Top

Procedura insolventei. Contestatie împotriva tabelului final. Depunere declaratie creanta peste termenul limita pentru înregistrare – tardivitate. Exceptia opozabilitatii actelor de procedura (art.7 al.3 din legea insolventei).

În urma deschiderii procedurii, administratorul judiciar potrivit art.61 al.1 din Legea nr.85/2006 „va trimite o notificare tuturor creditorilor mentionati în lista depusa de debitor în conformitate cu art.28 alin.1 lit.c ori, dupa caz, în conditiile art.32 alin.2, debitorului si Oficiului registrului comertului, sau, dupa caz, registrului societatilor agricole ori altor registre unde debitorul este înmatriculat/înregistrat, pentru efectuarea mentiunii”.

Potrivit art.7 alin.1 din Legea nr.85/2006, „citarea partilor, precum si comunicarea oricaror acte de procedura, a convocarilor, a notificarilor, se efectueaza prin Buletinul procedurilor de insolventa”, iar conform art.7 alin.3 din Legea nr.85/2006, prin exceptie de la prevederile alin.1, se vor realiza, conform Codului de procedura civila, comunicarea actelor de procedura anterioare deschiderii procedurii si notificarea deschiderii procedurii, însa pentru creditorii care nu au putut fi identificati în lista prevazuta la art.28 alin.1 lit.c, procedura notificarii prevazute la art.61 va fi considerata îndeplinita daca a fost efectuata prin buletinul procedurilor de insolventa.

Potrivit art.61 alin.1 din Legea nr.85/2006, „în urma deschiderii procedurii, lichidatorul judiciar va trimite o notificare tuturor creditorilor mentionati în lista depusa de debitor în conformitate cu art.28 alin.1 lit. c ori, dupa caz, în conditiile art.32 alin.2, debitorului si Oficiului registrului comertului, sau, dupa caz, registrului societatilor agricole ori altor registre unde debitorul este înmatriculat/înregistrat, pentru efectuarea mentiunii”.

Textul de lege sus-citat stabileste scopul notificarilor, ce consta în efectuarea, în registrele specificate, a mentiunii privind deschiderea procedurii insolventei asupra unui debitor, ce trebuie adusa la cunostinta creditorilor cunoscuti, precum si institutiilor interesate în aceasta privinta, ca de altfel si tuturor registrelor în care este înmatriculat debitorul si, totodata, de publicitatea starii debitorului.

În conformitate cu dispozitiile cuprinse în legea insolventei, în toate cazurile, notificarea deschiderii procedurii insolventei trebuie realizata dupa regulile Codului de procedura civila, fiind necesara publicarea într-un ziar de larga circulatie, si în Buletinul Procedurilor de Insolventa.

Cu alte cuvinte, ca regula, citarea partilor si comunicarea actelor de procedura, a convocarilor si notificarilor, se realizeaza prin intermediul publicatiei Buletinul procedurilor de insolventa si, în mod exceptional, se va recurge la dispozitiile Codului de procedura civila.

Este cunoscut ca legiuitorul a avut în vedere ca modalitatile si mijloacele de citare si comunicare a actelor de procedura sa reprezinte expresia principiului celeritatii procedurilor insolventei.

Prin cererea adresata Tribunalului Tulcea – Sectia civila, comerciala si de contencios administrativ, la data de 14 octombrie 2008 si înregistrata în dosar nr. 2574/88/2008, S.C. C. LTD SRL Bucuresti a dedus judecatii contestatie împotriva tabelului final al creditorilor S.C. B.M.I. SRL întocmit în cauza de lichidatorul judiciar C.I IPURL CONSTANTA.

Motivând contestatia, petenta SC C. LTD SRL Bucuresti învedereaza, în esenta, ca sentinta ce reprezinta titlul executoriu este pronuntata de Judecatoria Babadag, hotarâre ce a fost investita cu formula executorie, ulterior pronuntarii Tribunalului Tulcea asupra cererii de deschidere a procedurii insolventei, respectiv în data de 17.09.2008.

Mai arata petenta ca, în conformitate cu prevederile art.37 din Legea nr.85/2006, prin sentinta de deschidere a procedurii, judecatorul sindic va dispune comunicarea acesteia catre instantele judecatoresti în a caror jurisdictie se afla sediul debitorului declarat la registrul comertului, astfel încât, instanta jurisdictionala sa poata aplica dispozitiile art.36 din Legea nr.85/2006, potrivit cu care, „de la data deschiderii procedurii se suspenda de drept toate actiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale”.

S-a mai aratat ca cererea de investire este o astfel de actiune, în realizarea creantelor asupra averii debitoarei, iar Judecatoria Babadag era obligata de legea speciala sa dispuna suspendarea cauzei investirii, pronuntata în data de 17.09.2008, ulterior deschiderii procedurii.

Având în vedere pronuntarea titlului executoriu anterior deschiderii procedurii, lichidatorul judiciar desemnat avea obligativitatea sa-i notifice pentru înscrierea creantei în conditiile codului de procedura civila si nu a buletinului procedurilor de insolventa.

Prin întâmpinare, C.I IPURL Constanta, în calitate de lichidator judiciar pentru SC B.M.I SRL Tulcea, a aratat ca, prin sentinta civila nr.1158/30.05.2008, Tribunalul Tulcea a dispus deschiderea falimentului în forma simplificata fata de SC B.M.I SRL, iar în calitate de lichidator judiciar a desemnat C.I IPURL; prin aceasta hotarâre, judecatorul sindic a stabilit ca termen limita pentru depunerea declaratiilor de creanta data de 18.07.2008; lichidatorul judiciar a efectuat toate demersurile necesare pentru a intra în posesia evidentei contabile a falitei în timp util pentru a putea efectua notificarile prevazute de textul Legii nr.85/2006; cu toate acestea pâna la expirarea termenului stabilit de judecatorul sindic pentru depunerea declaratiilor de creanta lichidatorul judiciar nu a intrat în posesia evidentei contabile a falitei; fostul administrator nu a depus actele prevazute de art. 28 din Legea 85/2006; în consecinta, lichidatorului judiciar nu i-a fost predata lista creditorilor prevazuta de art. 28 alin.1 lit.c din Legea 85/2006.

S-a mai aratat ca documentele falitei au fost predate în doua transe, respectiv la data de 24.07.2008 si 07.10.2008, deci dupa data expirarii termenului pentru depunerea declaratiilor de creanta; prin ziarul Adevarul din 28.06.2006 s-a realizat notificarea prin publicitate largita cu privire la deschiderea falimentului în forma simplificata fata de SC B.M.I SRL si cu privire la termenele procedurale stabilite de judecatorul sindic; notificarea prin publicitate s-a efectuat si prin Buletinul procedurilor de insolventa nr. 2.735/07.07.2008; contestatoarea SC C. LTD SRL a depus declaratia de creanta la data de 01.10.2008.

S-a mai sustinut ca, în urma analizei, lichidatorul judiciar a înlaturat creanta solicitata motivat de faptul ca, declaratia de creanta a fost depusa tardiv, cu depasirea termenului limita de 18.07.2008 stabilit de judecatorul sindic.

A mai aratat lichidatorul judiciar ca, în speta, devine aplicabil art.7 alin.3 din Legea 85/2006, dar ultima teza, teza care reglementeaza o exceptie de la regula notificarii individuale a creditorilor, si anume ca pentru creditorii care nu au putut fi identificati în lista prevazuta la art.28 alin.1 lit.c, procedura notificarii va fi considerata îndeplinita, daca a fost efectuata prin Buletinul procedurilor de insolventa.

În speta, lichidatorului judiciar nu i s-a predat lista prevazuta de art.28 alin.1 lit.c din Legea 85/2006 si ca atare, nu avea cum sa identifice nu numai creditorul C. LTD SRL ci, nu avea cum sa identifice orice alt creditor.

A apreciat lichidatorul judiciar ca, în speta, exista situatia exceptiei de la regula, în sensul ca contestatoarei îi este opozabila notificarea efectuata prin Buletinul procedurilor de insolventa si cea efectuata prin ziarul Adevarul, iar potrivit art.7 alin.3 teza finala, procedura notificarii SC C. LTD SRL este considerata îndeplinita prin Buletinul procedurilor de insolventa.

S-a mai aratat ca, în ceea ce priveste fondul creantei, în masura în care apararile vor fi înlaturate, creditoarea a solicitat înregistrarea la masa credala cu suma de 2.725,63 lei reprezentând servicii prestate, dobânda legala de la data scadentei pâna la plata efectiva si 39,5 lei cheltuieli de judecata, asa dupa cum rezulta din sentinta civila nr.291/20.05.2008 pronuntata de Judecatoria Babadag.

Analizând solicitarile creditoarei, lichidatorul arata ca, din creanta de 2.725,63 lei, B.M.I SRL a achitat suma de 1000 lei, astfel cum rezulta din chitanta nr. 708/26.05.2008, suma achitata dupa pronuntarea sentintei si în consecinta C. LTD SRL ar putea fi înregistrata la masa credala cu diferenta de 1.725,63 lei.

Referitor la dobânda legala, se sustine ca urmeaza a fi înlaturata motivat de faptul ca, nu este cuantificata, iar potrivit Legii nr.85/2006 lichidatorul judiciar nu are obligatia de a calcula accesoriile creantelor solicitate de creditori si chiar daca aceasta ar fi fost calculata nu putea depasi data deschiderii procedurii; taxa de timbru de 39,3 lei ar putea fi înscrisa la masa credala.

Prin sentinta civila nr.2552 din 26.11.2008, pronuntata de Tribunalul Tulcea în dosarul nr.2574/88/2008, s-a respins contestatia formulata de S.C. C. LTD SRL, ca nefondata, retinându-se în esenta ca, prin sentinta civila nr.1158/30.05.2008, Tribunalul Tulcea a dispus deschiderea falimentului în forma simplificata fata de SC B.M.I SRL, iar în calitate de lichidator judiciar a fost desemnat C.I IPURL Constanta.

Prin aceeasi hotarâre, s-a dispus ca lichidatorul sa notifice conform codului de procedura civila intrarea în faliment tuturor creditorilor debitoarei si Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea pentru efectuarea mentiunii, notificare ce va cuprinde si urmatoarele termene: termenul limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitoarei la 18.07.2008, termenul de verificare a creantelor, întocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante la 08.08.2008, termenul de depunere a contestatiilor la 22.08.208, termenul de întocmire si depunere a tabelului definitiv consolidat la 05.09.2008; lichidatorul va publica notificarea si într-un ziar de larga circulatie si în buletinul procedurilor de insolventa, conform art. 61 alin.3 din Legea nr.85/2006.

La data de 28.06.2008, prin ziarul Adevarul, s-a realizat notificarea prin publicitate largita, cu privire la deschiderea falimentului în forma simplificata fata de SC B.M.I SRL si cu privire la termenele stabilite de judecatorul sindic; notificarea prin publicitate s-a efectuat si prin buletinul procedurilor de insolventa nr. 2735/07.07.2008.

S-a retinut faptul ca SC C. LTD SRL Bucuresti a depus declaratia de creanta la data de 01.10.2008.

Art.61 alin.1 din Legea nr.85/2006 stipuleaza ca, în urma deschiderii procedurii, lichidatorul judiciar va trimite o notificare tuturor creditorilor mentionati în lista depusa de debitor în conformitate cu art.28 alin.1 lit.c ori, dupa caz, în conditiile art.32 alin.2, debitorului si Oficiului registrului comertului, sau, dupa caz, registrului societatilor agricole ori altor registre unde debitorul este înmatriculat/înregistrat, pentru efectuarea mentiunii.

Potrivit art.7 alin.1 din Legea nr.85/2006, citarea partilor, precum si comunicarea oricaror acte de procedura, a convocarilor a notificarilor, se efectueaza prin Buletinul procedurilor de insolventa, iar conform art.7 alin.3 din Legea nr.85/2006, prin exceptie de la prevederile alin.1 se vor realiza, conform Codului de procedura civila, comunicarea actelor de procedura anterioare deschiderii procedurii si notificarea deschiderii procedurii, însa pentru creditorii care nu au putut fi identificati în lista prevazuta la art.28 alin.1 lit.c, procedura notificarii prevazute la art.61 va fi considerata îndeplinita daca a fost efectuata prin buletinul procedurilor de insolventa.

Cum, pentru contestatoare, notificarea a fost îndeplinita prin publicare în buletinul procedurilor de insolventa, iar declaratia de creanta a fost depusa tardiv, în raport cu acest moment, judecatorul sindic a respins contestatia ca nefondata.

Împotriva acestei hotarâri a declarat recurs contestatoarea SC C. LTD SRL, criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie, cu indicarea temeiului de drept prev.de art.304 pct.9 Cod pr.civila, si urmatoarea motivatie, în esenta:

În mod gresit, instanta de fond a dispus respingerea contestatiei dedusa judecatii, atât timp cât, ulterior datei deschiderii procedurii insolventei recurenta nu a fost notificata cu privire la luarea acestei masuri, în vederea depunerii cererii de înscriere creanta.

Arata recurenta ca nu se poate justifica obligatia tuturor persoanelor juridice de a urmari Buletinul Procedurilor de Insolventa.

Prin întâmpinare, lichidatorul judiciar C.I IPURL pentru SC B.M.I SRL în faliment solicita respingerea recursului ca nefondat.

Recursul este nefondat, urmând a fi respins conform disp.art.312 Cod pr.civila, a apreciat Curtea, pentru urmatoarele considerente, în esenta:

Fata de debitoarea SC B.M.I SRL s-a dispus deschiderea falimentului în forma simplificata prin sentinta civila nr.1158/30.05.2008 pronuntata de Tribunalul Tulcea – judecatorul sindic, în dosar nr.691/88/2008, în calitate de lichidator judiciar fiind desemnat C.I IPURL, ce urma a exercita atributiile prev.de art.24 si art.25 din Legea nr.85/2006, precum si cele care îi erau stabilite de judecatorul sindic, ca de altfel, si orice alte atributii care îi revin.

În temeiul art.33 al.7 din Legea nr.85/2006, raportat la art.108 si art.109 din legea insolventei, judecatorul sindic a dispus ca lichidatorul sa notifice conform Codului de procedura civila intrarea în faliment a tuturor creditorilor debitoarei si Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea mentiunii, notificarea urmând a cuprinde termenul limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitoarei la 18 iulie 2008; termenul de verificare a creantelor, întocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante la 8 august 2008; termenul de depunere a contestatiilor la 22 august 2008 si termenul de întocmire si depunere a tabelului definitiv consolidat la 5 septembrie 2008.

Prin aceeasi hotarâre, judecatorul sindic a dispus ca lichidatorul judiciar sa publice notificarea într-un ziar de larga circulatie si în Buletinul Procedurilor de Insolventa, conform art.61 al.3 din Legea nr.85/2006.

Probatoriul administrat în cauza cu respectarea art.1169 Cod civil face dovada ca, la data de 28.06.2008, s-a realizat dispozitia instantei de a se proceda la notificarea prin publicitate largita, cu privire la deschiderea procedurii falimentului în forma simplificata fata de SC B.M.I SRL, precum si cu privire la termenele stabilite de judecatorul sindic, ca de altfel si efectuarea prin Buletinul Procedurilor de Insolventa nr.2735 din 07.07.2008 a notificarii prin publicitate.

Retine Curtea ca, contestatoarea SC C. LTD SRL BUCURESTI a depus declaratia de creanta la data de 01.10.2008, peste termenul limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitoarei, stabilit de instanta pentru data de 18.07.2008.

Potrivit art.61 al.1 din Legea nr.85/2006, „în urma deschiderii procedurii, lichidatorul judiciar va trimite o notificare tuturor creditorilor mentionati în lista depusa de debitor în conformitate cu art.28 alin.1 lit. c ori, dupa caz, în conditiile art.32 alin.2, debitorului si Oficiului registrului comertului, sau, dupa caz, registrului societatilor agricole ori altor registre unde debitorul este înmatriculat/înregistrat, pentru efectuarea mentiunii”.

Textul de lege sus-citat stabileste scopul notificarilor, ce consta în efectuarea, în registrele specificate, a mentiunii privind deschiderea procedurii insolventei asupra unui debitor, ce trebuie adusa la cunostinta creditorilor cunoscuti, precum si institutiilor interesate în aceasta privinta, ca de altfel si tuturor registrelor în care este înmatriculat debitorul si, totodata, de publicitatea starii debitorului.

În conformitate cu dispozitiile cuprinse în legea insolventei, în toate cazurile, notificarea deschiderii procedurii insolventei trebuie realizata dupa regulile Codului de procedura civila, fiind necesara publicarea într-un ziar de larga circulatie, si în Buletinul Procedurilor de Insolventa.

În contextul dat, retine Curtea ca cele trei cerinte ale efectuarii notificarii sunt cumulative, iar neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasa a acestora, atrage sanctiunea nulitatii, putând fi invocata de orice persoana interesata.

Potrivit art.7 alin.1 din Legea nr.85/2006, „citarea partilor, precum si comunicarea oricaror acte de procedura, a convocarilor a notificarilor se efectueaza prin Buletinul procedurilor de insolventa”, Curtea retinând ca, daca în temeiul vechi, citarea partilor si comunicarea actelor de procedura se realizau în principal, dupa regulile Codului de procedura civila, în noua reglementare astfel cum sus a fost citata, aceste operatiuni au fost supuse unor transformari fara precedent, fiind introdus un nou mijloc pentru efectuarea lor si anume Buletinul procedurilor de insolventa.

Cu alte cuvinte, ca regula, citarea partilor si comunicarea actelor de procedura, a convocarilor si notificarilor, se realizeaza prin intermediul publicatiei Buletinul procedurilor de insolventa si, în mod exceptional, se va recurge la dispozitiile Codului de procedura civila.

Este cunoscut ca legiuitorul a avut în vedere ca modalitatile si mijloacele de citare si comunicare a actelor de procedura sa reprezinte expresia principiului celeritatii procedurilor insolventei.

În continutul art.7 alin.3 din Legea nr.85/2006, legiuitorul a prevazut, prin exceptie de la prevederile alin.1, ca citarea partilor, precum si comunicarea oricaror acte de procedura, a convocarilor si notificarilor, se vor realiza „conform Codului de procedura civila”, pentru situatia anterioara deschiderii procedurii si notificarea deschiderii procedurii, „însa pentru creditorii care nu au putut fi identificati în lista prevazuta la art.28 alin.1 lit.c, procedura notificarii prevazute la art.61 va fi considerata îndeplinita daca, a fost efectuata prin buletinul procedurilor de insolventa”.

În atare situatie, Curtea apreciaza ca, în mod legal si temeinic, instanta de fond a dispus respingerea contestatiei ca nefondata, odata ce probatoriul administrat în cauza face dovada ca lichidatorul judiciar nu a intrat în posesia evidentelor contabile ale falitei, falsul administrator nu a depus actele prev.de art.28 din Legea nr.85/2006 si nu i-a fost predata lichidatorului judiciar în timp util lista creditorilor.

Sustinerile recurentei referitoare la neopozabilitatea notificarii efectuate prin Buletinul Procedurilor de Insolventa, facându-se referire la Decizia nr.1137/04.12.2007, pronuntata de Curtea Constitutionala, cu privire la exceptia neconstitutionalitatii disp.art.7 din Legea nr.85/2006, nu poate fi primita de instanta deoarece lichidatorul judiciar nu a intrat în posesia listei creditorilor prev.de art.28 al.1 lit.”c” din lege, anterior expirarii termenului fixat de judecatorul sindic pentru depunerea declaratiilor de creanta, astfel încât nu avea cunostinta despre contestatoare si, în atare situatie, în speta, au devenit aplicabile dispozitiile art.7 al.3 din Legea nr.85/2006, ultima teza, ce reglementeaza exceptia de la regula notificarii individuale a creditorilor, astfel cum s-a expus mai sus.

De altfel, urmare a Deciziei nr.1137/04.12.2007, pronuntata de Curtea Constitutionala, prin OUG nr.173/2009, legiuitorul a introdus în continutul disp.art.7 din Legea nr.85/2006 alineatul 3, ce reglementeaza în mod expres exceptia de la prevederile art.7 al.1 din Legea nr.85/2006.

Cum nu au fost identificate motive pentru a se dispune reformarea hotarârii recurate, si cum pentru contestatoare, notificarea a fost îndeplinita prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolventa si printr-un ziar de maxima publicitate, iar declaratia de creanta a fost depusa tardiv, vazând si dispozitiile art.312 Cod pr.civila, Curtea a apreciat în sensul respingerii recursului, ca nefondat.

Etichete: