Top

RECURS – FOND FUNCIAR. Casarea încheierii de suspendare şi trimiterea spre continuarea judecăţii. Aplicarea principiului disponibilităţii.

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Oltenita la data de 5.02.2010, sub numarul de dosar 576/269/2010, reclamantii O P, O E si A D au chemat în judecata pe pârâtii S A, S F, S M, Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor Calarasi si Comisia Locala de Fond Funciar F, solicitând sa se dispuna anularea partiala a titlului de proprietate nr. 33387/1997 emis de CJSDPPT Calarasi, în ceea ce priveste suprafata de 812 m.p. situata în intravilanul com.F, jud.Calarasi în tarlaua 17, parcela 346, anularea actelor subsecvente încheiate între pârâti, precum si obligarea la plata cheltuielilor de judecata.

In motivare actiunii, reclamantii arata ca autorul lor O C a formulat cerere la Comisia Locala F pentru reconstituirea suprafetei de teren în intravilanul comunei, cerere ce a fost respinsa.

Mai arata ca a contestat hotarârea comisiei judetene, iar prin sentinta civila nr.1960/12.10.2009 s-a dispus anularea hotarârii nr.1856/09.12.2008 a CJSDPPT Calarasi si s-a dispus reconstituirea în favoarea autorului lor a suprafetei de 600 m.p. teren în intravilanul com.F. Suprafata de teren revendicat este detinuta de mostenitorii lui S I. Reconstituirea facuta de CJSDPPT Calarasi nu este legala si s-a facut cu încalcarea dispozitiilor Lg.nr.18/1991, iar conform Lg.nr.247/1995 considera ca în mod nelegal s-a dispus reconstituirea suprafetei de teren ce a apartinut autorului lor în favoarea autorului pârâtilor, în conditiile în care nu avea nici un drept întrucât nu a facut dovada cu vreun titlul de proprietate înainte de colectivizare, si nici dovada ca aceasta suprafata de teren a fost atribuita în vederea construirii de locuinta.

In drept, se invoca prevederile titlului 5, art.III, alin.1, lit.a II din Lg.nr.247/2007.

La termenul de judecata din data de 18.05.2010 Judecatoria Oltenita, în baza art. 155/1 C.pr.civ. întrucât reclamantii nu s-au conformat dispozitiilor instantei, în sensul de a preciza concret daca se solicita anularea sau nulitatea partiala a titlului de proprietate nr. 33387/10.01.1995 si de a indica temeiul juridic al actiunii.

Pentru a se pronunta astfel, instanta de fond a retinut ca reclamantii nu s-au conformat dispozitiilor instantei de a preciza obiectul actiunii, în sensul de a preciza daca solicita anularea sau nulitatea partiala a Titlului de Proprietate nr. 33387/10.01.1995 si de a indica temeiul juridic al actiunii.

Împotriva acestei încheieri au declarat recurs în termen legal recurentii reclamanti O P, O E si A D, criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie în baza dispozitiilor art. 304/1 Cod proc.civ. aratând ca instanta de fond în mod gresit a dispus suspendarea judecatii în baza art. 155/1 Cod pr.civ. în situatia în care reclamantii au precizat obiectul actiunii ca fiind constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate si au indicat temeiul de drept pe care se întemeiaza actiunea, uzitând de dispozitiile Legii nr. 247/2005 republicata.

În drept au invocat dispozitiile art.304/1 Cod pr. civ.

Intimatii pârâti S A, S F si S M au formulat întâmpinare prin care au solicitat respingerea recursului ca nefundat întrucât critica este neîntemeiata, instanta de fond aflându-se în imposibilitatea de solutionare justa a cauzei dat fiind faptul ca cererea nu era semnata, obiectul nu era definit, pârâtii nu au calitate procesuala pasiva întrucât titlul de proprietate îi priveste, iar cererea de chemare în judecata nu este întemeiata în drept.

Totodata, intimatii pârâti au solicitat instantei de recurs sa faca aplicarea dispozitiilor art.302/1 alin.1 lit. d Cod pr. civ. si sa constate nulitatea absoluta a recursului.

Pe de alta parte, temeiul de fapt al recursului nu priveste motivele pentru care a fost suspendata judecata pe fond, ci vizeaza doar temeiul de drept al actiunii.

În drept au invocat dispozitiile art. 308 alin.2 Cod pr. civ.

Analizând încheierea recurata în raport de criticile formulate, cât si din oficiu în baza art. 304/1 Cod proc.civ., tribunalul constata fondat recursul având în vedere faptul ca obiectul actiunii reclamantilor este definit în concret prin cererea de chemare în judecata.

Sub acest aspect, critica formulata în recurs este fondata, nefiind necesare noi precizari cu privire la cadrul procesual stabilit de reclamanti prin actiunea introductiva.

Astfel facând aplicarea principiului disponibilitatii, instanta de fond urmeaza a se pronunta în raport de obiectul actiunii fixat prin cererea de chemare în judecata si de temeiul de drept invocat.

În ce priveste solicitarea intimatilor pârâti de a se constata nulitatea absoluta a recursului în baza dispozitiilor art. 302/1 alin.1 lit. d Cod proc.civ., respectiv lipsa semnaturii recurentilor reclamanti pe cererea de recurs tribunalul respinge ca nefondata solicitarea, având în vedere ca cererea de recurs a fost semnata de avocat cu împuternicire avocatiala depusa la dosar.

Pentru considerentele expuse, tribunalul în baza art.312 Cod proc.civ., urmeaza a admite recursul formulat de reclamantii O P, O E si A D împotriva încheierii din data de 18.05.2010 pronuntata de Judecatoria Oltenita în dosarul nr.576/269/2010.

Urmeaza a casa în tot încheierea si a trimite cauza spre continuarea judecatii, aceleiasi instante.

Etichete: