Top

Constituire drept de proprietate în temeiul Legii 18/1991.

Procedura precizata de Legea 18/1991 prevede în prealabil constituirea dreptului de proprietate de catre comisiile locale si validarea hotarârilor acestora de catre comisiile judetene si abia apoi eliberarea titlului de proprietate, situatie în care partea interesata poate formula si actiune în obligatia de a face (eliberarea titlului).

Prin actiunea înregistrata sub nr.15/269/2009 la Judecatoria Oltenita, reclamantul P a solicitat în contradictoriu cu Comisia Locala de Fond Funciar F, obligarea acesteia de a emite o hotarâre conform Lg. 18/1991 din care sa rezulte admiterea sau respingerea cererii sale privind reconstituirea suprafetei de teren de 5000 mp pe care a solicitat-o printr-o cerere la data de 09.03.1991.

A solicitat obligarea Comisiei Locale de Fond Funciar sa îi comunice aceasta hotarâre, iar în caz contrar comisia sa fie obligata la plata daunelor cominatorii de 100 lei pentru fiecare zi de întârziere.

În motivarea cererii petentul reclamant a aratat ca la data de 9.03.1991 a adresat o cerere catre Comisia Locala de Fond Funciar F, solicitând sa i se atribuie o suprafata de teren de 5000 mp.

În urma acestei cereri înregistrata sub nr. 1653/18.03.1991, i s-a atribuit în proprietate o suprafata de 1136 mp situata în extravilanul comunei F.

Reclamantul a mai aratat ca pe aceasta suprafata de teren a plantat vita de vie, dar nu i s-a eliberat titlu de proprietate, desi a solicitat acest lucru.

Prin adresa Consiliului Local F, înregistrata sub nr.6042/21.11.2008, i se aduce la cunostinta ca cererea sa a fost respinsa pe motiv ca din actele anexate nu rezulta ca a lucrat în ultimii 3 ani la CAP, iar Comisia Locala F nu are teren pentru constituirea dreptului de proprietate.

Întrucât aceasta adresa nu are configuratia juridica a unei hotarâri, este în imposibilitate de a face contestatie împotriva aceste adrese potrivit art.51 din Lg.18/1991.

În dovedirea actiunii reclamantul a depus la dosar acte.

În timpul procesului, la data de 19.01.2009 s-a eliberat petentului, de catre Comisia Judeteana de Fond Funciar C, hotarârea nr.57/19.01.2009 din care rezulta ca cererea prin care a solicitat sa i se emita titlu de proprietate pentru suprafata de 1136 mp, situata în Tarlaua T, i s-a respins, deoarece pe cererea înregistrata sub nr.1653/18.03.1991 a existat mentiunea nu se aproba, iar cererea ulterioara depusa sub nr.5754/3.11.2008, este tardiv formulata si neîntemeiata.

Fata de continutul acestei hotarâri, petentul reclamant a formulat o cerere modificatoare, precizând ca obiectul actiunii sale este plângere împotriva hotarârii Comisiei Judetene de Fond Funciar C, nr.57 emisa la data de 19.01.2009.

În motivarea cererii modificatoare, petentul a aratat ca hotarârea Comisiei Judetene de Fond Funciar C, emisa în timpul procesului, cuprinde mentiunea ca solicitarea sa se respinge ca neîntemeiata, pe motiv ca în ultimii 3 ani nu a lucrat la CAP F.

Petitionarul a aratat ca acest lucru este nereal si contrazis de adeverinta din arhiva fostului CAP F nr.1620/2001, din care rezulta ca în perioada anilor 1981 – 1991 – acesta a lucrat în calitate de paznic. Totodata hotarârea de respingere este motivata de faptul ca pe cererea sa initiala exista mentiunea nu se aproba.

Aceasta mentiune este însa nedatata si nesemnata, astfel încât Comisia Judeteana nu se poate prevala de aceasta situatie, cu atât mai mult cu cât în urma acestei cereri, la data de 18.02.1991 a primit suprafata de teren de 1163 mp situata în Tarlaua T, ca de la acea data pâna în prezent este în posesie, ca a solicitat tot timpul constituirea dreptului de proprietate asupra acestuia.

În dovedirea acestei cereri au fost audiati si martorii T si I.

Solutionând cauza prin sentinta civila nr.679/09.04.2009, Judecatoria Oltenita a admis cererea modificatoare introdusa de petentul P, în contradictoriu cu pârâtele Comisia Locala de Fond Funciar F si Comisia Judeteana de Fond Funciar C.

A anulat Hotarârea Comisiei Judetene de Fond Funciar C nr.57 din 19.01.2009 si a constituit petentului reclamant P dreptul de proprietate asupra suprafetei de teren de 1136 mp situata în extravilanul comunei F.

A dispus emiterea titlului de proprietate de catre Comisia Judeteana de Fond Funciar C.

Pentru a se pronunta astfel, instanta a avut în vedere probele administrate în cauza, retinând ca reclamantul a formulat în termen cerere pentru constituirea dreptului de proprietate si a îndeplinit conditiile legale pentru acordarea acestui drept. Faptul ca înca din anul 1991 si în prezent petentul este în posesia suprafetei de 1163 mp acordata initial de Comisia Judeteana de Fond Funciar C, demonstreaza ca organele abilitate conform Lg.18/1991 au recunoscut implicit legitimitatea petentului de a dobândi aceasta suprafata de teren.

Împotriva acestei hotarâri, în termen legal a declarat recurs Comisia Judeteana de Fond Funciar C, criticând-o pentru nelegalitate si solicitând desfiintarea sentintei, iar pe fond respingerea cererii reclamantului.

Se retine ca pe cererea nr.1653/18.03.1991 a petentului exista mentiunea „nu se aproba”, iar cererea depusa de acesta ulterior, nr.5754/03.11.2008, este tardiva.

Martorul T a sustinut ca petentului nu i s-a dat vreo suprafata de teren. Conform art.19 (1) din Legea 18/1991 si conform adresei nr.1620/2001 petentul nu a lucrat în ultimii 3 ani în CAP; în 1989 si 1990 nu apare evidentiat cu norme realizate.

În drept, se invoca art.299 – 316 Cpc si se solicita judecarea în lipsa conform art.242 al.2 Cpc.

Prin întâmpinarea depusa intimatul petent solicita respingerea recursului, retinând ca în baza cererii sale din 1991 i s-a constituit dreptul de proprietate conform motivelor din sentinta de la fond si a lucrat în ultimii 3 ani în CAP.

Consiliul Local F, la cererea tribunalului, precizeaza ca pentru Tarlaua T nu s-a eliberat titlul de proprietate; a fost lucrat de petent din 1991 si nu a facut obiectul vreunei alte solicitari. De asemenea, arata ca nu detine hotarâri de validare a anexelor, iar în anexele atasate nu apare si petentul.

Comisia judeteana depune planul parcelar pentru tarlaua T.

Tribunalul, în raport de actele si lucrarile dosarului, în baza art.312 Cpc, urmeaza a admite recursul, pe urmatoarele considerente:

Initial, petentul, invocând cererea sa nr.1653/18.03.1991, a solicitat obligarea pârâtei comisia locala la emiterea unei hotarâri care sa consfinteasca situatia de fapt existenta, respectiv ca i se aprobase aceasta cerere si chiar fusese pus în posesie cu suprafata de teren. Acest aspect, respectiv posesia, a fost recunoscut si de catre comisia locala, conform celor aratate mai sus.

Cererea sa nr.5754/03.11.2008 a fost respinsa de catre comisia locala conform adresei nr.6042/21.11.2008.

Ulterior emiterii hotarârii nr.57/19.01.2009 a comisiei judetene, petentul precizeaza ca obiectul cererii sale este plângere împotriva acestei hotarâri, prin care i s-a respins cererea de emitere a titlului de proprietate pentru 1136 mp teren în Tarlaua T.

Procedura precizata de Legea 18/1991 prevede în prealabil constituirea dreptului de proprietate de catre comisiile locale si validarea hotarârilor acestora de catre comisiile judetene si abia apoi se elibereaza titlul de proprietate, situatie în care partea interesata poate formula si actiune în obligatia de a face (eliberarea titlului).

Ori în cauza judecatorul, desi hotarârea atacata are ca obiect eliberarea titlului (indiferent de motivarea acesteia), a analizat însusi dreptul la constituirea dreptului de proprietate ce excede cadrului procesual, fiind întrunite cerintele art.304 al.1 pct.6 Cpc – a dat ce nu s-a cerut.

Pentru aceste considerente, admitând recursul, actiunea reclamantului urmeaza a fi respinsa, deoarece putea solicita eliberarea titlului doar daca avea constatat un drept de proprietate acordat. Ori, dupa cum rezulta din probele administrate, chiar daca cererea sa din 2008 a fost respinsa, nici comisia locala, nici cea judeteana nu s-au pronuntat pe cererea din 1991 (pe fondul dreptului de constituire)

Tags: