Top

Prezentarea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare

Autor: Apafi Larisa

Autorii definesc Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare ca fiind o instituţie privată care îndeplineşte o funcţie publică. Înainte de intrarea în vigoare a legii garanţiilor, evidenţa gajurilor era greoaie şi formalistă, ţinându-se în volumul mare de registre de la instanţele judecătoreşti. Astăzi avem un sistem de informare rapid şi sigur, centralizat la nivel naţional.

2.1. Funcţiile arhivei

A. Funcţia de avertizareInformaţiile înscrise în arhivă sunt publice, orice persoană putând căuta informaţii despre un anumit debitor sau despre un anumit bun, fără plata vreunui tarif ori obţinerea unei autorizări prealabile de acces.

B. Funcţia de asigurare a priorităţiiÎnregistrarea în arhivă este o metodă prin care se determină prioritatea în cazul existenţei mai multor creditori interesaţi în a obţine respectivul bun. Înregistrările în această arhivă pot fi cerute atât de către creditori (bănci, cooperative de credit, companii de leasing, instituţii financiare, fonduri de investiţii, vânzători, dealeri de diverse echipamente), cât şi de reprezentanţi ai acestora (avocaţi, notari, agenţi privaţi autorizaţi şi agenţi guvernamentali) care sunt interesaţi.

C. Nici o altă funcţie a arhivei nu poate fi justificataNu se poate justifica, din punct de vedere legal sau economic, o eventuală intenţie a operatorilor de a verifica actele juridice prin care s-a constituit garanţia. Acest lucru nu va cauza decât întârzieri, costuri mai mari şi nesiguranţă. Înregistrarea unei garanţii care rezultă dintr-un contract nul nu va oferi valabilitate acelei garanţii (art. 29 “Înscrierea la arhiva nu confera validitate unei garantii reale lovite de nulitate”).

2.2. Înregistrările în arhivă

Avizul de garanţie este definit ca fiind înscrisul pe baza căruia garanţiile reale şi sarcinile constituite pe bunuri mobile sunt înregistrate, modificate sau stinse în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare.

Prin aviz se înscriu:

– contractele de garanţie;

– cesiunile de creanţă;

– contractele de închiriere, de arendare şi de concesiune;

– contractele de leasing;

– contractele de vânzări în rate şi de vânzări condiţionate;

– contractele de consignaţie;

– contractele de gaj civil;

– contractele de custodie;

– contractele de depozit, inclusiv cele de depozit bancar;

– contractele de împrumut;

– contractele de credit;

– privilegiile statului;

– ipotecile asupra bunurilor încorporate ca amelioraţiuni ale imobilelor;

– hotărârile judecătoreşti definitive investite cu titlu executoriu. Avizele care pot fi introduse în arhivă se clasifica în categoriile:

a) avizul de constituire a garanţiei/aviz de garanţie iniţial şi de înscriere a celorlalte acte juridice supuse prevederilor din legea garanţiei în ceea ce priveşte ordinea de prioritate, publicitatea şi executarea;

b) avizul modificator al avizului de garanţie iniţial, vizând descrierea bunului în garanţie, numele/denumirea debitorului ori creditorului, rectificarea oricărei erori materiale survenite, precum şi orice altă modificare reglementată de lege;

c) avizul de cesiune a creanţei garantate cu bunurile specificate în avizul de garanţie;

d) avizul de reducere a garanţiei la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de garanţie iniţial

e) avizul de extindere a garanţiei asupra altor bunuri;

f) avizul de prelungire a avizului de garanţie iniţial;

g) avizul de stingere a avizului de garanţie iniţial datorită executării obligaţiei garantate ori renunţării creditorului la întreaga garanţie;

h) avizul de nulitate datorită anulării sau constatării nulităţii contractului de garanţie prin hotărâre judecătorească irevocabilă;

i) avizul de înscriere a intenţiei de constituire a unui aviz de garanţie. Avizul de înscriere a intenţiei devine aviz de garanţie iniţial prin utilizarea unui meniu informatic de transformare.

Formularele pentru aceste avize sunt prezentate în anexele de la H.G. nr. 802/1999 care conţine regulamentul de aplicare a Legii nr. 99/1999.

La înregistrare, fiecare aviz primeşte un număr format dintr-un număr de înscriere, urmat de cifrele anului în care se efectuează înscrierea.

2.3. Informaţii ce nu pot fi incluse în aviz

1.valoarea bunului

2.valoarea împrumutului

3.termenii contractului

4.semnătura din partea notarului

Pentru înscrierea în arhivă nu este necesară nici o aprobare din partea statului. Operatorii au datoria de a face înregistrările şi nu au dreptul să refuze efectuarea acestora pentru faptul că nu le sunt prezentate alte documente în afară de cele prevăzute expres de lege.

2.4. Operatorii de arhivă

Capitolul II din Regulament reglementează activitatea operatorilor, iar Capitolul III activitatea agenţilor autorizaţi.

Operatorii de arhivă sunt persoanele autorizate de Ministerul Justiţiei să efectueze înscrierea avizelor de garanţie în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare. Conform art. 2 din Legea nr. 99/1999, precum şi conform art. 2 din Regulament, numai operatorii autorizaţi şi agenţii autorizaţi ai acestora, persoane fizice sau juridice, au dreptul să facă înscrieri în arhivă.

Agenţii sunt persoane împuternicite printr-o înţelegere contractuală de către operatori să efectueze direct înscrierea avizelor de garanţie în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, pe seama operatorilor de arhivă.

Orice persoană interesată în obţinerea autorizaţiei de operator va adresa Ministerului Justiţiei o cerere de acordare a autorizaţiei. Autorizarea se obţine prin ordin al ministrului justiţiei şi se acordă pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii periodice. Fiecărui solicitant i se pot acorda maximum 100 de puncte, iar autorizaţia va fi dată fiecarui solicitant care obţine minimum 60 puncte.

2.5. Persoanele ce pot face înregistrarea la arhivă

– creditorul persoană fizică, creditorul persoană juridică ori reprezentantul lor, împuternicit prin procură autentică.

În cazul în care s-a deschis procedura lichidării entităţii juridice, subscrierea avizelor de garanţie poate fi făcută de către lichidatorul desemnat în cauză, sub condiţia dovedirii acestei calităţi, printr-un certificat emis de oficiul registrului comerţului.

– debitorul persoană fizică, debitorul persoană juridică ori reprezentantul lor, împuternicit prin procură autentică.

– cesionarul creanţei, noul creditor ori reprezentantul lor, împuternicit prin procură autentică.

Referitor la publicitatea cesiunii de creanţă art. 99 din lege prevede că „între cesiunea notificată debitorului sau acceptată de către acesta şi cesiunea înscrisă la arhivă, va avea prioritate cesiunea înscrisă” şi „În cazul unor cesiuni succesive va avea rang de prioritate faţă de terţi cesionarul care şi-a înscris primul cesiunea la arhivă, indiferent dacă are sau nu cunoştinţă de existenta altor cesiuni”. Ca şi în cazul unei garanţii reale mobiliare prin înscrierea în arhivă a unui aviz de garanţie se îndeplinesc de către cesionar formalităţile de opozabilitate a cesiunii faţă de terţi, adică faţă de debitorul cedat, creditorii cedentului şi cesionarii succesivi şi ulteriori ai aceleiaşi creanţe.

După primirea formularului de aviz de garanţie sau a unui formular de aviz de garanţie modificator şi achitarea taxei către Corpul Operatorilor sau către agenţii autorizaţi, operatorul trebuie să verifice dacă solicitantul are calitatea de persoană interesată.  

Informaţia din avizul de garanţie va fi înscrisă copiind exact conţinutul formularului primit la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare (art. 29 alin.(1) din Regulament).

Înscrierea unui formular de aviz de garanţie poate fi respinsă dacă avizul este incomplet, ilizibil, sau dacă informaţiile transmise nu pot fi citite de către sistem.

În cazul unui refuz, solicitantul va fi informat asupra deciziei şi motivelor care au stat la baza ei, în termen de 5 zile lucrătoare.

Arhiva va atribui un număr unic de înregistrare însoţit de cifrele anului, după efectuarea înscrierii.

Data, ora, minutul şi secunda când s-a efectuat înregistrarea vor fi atribuite înregistrării, după ce baza de date a arhivei verifică comunicarea şi hotărăşte că toate elementele necesare înscrierii au fost primite în formatul corespunzător şi sunt accesibile şi lizibile (art.43 alin.(2) din Regulament).

Numărul de înregistrare determină gradul de prioritate a drepturilor asupra bunului afectat garanţiei (art.9 alin.(2)din Regulament).

Orice aviz de garanţie conţine în mod obligatoriu următoarele date:

▪ Informaţiile generale despre înscriere:

– numărul de identificare a avizului de garanţie respectiv;

– utilizatorul autorizat care a efectuat înscrierea;

– data înscrierii;

– data la care expiră statutul avizului;

– tipul avizului de garanţie;

– destinaţia înscrierii;

– numărul de identificare a înscrierii iniţiale, dacă înscrierea vizualizată nu este un aviz de garanţie iniţial;

– numărul de identificare a avizului de garanţie pe care îl modifică;

– numărul de identificare a înscrierii care modifică înscrierea vizualizată.

▪ Datele de identificare a creditorului.

▪ Datele de identificare a debitorului.

Avizul de garanţie trebuie completat cu mare exactitate şi trebuie să reflecte exact conţinutul contractului de garanţie.

2.6. Exemplificări practice

1. Banca acordă unei fabrici un împrumut, cerând o garanţie reală mobiliară asupra întregului echipament al fabricii. Această garanţie este înscrisa în arhivă. O altă bancă acordă un alt împrumut fabricii, garantat cu întregul echipament. A doua bancă se înscrie la Arhiva Electronică. Conform regulii enuntate de art. 28 din lege, prima bancă va avea câştig de cauză într-un conflict cu a doua bancă, deoarece are o dată de prioritate anterioară. Acest lucru nu prejudiciază a doua bancă, deoarece aceasta a putut să cerceteze arhiva şi să afle de primul împrumut.

2. O bancă acordă un împrumut unui dealer de maşini, luând ca garanţie întregul inventar prezent şi viitor al acestuia. Dealerul doreşte să vânda maşinile fabricate de Dacia pe credit. Dacia doreşte să vândă cât mai multe maşini şi este de acord cu această vânzare pe credit, cu condiţia constituirii unei garanţii reale mobiliare asupra lotului de maşini Dacia.

Dacia, deşi nu s-a înregistrat prima la arhivă, va avea prioritate faţă de bancă, cu privire la lotul de maşini Dacia. Pentru aceasta, înainte ca dealerul să intre în posesia maşinilor, Dacia trebuie să se înregistreze la arhivă şi să notifice banca. Această regulă este enunţata de art. 33 alin. (1) lit. a) şi reprezintă o excepţie de la regula de prioritate stabilită în art. 28 din lege.

Dacia are prioritate şi îşi poate vinde propriile produse pe credit în siguranţă, iar banca este notificată şi poate decide dacă să mai acorde sau nu credit în aceleaşi condiţii.

3. Banca acordă un credit unui hotel, iar acesta garantează cu o ipotecă asupra cladirii. Conform art. 1777 din C. CIV., ipoteca se extinde şi asupra tuturor amelioraţiunilor ulterioare. Ipoteca este înregistrată în Cartea funciară. Ulterior, hotelul are nevoie de un lift nou, pe care-l obţine pe credit de la Ascensor, care este producător de lifturi. Creditul este garantat cu liftul instalat, iar garanţia reală mobiliară este înregistrată la arhivă.

În această situaţie, art. 35 alin. (2) prevede că în cazul în care creditorul ipotecar se înregistrează la arhivă pentru toate amelioraţiunile prezente şi viitoare, va avea caştig de cauză. Dacă banca s-ar fi înregistrat nu numai în Cartea funciară, dar şi la arhivă, ar fi avut prioritate cu privire la bunurile imobile prin destinaţie adăugate imobilului.

4. Un fermier trebuie să cerceteze arhiva înainte de a cumpăra de la un alt fermier un tractor. Dacă nu descoperă nici o înregistrare, el este sigur că dobândeşte tractorul liber de orice sarcini. Dacă o garanţie reală a fost înregistrată, atunci fermierul se va gandi la riscul de a pierde tractorul.

2.7.Avantajele introduse de această reglementare

1. Proceduri simplificate şi cheltuieli mult diminuate constând în următoarele :

a) contractul de garanţie, privilegiul, titlurile sau cesiunile de creanţă înregistrate în arhivă au valoare de titlu executoriu, nemaifiind necesară procedura judiciară de obţinere a titlului (cu fond, apel, recurs), reducându-se substanţial cheltuielile (taxe judiciare şi onorarii) precum şi termenele de realizare a dreptului;

b) termenul parcurs de la naşterea creanţei şi pâna la realizarea ei este de la câteva zile la maxim câteva luni, pe când în cazul procedurii judiciare, acest termen este de regulă între 2-3 ani.

2. Lărgirea sferei actelor juridice şi bunurilor mobile ce intră sub incidenţa noilor reglementări:

a) actele juridice ce intră sub incidenţa noii reglementări sunt diverse;

b) Bunurile ce pot face obiectul actelor juridice descrise mai sus sunt diverse şi prevăzute la art. 6 din legea garanţiilor.

3. Egalitatea între toţi subiecţii de drept:

a) Prin art. 98 din legea garanţiilor se realizează egalitatea între toţi subiecţii de drept, statul nemaideţinând calitatea de subiect privilegiat.

b) înscrierea unui aviz de garanţie are un grad de prioritate faţă de orice terţ, inclusiv faţă de stat, chiar dacă statul beneficiază de un privilegiu (art. 28 din lege)

c) Debitorul are în conformitate cu noua reglementare dreptul de a garanta cu bunul sau de a dispune de acesta chiar dacă respectivul bun constituie garanţie într-un contract anterior, singura protecţie a creditorului fiind înscrierea avizului de garanţie înaintea oricărui alt creditor, în caz contrar creditorul nediligent neavând la dispoziţie decât posibilitatea de a-şi satisface creanţa din ceea ce excede creditorului ce şi-a înscris primul avizul de garanţie.

d) Statul nu va fi trecut pe tabloul creditorilor fără o prealabilă înregistrare în arhivă (art. 36), înregistrare care va da rangul participării sale la împărţirea sumelor obţinute din vânzarea bunului cu care s-a garantat (art.28).

e) Realizarea obligaţiei sau executarea garanţiei mobiliare nu poate fi împiedicată de către debitor nici chiar dacă ulterior înregistrării avizului de garanţie s-a declanşat procedura de reorganizare judiciară a debitorului (art.86).

f) Hotărârile judecătoreşti executorii privitore la bunuri mobile sunt executate în ordinea rangului de prioritate conferit de înscrierea în arhivă (art.37).

g) Arhiva permite informarea părţilor interesate asupra înscrierii anterioare a unui aviz de garanţie cu privire la acelaşi bun în orice localitate de pe teritoriul ţării.

h) Înscrierea avizului de garanţie conferă creditorului posibilitatea de a-şi executa titlul fie prin mijloace proprii, fie prin executor judecătoresc, fără nici o altă formalitate (art. 63, 67, 68 din lege).

i) Singura posibilitate de apărare a debitorului în cadrul procedurii de executare este opoziţia (contestaţia la executare), care se judecă după o procedură accelerată (art.75).