Top

Contract de antrepriză. Condiţiile şi momentul restituirii garanţiei de bună execuţie.

Restituirea garanţiei de bună execuţie depinde de condiţiile de derulare a contractului de execuţie de lucrări şi de îndeplinirea corespunzătoare, în acord cu obligaţiile statuate prin contract, a sarcinilor asumate de antreprenor.

Reclamanta S.C. Pătrat S.R.L. a chemat în judecată pe pârâta SNP PETROM S.A. – Sucursala Petromar Constanţa, solicitând ca prin hotărârea judecătorească ce se va pronunţa să se dispună obligarea pârâtei la virarea diferenţei din garanţia de bună execuţie reţinută pe parcursul derulării contractului încheiat la 30.10.1996, pentru lucrările la obiectivul de investiţii ,,Modernizare Vilă Petromar’’.

În considerente s-a arătat că potrivit prevederilor contractuale, societatea antreprenoare – în speţă, reclamanta – avea obligaţia constituirii unei garanţii de bună execuţie, de 5% din valoarea lucrărilor contractate, într-un cont agreat de părţi şi alimentat de beneficiar – pârâta în cauză – prin reţineri succesive corespunzătoare situaţiilor de lucrări, conform art. 9 pct. 3 din Ordinul M.T. şi M.L.P. nr. 784/34/N/1998.

S-a arătat că deşi contractul a fost reziliat în luna artie 1999, pârâta nu a virat diferenţa din garanţia de bună execuţie constituită în condiţiile menţionate, fapt pentru care reclamanta a fost prejudiciată prin punerea sa în imposibilitate de a constitui depozite bancare cu capitalizarea dobânzii.

Prin întâmpinare, pârâta a apreciat că aceste pretenţii sunt nefondate, întrucât la data încheierii procesului-verbal de recepţie datat 17.06.1998, cât şi ulterior acestui moment, lucrarea a necesitat efectuarea de reparaţii, remedierile fiind recunoscute de reclamantă. În aceste condiţii, se susţine că sumele reţinute cu titlu de garanţie de bună execuţie nu au fost suficiente pentru acoperirea costurilor acestor remedieri.

Acţiunea reclamantei a fost respinsă ca nefondată.

Antreprenorul nu ar fi putut intra în posesia sumelor reţinute cu această natură, deoarece restituirea urma să aibă loc după semnarea procesului-verbal de recepţie, fiind totodată condiţionată de îndeplinirea obligaţiilor asumate contractual.

Ori, procesul-verbal încheiat după rezilierea contractului a constatat nereguli în execuţia lucrării contractate, acestea nefiind corespunzătoare din punct de vedere calitativ, aspecte care îndreptăţesc pe beneficiar să reţină sumele menţionate.

(sentinţa civilă nr.1774 COM/06.07.2001. Prin decizia civilă nr. 41 COM/21.1.2002, Curtea de Apel Constanţa-secţia comercială admite recursul, modifică în tot sentinţa recurată, în sensul că admite acţiunea reclamantei. S-a reţinut că garanţia de bună execuţie urmează a fi restituită, întrucât beneficiarul nu şi-a îndeplinit obligaţia de reţinere sucesivă, pe baza situaţiilor de lucrări, a sumelor destinate acestui scop; în aceste condiţii, reclamanta recurentă nu a putut obţine dobânzile aferente unor depozite bancare, constituite cu aceste sume.

Instanţa care a soluţionat fondul a apreciat eronat faptul că restituirea este legată de întocmirea procesului-verbal de recepţie, întrucât constituirea garanţiei urma să se realizeze de către beneficiar, prin reţinerea unei cote de 5%.)

Notă: La data încheierii contractului erau incidente în cauză prevederile art. 5.8. din Normele metodologice din 09.09.1996, publicate în M.O. Partea I nr. 232bis/ 26.09.1996. Conform acestora, garanţia de bună execuţie se poate restitui într-un cuantum de până la 70%, dacă procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nu cuprinde referiri la remedieri şi completări, iar riscul pentru vicii ascunse este minim.

Dispoziţii similare s-au regăsit şi în normele metodologice ulterioare, după abrogarea unora dintre textele menţionate.

Etichete: