Top

CIVIL – REZILIERE CONTRACT DE ÎNTREŢINERE

Pe rol judecarea recursul civil formulat de recurenţii S.V. şi S.D. împotriva sentinţei civile nr. 2076/2.10.2008 în contradictoriu cu intimaţii D. M. şi D.A.F., având ca obiect rezoluţiune contract întreţinere.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 4 martie 2009 şi au fost consemnate în încheierea din aceea zi, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa la cererea apărătorului recurenţilor S.V. şi S.D., a amânat pronunţarea la data de 9 martie 2009 pentru a da posibilitatea de a depune concluzii scrise.

INSTANŢA

Asupra recursului civil de faţă;

Prin acţiunea civilă înregistrată la Judecătoria Olteniţa sub nr. 833/269/2008 reclamanţii S. V. şi S. D. au chemat în judecată pe pârâtii D.M. şi D.A.F. pentru a se dispune rezoluţiunea contractului de întreţinere aut sub nr. 1653/27.03.2007 şi repunerea părtilor în situaţia anterioară contractului.

In motivarea acţiunii reclamanţii arată că s-au înţeles cu pârâţii să le înstrăineze imobilul situat în com. ___, jud. Călăraşi compus din teren în suprafaţă de 1427 m.p. casa de locuit şi anexele gospodăreşti aflate pe acest teren cu obligaţia pentru aceştia de a-i îngriji şi întreţine pe tot restul vieţii, asigurându-le locuinţă, hrană, îmbrăcăminte şi medicamente în caz de boală.

In acest sens, s-au prezentat la Notariatul Public Olteniţa încheind contractul de întreţinere de mai sus.

La notariat, reclamanţii au fost asistaţi de B.A. în calitate de reprezentantă a Comisiei de autoritate Tutelară şi Asistenţă Socială a Cons. Local ___.

Reclamanţii mai arată că pârâţii nu şi-au îndeplinit cele asumate prin contract astfel încât au fost nevoiţi să se întreţină singuri, respectiv să-şi facă menajul, că-şi cumpere alimente, să-şi pregătească hrana, şi să achite utilităţile pentru locuinţă.

In urma acestui dezinteres, au promovat prezenta cerere.

In dovedirea acţiunii reclamanţii au solicitat admiterea probelor cu interogatoriul pârâţilor, înscrisuri şi martori.

S-a depus la dosar xerocopia contractului de întreţinere aut. sub nr. 1653/27.03.2007.

La rândul lor, pârâţii au formulat o întâmpinare solicitând respingerea acţiunii reclamanţilor.

In motivarea întâmpinării aceştia arată că motivele invocate de reclamanţi în cererea introductivă nu sunt reale, că dimpotrivă ei şi-au executat în cele mai bune condiţii obligaţiile asumate prin contract, până la sfârşitul lunii februarie când reclamanta a început să refuze mâncarea, şi să le interzică să mai prepare hrana, să folosească maşina de spălat automată pe care o cumpăraseră în comun.

Sub influenţa reclamantei, şi reclamantul a refuzat şi el serviciile oferite de pârâti. Aceştia mai arată că în iarna 2007 – 2008 au cumpărat combustibil pentru încălzirea locuinţei, că au achitat costul buteliilor de aragaz şi plata energiei electrice. Pârtii mai arată că pentru a crea un confort ‚ sporit locuinţei au procurat o uşă metalică pe care au şi montat-o , au vopsit tencuielile exterioare, au procurat şi ferestre termopan, pachet pentru o cameră şi alte materiale de construcţie, însă reclamanta le-a interzis să mai realizeze aceste îmbunătăţiri.

Explicaţia schimbării de atitudine a reclamanţilor, s-a datorat influenţei unei nepoate care s-a oferit ea să-i întreţină pe aceştia.

Au fost audiaţi martorii R. T. propuşi de către reclamanţi. Martora reclamanţilor arată că încă din luna martie, pârâta şi-a luat copilul şi a plecat de la reclamanţi fără să mai aibă grijă de ei. Că de asemenea şi pârâtul a avut o comportare urâtă faţă de aceştia neacordându-le nici un fel de ajutor. Reclamanţii singuri şi-au făcut menajul , au mers la doctor, şi au achitat cheltuielile casei. Este adevărat că odată pârâtul a adus la domiciliu combustibil pentru foc.

Din depoziţiile martorilor F. I. şi R. H. propuşi de pârâţi, rezultă că la început, aceştia s-au înţeles, că pârâtul s-a preocupat de stare de sănătate a reclamanţilor transportându-i la doctor cu maşina, că aceştia contribuiau la plata cheltuielilor gospodăreşti, că pârâta mergea la magazin şi făcea cumpărături. In general părţile trăiau armonios. Ulterior, relaţiile dintre părţi s-au deteriorat declară martorul F. I. dar nu cunoaşte cauza concretă a acestei situaţii.

Soluţionând cauza, Judecătoria Olteniţa, prin sentinţa civilă nr. 2076/2008 a respins acţiunea introdusă de reclamanţii S. V. şi S. D., domiciliaţi în comuna ___, judeţul Călăraşi, împotriva pârâţilor D.M. şi D.A.F., domiciliaţi în comuna ___, judeţul Călăraşi.

Pentru a pronunţa astfel, instanţa de fond a avut în vedere probele administrate în cauză din care rezultă că pârâţii s-au achitat de cele asumate prin contractul de întreţinere, până în primăvara acestui an, când relaţiile dintre părţi au început să se deterioreze. Aceştia le-au asigurat cele necesare traiului, la un moment dat reclamanţii refuzând să mai primească întreţinere din partea pârâţilor.

In acest sens apare verosimilă susţinerea pârâţilor din întâmpinare, că această deteriorare a relaţiilor s-ar putea datora intervenţiei în relaţiile dintre părţi a unei alte persoane.

Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs S.V. şi S.D., întemeiat pe dispoziţiile art.304 pct.9 C.pr. civilă.

Recurenţii susţin că din probele administrare rezultă o situaţie contrarie celei reţinută de prima instanţă.

Astfel, se invocă depoziţia martorilor R.T., F.I. şi R.H., din care rezultă că pârâţii s-au achitat de obligaţiile asumate prin contract până în primăvara acestui an, când în luna martie, pârâta şi-a luat copilul şi a plecat de la reclamanţi fără să mai aibă grijă de aceştia, iar pârâtul a avut o comportare urâtă, neacordându-le ajutor, aceştia fiind nevoiţi să-şi facă singuri menajul şi să meargă la doctor.

Mai susţin recurenţii că instanţa greşit a reţinut refuzul reclamanţilor de a primi întreţinere de la pârâţi , întrucât acest lucru presupunea că pârâţii să locuiască împreună sau în preajma acestora pentru a le putea oferi cele necesare traiului.

Or, în situaţia în care pârâţii au plecat din domiciliul reclamanţilor nu se putea concluziona că aceştia din urmă refuză întreţinerea, ea neputând fi practic oferită.

Mai arată că din clauzele contractuale de întreţinere rezultă cu certitudine obligaţiile întreţinătorilor (debitorii prestaţiei de întreţinere) de a îngriji şi întreţine pe creditori, obligaţiile de întreţinere pe tot restul vieţii, asigurându-le locuinţă, hrană, îmbrăcăminte şi medicamente în caz de boală, iar caracterul personal al obligaţiei de întreţinere impunea, în mod firesc, faptul de a locui sau de a se afla în permanenţă lângă pârâţii.

Tribunalul analizând actele dosarului, sentinţa recurată în raport de criticile formulate, constată că recursul nu este fondat, urmând a fi respins, pentru următoarele considerente:

Instanţa de fond a analizat întreg materialul probator şi a stabilit corect situaţia de fapt, în sensul că pârâţii s-au achitat de obligaţiile asumate prin contractul de întreţinere până în primăvara anului 2008 când datorită deteriorării relaţiilor dintre părţi, reclamanţii au refuzat să mai primească întreţinere din partea pârâţilor.

Majoritatea probelor administrate în cauză converg spre ideea că pârâţii şi-au îndeplinit obligaţiile asumate prin convenţie până în luna martie 2008 , dată de la care reclamanţii au refuzat întreţinerea.

În raport de aceste constatări, se reţine că reclamanţii, fără o justificare reală au pus pe pârâţi în imposibilitatea de a-şi mai executa obligaţiile ce izvorau din contractul de întreţinere.

Or, rezilierea contractului de întreţinere se poate dispune numai dacă, din culpa debitorului, creditorul nu a primit întreţinerea cuvenită nu şi în cazul în care obligaţia nu s-a executat, în tot sau în parte, din culpa beneficiarului întreţinerii, care solicită desfiinţarea convenţiei.

Se mai reţine şi faptul că martorii au declarat, inclusiv cel propus de reclamanţi, că întreţinerea nu s-a mai acordat începând cu primăvara anului 2008, iar acţiunea a fost promovată de reclamanţi în luna martie a aceluiaşi an.

Cum îndeplinirea obligaţiilor de întreţinere ce reveneau părţilor trebuie analizate pe o perioadă anterioară promovării prezentei acţiuni, din probele administrate rezultă că la data încheierii contractului de întreţinere (27.03.2007) şi până în primăvara anului 2008, pârâţii au acordat întreţinere reclamanţilor.

Ca atare, în aceste condiţii nu se poate reţine culpa pârâţilor în executarea convenţiei pentru a dispune rezilierea acesteia.

Pentru aceste considerente, tribunalul urmează a respinge recursul declarat.

În temeiul art.274 c.pr. civilă, recurenţii va plăti intimaţilor 1500 lei cu titlu de cheltuieli de judecat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge recursul declarat de recurenţii reclamanţi S.V. şi S.D. împotriva sentinţei civile nr. 2076/2008 pronunţată de Judecătoria Olteniţa.

Obligă recurenţii către intimaţi la 1500 lei cheltuieli de judecată.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 09 martie 2009.

Etichete: