Top

Dividende. Conditii de acordare. Fond de rezerva care nu a facut obiectul hotarârii AGA.

Dispozitiile art.178 al.1 din Legea 31/1990, în forma nemodificata, preved ca din beneficii se va prelua în fiecare an calendaristic o cota pentru formarea fondului de rezerva, ori, în conditiile în care sedinta AGA pentru aprobarea bilantului contabil pe anul 1999 nu a hotarat de aceasta maniera, dispozitiile legale invocate nu pot fi aplicabile.

Prin sentinta civila nr.307/20.03.2003, Tribunalul Tulcea a admis cererea reclamantei APAPS Bucuresti si a obligat pârâta SC ATBAD Tulcea la plata sumei de 161.190.777 lei cu titlu de dividende pentru exercitiul financiar al anului 1999 si 134.129.086 lei daune interese moratorii pentru achitarea cu întârziere.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre, instanta de fond a retinut ca reclamanta în calitate de succesoare legala a fostului FPS Bucuresti, are calitatea de actionar la societatea pârâta, beneficiind conform art.67 al.2 din Legea nr.31/1990 de dividende proportional cu cota de participare la capitalul social.

Împotriva acestei hotarâri a declarat recurs în termen, pârâta, criticând-o ca fiind netemeinica si nelegala, caci hotarârea a fost pronuntata cu încalcarea dispozitiilor art.178 din Legea nr.31/1990 care impunea obligatia constituirii fondului de rezerva, care opereaza cu prioritate fata de drepturile la dividende.

Recursul este nefondat.

În conformitate cu art.67 al.2 din Legea nr.31/1990, F.P.S beneficia pentru anul 1999 de dividende ce au fost stabilite potrivit cotei de participare la capitalul social, asa cum rezulta din Hotarârea AGA din 12.04.2000, care a aprobat repartizarea catre reclamanta a sumei de 161.190.777 lei.

Urmare actelor normative ce s-au succedat în timp, în locul fostului FPS Bucuresti, au avut calitatea de succesor legal, pe rând, APAPS Bucuresti si în prezent AVAS Bucuresti.

Hotarârea AGA din 12.04.2000 a devenit obligatorie pentru toti asociatii, astfel ca nu poate fi contestat cuantumul si distribuirea dividendelor, odata cu aprobarea bilantului contabil.

Invocarea de catre recurenta a Hotarârii nr. 38/03 februarie 2003 – data ulterioara promovarii actiunii – nu o poate exonera de plata dividendelor, cât timp nu s-a facut dovada cu procesul-verbal al sedintei din 03.02.2003 – a convocarii si participarii asociatilor, inclusiv a reclamantei, la dezbaterea nedistribuirii dividendelor anului 1999, pentru a se aprecia asupra opozabilitatii hotarârii, asa cum prevad dispozitiile art.131 din Legea nr.31/1990.

Dispozitiile art.178 al.1 din Legea nr.31/1990 în forma nemodificata la data de 03.02.2003, prevedeau ca din beneficiile societatii se va prelua în fiecare an cel putin 5% pentru formarea fondului de rezerva, pâna ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social, ori în conditiile în care în anul 2000 când a avut loc sedinta AGA pentru aprobarea bilantului contabil pe anul 1999, nu s-a hotarât de aceasta maniera, recurenta nu poate invoca dupa 3 ani dispozitiile legale mai sus-citate, retine instanta de control.

Decizia civila nr.415/18.11.2004

Etichete: