Top

Actiune pentru reducerea pensiei de intretinere

Domnule Presedinte,

Subsemnata__________,domiciliata in____, jud.____, str.____, nr.___, etaj___, apart._____,chem in judecata si personal la interogatoriu pe __________________, domiciliat in____, jud.____, str.____, nr.___, etaj___, apart.____,pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa hotarati reducerea pensiei de intretinere pe care o datorez paratei pentru intretinerea fiicei noastre_________,si la plata  careia am fost obligat prin sentinta nr._______din______a_________de la suma de______lei lunar.

Motivele actiunii sunt urmatoarele:

In fapt,prin sentinta susmentionata am fost obligat sa platesc paratei o pensie lunara de______lei,pentru intretinerea fiicei noastre__________.Cuantumul pensiei afost fixat in functie de salariul subsemnatului de la acea data,care era de_____,lei,

si de lipsa de venituri a paratei.Cu incepere de la deta de _________, insa subsemnatul primesc un salariu mai mic ,si anume de ________lei;iar pe de alta parte, parata este in prezent functionara,pimind un salariu de_______lei.Dat fiind ca s-a schimbat situatia de fapt care a dus la stabilirea cuantumului pensiei,urmeaza ca acest cuantum sa fie reapreciat.

In drept,imi intemeiez cererea pe dispozitiile art.94,din Codul familiei.

Inteleg sa ma folosesc de proba cu interogatoriul paratului-care urmeaza a fi citat cu aceasta mentiue-, de proba cu acte,si anume de adevarinta din care rezulta salariul meu in prezent.In acelasi timp,va rog sa obligati pe parata sa faca dovada veniturilor sale.

Depun prezenta cerere,precum si copii  de pe adeverinta susmentionata in dublu exemplar,dintre care unul pentru instanta si altul pentru a fi comunicat paratului.

Semnatura reclamantei,

DOMNULUI PRESEDINTE AL ____________________________