Top

Transfer patrimonial efectuat de debitor în cei trei ani anteriori deschiderii procedurii. Acţiunea lichidatorului, în constatarea nulităţii. ( III )

Potrivit art. 45 alin. 1 lit.c). din Legea nr. 64/1995 republicată, pot fi anulate actele juridice încheiate cu intenţia tuturor părţilor implicate, de a sustrage bunuri de la urmărirea lor de către creditori sau de a le leza acestora în orice alt fel drepturile, dacă aceste acte au fost încheiate în cei trei ani anteriori înregistrării cererii introductive.

Cerinţa legii se referă, astfel la intenţia comună a părţilor contractante de a scoate bunul din sfera patrimoniului debitorului. O asemenea intenţie nu este dovedită dacă preţul de vânzare a bunului este apropiat de valoarea de circulaţie, chiar dacă înainte de vânzare nu a fost realizată o evaluare a acestuia.

Lichidatorul societăţii comerciale DE S.R.L. – în faliment a solicitat anularea transferului de proprietate realizat prin încheierea contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 377/ 2000, prin care debitoarea supusă acestei proceduri a înstrăinat către S.C. DF S.R.L. un imobil situat în Piaţa Agroalimentară – Zona CET.

În motivarea acţiunii s-a arătat că imobilul nu a fost evaluat înainte de încheierea contractului, astfel că preţul stabilit de comun acord nu este apropiat de cel real.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 46 şi 48 din Legea nr. 64/ 1995.

Din actele prezentate, instanţa va reţine următoarele considerente :

Între S.C. DE S.R.L., în calitate de vânzător şi S.C. DF S.R.L., în calitate de cumpărător s-a încheiat contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 377/ 22.02.2000 la BNP Doiniţa Crişan, pentru un imobil compus din cinci corpuri de clădire nefinalizate ca lucrări, având destinaţia de piaţă agroalimentară şi spaţii comerciale; valoarea contractului a fost de 561.600.000 lei.

Prin sentinţa civilă nr. 1481 COM/ 06.06.2001 Tribunalul Constanţa – secţia comercială a dispus falimentul S.C. DE S.R.L.

Prin raportul întocmit de lichidator în condiţiile art. 41 din Legea nr. 64/1995 s-a susţinut că starea de încetare de plăţi este şi pierderea suportată de debitoare din diferenţa dintre valoarea investiţiilor şi valoarea de vânzare prin contract. Debitoarea a urmărit, prin actul juridic contestat, să sustragă de la urmărirea creditorilor un bun cu o valoare semnificativă.

Potrivit art. 45 alin. 1 lit.c). din lege, pot fi anulate actele juridice încheiate cu intenţia tuturor părţilor implicate, de a sustrage bunuri de la urmărirea lor de către creditori sau de a le leza acestora în orice alt fel drepturile, dacă aceste acte au fost încheiate în cei trei ani anteriori înregistrării cererii introductive.

În speţă, însă, acest text nu este aplicabil.

Imobilul a fost evaluat prin expertiza tehnică dispusă în cauză, iar în funcţie de valoarea de circulaţie a imobilelor la nivelul lunii februarie 2000, precum şi de stadiul avansat de degradare în care se aflau corpurile de clădire, expertul a stabilit o valoare de 610.604.000 lei.

În aceste condiţii, preţul de valorificare a imobilului – cu un an înainte de începerea procedurii falimentului – nu poate fi considerat derizoriu şi vădit disproporţionat faţă de valoarea bunului vândut.

Împrejurarea că bunul nu a fost evaluat înainte de vânzare nu constituie un element de natură să reflecte intenţia părţilor contractante de a sustrage o parte a patrimoniului debitoarei de la urmărire silită. În acelaşi timp, neîncheierea unui proces-verbal cu societatea de construcţii angajată să refacă imobilul, pentru a fi determinat stadiul lucrărilor executate din totalul valorii de 1.120.000.000 lei, cât a fost declarată iniţial lucrarea la Direcţia de Urbanism a Primăriei Constanţa, nu are o relevanţă în acest sens.

Având în vedere aceste considerente, acţiunea lichidatorului, privind anularea contractului de vânzare-cumpărare încheiat între cele două pârâte, va fi respinsă ca nefondată.

(sentinţa civilă nr. 8552 COM/ 09.12.2002, irevocabilă prin nerecurare)

Etichete: