Top

Privatizare. Vânzare de active. Licitaţie.

Privatizare. Vânzare de active. Structura capitalului la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare şi a contractului de leasing. Nulitate.

Dacă prin hotărârea adunării generale a acţionarilor societăţii comerciale cu capital majoritar de stat s-a stabilit vânzarea activului către locatar, în condiţiile art. 27 din O.U.G. nr. 88/1997, iar la aceeaşi dată s-a dispus şi asupra modificării structurii capitalului social, cu consecinţa prevalenţei capitalului privat, nu poate fi invocată ulterior nelegalitatea încheierii actelor de dispoziţie asupra activului, pe considerentul inaplicabilităţii textului faţă de o societate cu capital majoritar privat.

Prin Hotărârea nr. 2/11.03.1998, Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. COMTEXT S.A. Constanţa a aprobat încheierea, cu pârâta S.C. BELTICO S.R.L., a unui contract de leasing imobilar cu clauză irevocabilă de vânzare, pentru un spaţiu comercial situat în staţiunea Mamaia.

În aplicarea hotărârii menţionate au fost încheiate cu pârâta contractul de leasing nr. 1763/ 27.04.1998 şi contractul de vânzare-cumpărare nr. 385/ 28.01.1999.

La aceeaşi dată – 11.03.1998 – prin Hotărârea nr. 1, s-a aprobat actul adiţional de modificare a statutului S.C. COMTEXT S.A. cu privire la structura acţionariatului, ca urmare a actului de cesiune încheiat între F.P.S. şi S.I.F. Conform noii structuri a acţionariatului, F.P.S. deţinea la acea dată doar 40,89 % din capitalul social.

Prin acţiune, reclamanta S.C. COMTEXT S.A. a solicitat constatarea nulităţii contractelor, motivat de împrejurarea că la data aprobării încheierii lor, societatea reclamantă avea capital majoritar privat (ca efect al hotărârii nr. 1/1998), iar operaţiunea juridică a novării nu se mai putea realiza în baza normelor O.U.G. nr. 88/ 1997 şi H.G. nr. 55/ 1998, ci numai în condiţiile dreptului comun.

Acţiunea este nefondată.

Art. 27 din O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, anterior modificării şi completării prin Legea nr. 99/1999, dispune că societăţile comerciale prevăzute în secţiunea 1 a Capitolului IV care au în derulare contracte de locaţie de gestiune, de închiriere sau de asociere în participaţiune, pot vinde sau încheia contracte de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare prin negociere directă cu locatarii sau asociaţii, în situaţia în care aceştia au efectuat investiţii în activele pe care le utilizează.

Prin hotărârea nr. 2/ 11.03.1998, A.G.A. a S.C. COMTEXT S.A. a aprobat încheierea unui contract de leasing imobiliar cu pârâta.

Exprimarea voinţei A.G.A. – ca organ deliberativ al oricărei societăţi – în sensul aprobării încheierii contractului de leasing, a intervenit înainte de autentificarea actului adiţional nr. 1/11.03.1998 privind modificarea actului constitutiv al S.C. COMTEXT S.A. în ce priveşte structura acţionariatului, de menţionarea acestuia în registrul comerţului şi de publicarea în Monitorul Oficial.

Cum hotărârea a fost adoptată sub imperiul şi cu respectarea condiţiilor art. 27 din O.U.G. nr. 88/1997, anterior modificării şi completării sale prin Titlul I al Legii nr. 99/1999, nu se poate reţine, în executarea acesteia, vreo cauză de nulitate a contractelor încheiate.

(sentinţa civilă nr. 2853 COM/ 06.11.2001, irevocabilă conform deciziei civile nr. 477/2002 a Curţii de Apel Constanţa-secţia comercială. În recurs s-a reţinut că încheierea contractului de leasing s-a realizat cu respectarea condiţiilor impuse de art. 948 cod civil, în baza unei hotărâri A.G.A. nesupusă controlului jurisdicţional. Nefiind contestat actul de voinţă al societăţii, nu poate fi invocată pe cale incidentă nelegalitatea acestuia, prin contestarea actului juridic încheiat ulterior.)

Etichete: