Top

Citarea partilor – încalcarea formelor de procedura prevazute sub sanctiunea nulitatii – art.105 al.2 Cod pr.civila, duce la încalcarea dreptului la aparare al partilor.

Citarea partilor – încalcarea formelor de procedura prevazute sub sanctiunea nulitatii – art.105 al.2 Cod pr.civila, duce la încalcarea dreptului la aparare al partilor.

Reclamantul S.F. a chemat în judecata pe pârâtii N.V. si N.I., pentru ca, prin hotarârea ce se va pronunta, sa se dispuna iesirea din indiviziune asupra imobilului teren curte situat în Sulina str. a VI-a nr.18.

Prin sentinta civila nr.939/21.03.2001, Judecatoria Tulcea a respins cererea de iesire din indiviziune formulata de reclamant ca nefondata, precum si cererea de obligare a pârâtilor-reclamanti la plata c/ valorii terenului ce le-a fost atribuit si de ridicare a constructiilor, ca nefondate.

Împotriva deciziei nr.497/2001 data în apel de Tribunalul Tulcea au declarat recurs atât reclamantul cât si Prefectura Tulcea.

Recursul este fondat.

Astfel,conform art.89 pct.1 Cod pr.civila „citatia, sub pedeapsa nulitatii, va fi înmânata partii cu cel putin 5 zile înaintea termenului de judecata.”

Articolul 105 Cod pr.civila dispune: „Actele îndeplinite cu neobservarea formelor legale se vor declara nule numai daca prin aceasta s-a pricinuit partii o vatamare ce nu se poate înlatura decât prin anularea lor”.

Articolul 106(1) Cod pr.civila dispune : „Anularea unui act de procedura atrage si nulitatea actelor urmatoare, în masura în care acestea nu pot avea o existenta de sine statatoare.”

Judecata în fond a apelului a avut loc la 13.04.2005.

Pentru acest termen procedura de citatie cu N.V. si N.I. a fost nelegal îndeplinita, citatia fiind lovita de nulitate întrucât a fost emisa cu doua zile înainte de judecata desi în speta nu era vorba de o pricina urgenta de natura celor prevazute de art.89(1) teza a doua.

Mai mult, aparatorul apelantilor S.D. si T.V. a facut cunoscuta instantei împrejurarea ca avocatul ales al intimatilor N.V. si I. este plecat din localitate si nu se poate prezenta la judecata cauzei.

Articolul 304 pct.5 Cod pr.civila, dispune ca, se poate cere casarea unei hotarâri când, prin hotarârea data, instanta a încalcat formele de procedura prevazute sub sanctiunea nulitatii de art.105 alin.(2) Cod pr.civila.

Este neîndoielnic ca judecata cauzei s-a facut în conditii de nelegalitate, dreptul la aparare al partii fiind încalcat.

Se impune astfel admiterea recursului în baza art.312(5) Cod pr.civila care dispune: „În cazul în care instanta a carei hotarâre este recurata a solutionat procesul în lipsa partii care nu a fost regulat citata…la dezbaterea fondului, instanta de casare trimite cauza spre rejudecare instantei care a pronuntat hotarârea casata”, în speta Tribunalului Tulcea.

Etichete: