de vânzare cumpărare din 1935 menţionate în contestaţie nu constituie acte doveditoare cu privire la acordarea despăgubirilor pentru proprietăţile din mediul urban, întrucât autorul defunct a beneficiat de prevederile art. V din Tratatul din 1940, fiind liber să dispună de proprietăţile sale, o perioadă de 18 luni. Ulterior, această perioadă a fost prelungită până la data încheierii D nr. 513/1953 prin care se definitiva situaţia juridică a imobilelor din mediul urban care nu fuseseră înstrăinate de proprietarii lor şi care au făcut dovada existenţei acestora cu actele autentice.

Aşadar, se acordă compensaţii băneşti în baza Lg. 9/1998 numai pentru bunurile care au fost cuprinse în situaţiile de avere imobiliară întocmite de Comisia mixtă Româno-Bulgară, instituită în mai 1949, statul român primind la rândul său, despăgubiri din partea statului bulgar numai pentru aceste bunuri, în conformitate cu dispoziţiile art. 2 din Tratatul de la Craiova.

Cum , autorul defunct Niculae Stan Bolboacă nu figurează în tabelele eliberate de M.A.E. şi verificate de Comisia mixtă Româno-bulgară, instituită în mai 1949, aspect confirmat de MAE – Oficiul Arhive Diplomatice, prin adresele nr. M.-3/391/2008 şi M-3/310/2008 nu se pot acorda despăgubiri, astfel încât, contestaţia formulată împotriva deciziei nr. 1392/12.08.2008 emisă de intimata pârâtă ANRP urmează a fi respinsă ca neîntemeiată.

Pentru considerentele enunţate anterior văzând şi dispoziţiile legale arătate, tribunalul urmează a respinge contestaţia formulată de contestatoarele Pătraşcu Maria, Costache Petra, Năstase Niculina, Bărbulescu Elena, Marin Georgeta, Dumitru Aurora şi Regea Florica împotriva deciziei nr. 1392/12.08.2008 emisă de intimata pârâtă ANRP.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge contestaţia formulată de contestatoarele Pătraşcu Maria, Costache Petra, Năstase Niculina, Bărbulescu Elena, Marin Georgeta, Dumitru Aurora şi Regea Florica împotriva deciziei nr. 1392/12.08.2008 emisă de intimata pârâtă Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Etichete: